Wybór przewodniczącego Krajowej Rady Kuratorów.


28 listopada 2012 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności |

 

W dniu 27. listopada br. podczas XII posiedzenia Krajowej Rady Kuratorów III Kadencji, głosami zgromadzonych delegatów dokonano wyboru nowego przewodniczącego KRK, którym został Henryk Pawlaczyk– kurator okręgowy Sądu Okręgowego w Bydgoszczy oraz dotychczasowy przewodniczący Komisji Legislacyjno-Prawnej KRK. Pan Henryk Pawlaczyk na stanowisku przewodniczącego KRK zastąpił dotychczasowego przewodniczącego KRK od początku jej istnienia- Andrzeja Martuszewicza.

 

Nowemu przewodniczącemu serdecznie gratulujemy wyboru i życzymy samych sukcesów w realizacji zamierzonych celów oraz dużej wytrwałości w podejmowaniu działań zmierzajacych do ciągłego podnoszenia jakości pracy wykonywanej przez nasze środowisko zawodowe.

 

Henryk Pawlaczyk

* * * * *

Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz do art. 145-184.


26 listopada 2012 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Literatura |

 Okładka Komentarza do KRiO.

 

Nakładem Wydawnictwa TNOiK ukazało się nowe wydanie (stan prawny 01.09.2012.) części komentarza Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego, poświęcone Opiece i Kurateli, autorstwa sędziego prof. Henryka Haaka oraz Anny Haak-Trzuskawskiej. Wydawnictwo godne polecenia wszystkim kuratorom sądowym. Nie tylko rodzinnym, albowiem jak informują Autorzy książki słowem wprowadzenia: Art. 30 naszej Konstytucji głosi, że źródło wolności i praw człowieka stanowi jego przyrodzona i niezbywalna godność. Godność ta jest nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych. Temu poszanowaniu i ochronie godności człowieka oraz wynikających z niej praw – w tym w szczególności praw osobistych – służą określone regulacje prawne. Są nimi zwłaszcza regulacje dotyczące osób, które – zważywszy na swój wiek lub stan zdrowia – z reguły nie są w stanie samodzielnie (w ogóle albo dostatecznie) zadbać o swoje potrzeby. Do tych unormowań należą regulacje zawarte w art. 145-184 k.r.o. oraz w stosownych przepisach prawa procesowego.

 

Poniżej, za zgodą Wydawnictwa TNOiK prezentujemy spis treści książki w formacie pliku JPG.

 

#1ikona JPG  #2ikona JPG  #3ikona JPG  #4ikona JPG

* * * * *

Dziennik Gazeta Prawna. Publikacje w dodatku PRAWNIK.


7 listopada 2012 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności |

prawnik-gp.jpg

 W ostatnim czasie w dodatku do Dziennika Gazeta Prawna- Prawnik ukazały się dwa ważne dla środowiska kuratorskiego materiały. Oba powstały przy udziale Krajowej Rady Kuratorów. W dniu 31 października 2012 r. opublikowany został artykuł w sprawie projektu rozporządzenia z art. 176 Kodeksu karnego wykonawczego -> Miało być lepiej, a wyszło jak zawsze. Artykuł zawiera oceny projektu przedstawione przez przedstawicieli różnych środowisk prawniczych. W tym także krótkie fragmenty wypowiedzi zastępcy Przewodniczącego Krajowej Rady Kuratorów Adam Syldatka oraz szerszy komentarz  zastępcy Przewodniczącego Komisji Legislacyjno-Prawnej KRK Sławomira Stasiorowskiego. Omawiany projekt  jest ważny dla wszystkich kuratorów, albowiem ostateczny kształt tego rozporządzenia będzie miał istotny wpływ na zakres ewentualnych przyszłych zmian ustawy o kuratorach sądowych i tym samym dla  przyszłego kształtu organizacyjnego całej kuratorskiej służby sądowej.

Natomiast w dniu 7 listopada 2012 r. ukazał się wywiad udzielony przez Łukasza Kwadransa– delegata okręgu świdnickiego do Krajowej Rady Kuratorów -> Państwo musi znaleźć pieniądze na placówki młodzieżowe. Wywiad dotyczy problematyki funkcjonowania ośrodków kuratorskich i jest kontynuacją działań KRK w zakresie popularyzowania tej formy pracy wychowawczej kuratorów sądowych z nieletnimi.

 

Zachęcamy do lektury.

* * * * *

Posiedzenie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka.


7 listopada 2012 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności |

Sejm RPSPC

 

W dniu 24 października 2012r. odbyło się posiedzenie sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, podczas którego rozpatrzono i zaopiniowano dla Komisji Finansów Publicznych rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2013 (-> druk nr 755) m.in. w zakresie sądów powszechnych (część budżetowa nr 15).

Z upoważnienia Prezydium Krajową Radę Kuratorów reprezentowali Sekretarz KRK Anna Janus-Dębska i Ekspert KRK Andrzej Martuszewicz, który przedstawił informację na temat sytuacji finasowej służby kuratorskiej. Przedstawiciele KRK wręczyli także wszystkim posłom przygotowane zestawy dokumentów podpisanych przez Z-cę Przewodniczącego KRK Adama Syldatka, składające się z imiennych pism przewodnich do posłów, wykazów nowych obowiązków nałożonych na kuratorów sądowych w 2012 r. oraz informacji o aktualnej sytauacji KSS (przykładowy zestaw w załączeniu pod komunikatem). Dokumenty te również zostały wręczone obecnemu na posiedzeniu Komisji, Wiceministrowi Sprawiedliwości Stanisławowi Chmielewskiemu.

 Prezydium KRK serdecznie dziękuje wszystkim zaanagażowanym w przygotownie dokumentów, tj. Lechowi Sobieszczukowi, Adamowi SyldatkowiTadeuszowi Jedynakowi oraz reprezentowanie KRK podczas posiedzenia Komisji, tj. Annie Janus-DębskiejAndrzejowi Martuszewiczowi.

 

* * * * *