List-sprostowanie Krajowej Rady Kuratorów w „Gazecie”.


29 lipca 2011 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności |

W dzisiejszym ogólnopolskim wydaniu Gazety Wyborczej (GW, 29.07.) na stronie 21. opublikowany został list-sprostowanie Przewodniczącego Krajowej Rady Kuratorów Andrzeja Martuszewicza w sprawie wypowiedzi na łamach „Gazety” Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie psychologii klinicznej w Gdańsku dr. hab. Bogusława Borysa (To nie jest prywatna sprawa, GW 20.07.). Poniżej prezentujemy fotokopie wspomnianego listu-sprostowania, które zostało wysłane do Redaktora Naczelnego „Gazety” w dniu 27 lipca 2011 r.

2011.07.29 Sprostowanie (list)

* * * * *

Protest Krajowej Rady Kuratorów.


28 lipca 2011 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności |

Krajowa Rada Kuratorów skierowała do Konsultanta Krajowego w dziedzinie psychologii klinicznej Pana prof. dr hab. Jana Tylki pisemny protest, dotyczacy wypowiedzi Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie psychologii klinicznej w Gdańsku – dra hab. Bogusława Borysa na łamach Gazety Wyborczej.  W wywiadzie udzielonym dziennikarzom Gazety Wyborczej, paniom Jowicie Kiwnik i Bożenie Aksamit (—> To nie jest prywatna sprawa, GW z dn. 20.07.2011 r.), Konsultant Wojewódzki w Gdańsku m.in. wyraził opinie i oceny podważające kompetencje kuratorów sądowych, nie wykazując – zdaniem Krajowej Rady Kuratorów – należytego obiektywizmu i znajomości rzeczy, jakiej można by oczekiwać od osoby pełniącej taką funkcję. 

 

Skan pierwszej strony protestu KRK ws. wypowiedzi Konsultanta wojewódzkiego w Gdańsku

* * * * *

Dziesiąta rocznica uchwalenia Ustawy o kuratorach sądowych !!!


28 lipca 2011 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności |

Logo KRK i fotokopia ustawy

W dniu wczorajszym, tj. 27. lipca br. upłynęło dokładnie 10 lat od uchwalenia przez Parlament RP Ustawy o kuratorach sądowych, która zaczęła obowiązywać z dniem 1. stycznia 2002 roku. Pracę nad ustawą, która w sposób całościowy określiła zasady organizacji służby kuratorskiej i wykonywania obowiązków przez kuratorów sądowych oraz status kuratorów sądowych rozpoczęły się w drugiej połowie lat 90-tych dwudziestego wieku. Z perspektywy dotychczasowych 10 lat warto podkreślić, iż jednym z największych dobrodziejstw, które stworzył ten akt prawny dla naszego środowiska zawodowego, była możliwość powołania samorządu kuratorskiego. To całkowicie nowe i oryginalne dla naszej grupy zawodowej rozwiązanie, nie tylko podniosło rangę zawodu kuratora sądowego, ale również dało możliwość realnego wpływu na istotne kwestie związane z wykonywaniem tego trudnego zawodu.

Przy tej okazji zapraszamy do zapoznania się z archiwalnymi materiałami Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu (kontynuatorem nieistniejącego już BSiEKS od 01.04.2006 roku jest Biuro Analiz Sejmowych), które zawierają obiektywne informacje na temat historii powstania naszej Ustawy oraz roli jaką wypełniło całe Środowisko Kuratorskie, skupione w Krajowym Stowarzyszeniu Zawodowych Kuratorów Sądowych lub z nim współdziałające, współpracując z naukowcami, parlamentarzystami, sędziami i Ministerstwem Sprawiedliwości. Polecamy szczególnie wspólny artykuł kolegów Andrzeja Martuszewicza i Andrzeja Rzepniewskiego – Ustawa o kuratorach sądowych. Fakty i komentarze do wybranych zasad ustrojowych kurateli sądowej – strona 146.

Przypomnijmy to sobie jeszcze raz!

* * * * *

Zmiany dot. Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej jednak od 2012 roku.


22 lipca 2011 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności |

W dniu 20.07.2011 r. informowaliśmy (tutaj) o zmianach dotyczących m.in. Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej i utworzeniu Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym, które miały wejść w życie z dniem 1. lipca 2011 roku. Jak słusznie jednak zauważył jeden z Użytkowników naszego forum Krajowego Stowarzyszenia Zawodowych Kuratorów Sądowych, wejście w życie ww. zmian zostało przesunięte na inny termin, tj. na 1. stycznia 2012 r. Zmiana pierwotnego terminu została wymuszona uchwaloną w kwietniu br. Ustawą zmieniającą Ustawę z dn. 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz ustawy – Prawo ochrony środowiska.

* * * * *

Zmiany dot. Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej.


20 lipca 2011 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności |

 Obrazek paragrafu

Przypominamy i sygnalizujemy, iż z dniem 1. lipca 2011 r. zaczęło obowiązywać nowe brzmienie art. 43 Kodeksu karnego wykonawczego, który obok dotychczas istniejącego Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej stworzył Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym. Zmiana o tyle istotna, iż w trybie obowiązujących przepisów do dnia 30.06.2011 r., kuratorzy zawodowi w wyjątkowym sytuacjach udzielali pomocy w ramach dotychczas istniejącego Funduszu również osobom pokrzywdzonym przestępstwem i ich rodzinom. W wyniku poczynionych zmian w art. 43 Kodeksu karnego wykonawczego, kurator zawodowy posiada legitymację do udzielania pomocy tylko osobom zwolnionym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz członkom ich rodzin lub członkom rodzin osób pozbawionych wolności. Osobom pokrzywdzonym przestępstwem i ich rodzinom w ramach stworzonego Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym, pomocy udzielają stowarzyszenia, fundacje, organizacje i instytucje, z którymi została zawarta umowa na udzielanie takiej pomocy.

 Z treścią znowelizowanego art. 43 k.k.w. można zapoznać się m.in. w Internetowym Systemie Aktów Prawnych (ISAP) – tutaj.

 

Informujemy również, że do konsultacji społecznych został przesłany projekt z dnia 28 czerwca 2011 r. Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, z którym można zapoznać się na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości – tutaj , a następnie wyrazić ewentualne uwagi.

* * * * *

Następna strona »