Ośrodki kuratorskie- KONFERENCJA.


16 kwietnia 2012 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności |

Ministerstwo Sprawiedliwości, Pedagogium WSNS W-wa, Krajowa Rada Kuratorów

 

Krajowa Rada Kuratorów reprezentowana przez Pana Andrzeja Martuszewicza wspólnie z PEDAGOGIUM Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie reprezentowanej przez Jego Magnificencję Profesora Marka Konopczyńskiego organizuje w dniu 10. maja 2012 roku ogólnopolską konferencję:

 

 Ośrodki kuratorskie – szansa na resocjalizację nieletnich w środowisku lokalnym.

 

Konferencja została objęta honorowym patronatem Pana dr Jarosława Gowina- Ministra Sprawiedliwości. Celem konferencji jest podjęcie dyskusji, wymiana doświadczeń i dobrych praktyk pracy w ośrodkach kuratorskich w poszczególnych okręgach sądowych. Powołanie zespołów roboczych do prac nad stworzeniem rekomendacji, wniosków, zaleceń dla przyszłego funkcjonowania ośrodków kuratorskich. Równolegle w trakcie przebiegu konferencji prezentowane będą przykłady działalności ośrodków kuratorskich z wykorzystaniem multimediów oraz prace uczestników ośrodków kuratorskich.

 

Do udziału w konferencji pragniemy zaprosić wychowawców i kierowników ośrodków kuratorskich, kuratorów sądowych, sędziów rodzinnych, przedstawicieli środowisk naukowych, organizacji, stowarzyszeń, fundacji prowadzących działalność wspierającą resocjalizację nieletnich. Wśród tematów, które powinny zostać podjęte na konferencji można wymienić: miejsce ośrodka kuratorskiego w katalogu środków wychowawczych stosowanych wobec nieletnich, możliwości zastosowania metod twórczej resocjalizacji nieletnich w ośrodkach kuratorskich, działalność profilaktyczną ośrodków kuratorskich – zapobieganie demoralizacji wśród nieletnich, możliwości pracy z małoletnimi, specyfikę pracy wychowawcy ośrodka kuratorskiego i jego rolę w oddziaływaniu na uczestników, funkcjonowanie ośrodka kuratorskiego w społeczeństwie lokalnym na przykładzie wybranych ośrodków kuratorskich, działalność ośrodków kuratorskich w zakresie profilaktyki uzależnień.

 

 Zaproszenie na konferencje - okładka Zaproszenie na konferencję - środek

 

Wobec trwającej cały czas dyskusji o transformacji systemu resocjalizacji nieletnich w Polsce należy zasygnalizować jak istotnym jej elementem jest środek wychowawczy w postaci skierowania do ośrodka kuratorskiego. Przez niektórych specjalistów traktowany jako swoista odmiana nadzoru kuratorskiego sprawowanego przez zespół kuratorów sądowych zatrudnionych w ośrodku kuratorskim i polegający na profesjonalnej organizacji czasu pozaszkolnego nieletnich poprzez działalność profilaktyczną, opiekuńczo-wychowawczą i resocjalizacyjno-terapeutyczną zmierzającą do zmiany postaw uczestników w kierunku społecznie pożądanym. Jest to w wielu okręgach sądowych istotny element pracy kuratorów sądowych dlatego warto podjąć podczas konferencji  zagadnienia dotyczące funkcjonowania ośrodków kuratorskich. Odnosząc się szczególnie do warunków, w jakich obecnie znalazły się te instytucje prowadzone przez kuratorów sądowych.

 

Sytuacja społeczna wymaga, by w środowiskach lokalnych powstawały najróżniejsze placówki wsparcia, wychowania, świetlice środowiskowe, a także ośrodki kuratorskie. Taką aktywnością wykazują się organizacje pozarządowe, ośrodki pomocy społecznej, parafie, a działania te wspierają lokalne samorządy. Rolę szczególną spełniają ośrodki kuratorskie. Po pierwsze, są prowadzone przez kuratorów zawodowych oraz społecznych, więc osoby o odpowiednich, wysokich kwalifikacjach. Po drugie realizują działania profilaktyczne, opiekuńczo-wychowawcze, resocjalizacyjno-terapeutyczne, skierowane do młodzieży ze środowisk szczególnie trudnych. Pomimo tego, że praktycznie nie stosuje się żadnych form przymusu uczestniczenia w zajęciach ośrodki tętnią życiem. Często nawet rodziny uczestników dbają, by nieletni nie opuszczali zajęć. Ośrodki kuratorskie są coraz lepiej wyposażone w komputery i inne pomoce dydaktyczne, zapewnione jest dożywianie uczestników podczas zajęć. Ośrodki proponują programy pracy z podopiecznymi, które obejmują również formy terapii, m. in. socjoterapię. Zaangażowani w swą służbę kuratorzy sądowi szukają sponsorów, dla podniesienia atrakcyjności realizowanych zajęć z uczestnikami. Dzięki temu organizują także turnieje, wycieczki, a nawet kolonie czy zimowiska. W ostatnim czasie kuratorzy sądowi zakładają stowarzyszenia, które aplikują o środki z gmin, powiatów, a także programów unijnych na dodatkowe zajęcia dla podopiecznych, organizację imprez, wyjazdów, czy pomocy terapeutycznej dla uczestników ośrodków kuratorskich.

Ośrodek kuratorski bez wątpienia jest alternatywą dla izolacyjnych środków wychowawczych stosowanych wobec nieletnich. Jest to jeden z najtańszych środków wychowawczych. Praktyka pokazała, że to skuteczny środek wychowawczy mający na celu zmianę postaw nieletnich w kierunku społecznie pożądanym, który odbywa się z uwzględnieniem wskazań nauki i doświadczeń pedagogicznych. Alternatywą dla środków wychowawczych o charakterze zamkniętym jest to, że podczas zajęć w ośrodkach kuratorskich nie izoluje się nieletnich od ich środowiska rodzinnego i lokalnego. Działalność ośrodka opiera się również na współpracy z tymi środowiskami. Ośrodki kuratorskie stanowią istotny, polski wkład w resocjalizację nieletnich, z którego przykład mogą czerpać inne kraje poszukujące kierunków optymalizacji oddziaływań wychowawczych. Należałoby rozwijać funkcjonowanie ośrodków kuratorskich wobec niepowodzeń zabiegów resocjalizacyjnych w placówkach zamkniętych. Jest to zgodne ze współczesnymi trendami w resocjalizacji.

Dzięki zaangażowaniu  i życzliwości Rektora Pedagogium Jego Magnificencji Profesora Marka Konopczyńskiego, konferencja odbędzie się w prestiżowej Galerii Porczyńskich w Warszawie.

* * * * *