Posiedzenie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka.


7 listopada 2012 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności |

Sejm RPSPC

 

W dniu 24 października 2012r. odbyło się posiedzenie sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, podczas którego rozpatrzono i zaopiniowano dla Komisji Finansów Publicznych rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2013 (-> druk nr 755) m.in. w zakresie sądów powszechnych (część budżetowa nr 15).

Z upoważnienia Prezydium Krajową Radę Kuratorów reprezentowali Sekretarz KRK Anna Janus-Dębska i Ekspert KRK Andrzej Martuszewicz, który przedstawił informację na temat sytuacji finasowej służby kuratorskiej. Przedstawiciele KRK wręczyli także wszystkim posłom przygotowane zestawy dokumentów podpisanych przez Z-cę Przewodniczącego KRK Adama Syldatka, składające się z imiennych pism przewodnich do posłów, wykazów nowych obowiązków nałożonych na kuratorów sądowych w 2012 r. oraz informacji o aktualnej sytauacji KSS (przykładowy zestaw w załączeniu pod komunikatem). Dokumenty te również zostały wręczone obecnemu na posiedzeniu Komisji, Wiceministrowi Sprawiedliwości Stanisławowi Chmielewskiemu.

 Prezydium KRK serdecznie dziękuje wszystkim zaanagażowanym w przygotownie dokumentów, tj. Lechowi Sobieszczukowi, Adamowi SyldatkowiTadeuszowi Jedynakowi oraz reprezentowanie KRK podczas posiedzenia Komisji, tj. Annie Janus-DębskiejAndrzejowi Martuszewiczowi.

 

* * * * *