Konferencja „Rola nauki i służb probacyjnych w resocjalizacji sprawców przestępstw” – podsumowanie


25 maja 2011 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności |

Jak informowaliśmy wiadomością z dn. 3. maja br. (info), w dniach 11- 12 maja 2011 roku odbyła się ogólnopolska Konferencja „Rola nauki i służb probacyjnych w resocjalizacji sprawców przestępstw” pod honorowym patronatem Ministra Sprawiedliwości Krzysztofa Kwiatkowskiego, Jego Magnificencji Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ks. prof. dr hab. Stanisława Wilka oraz Jego Magnificencji Rektora Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie prof. zw. dr h.c. Brunona Hołysta. Z ramienia Ministerstwa Sprawiedliwości organizacją konferencji zajmowała się Pani Ewelina Wojtera, starszy kurator zawodowy i główny specjalista w Wydziale Kurateli (zdjęcie poniżej), której JM Rektorzy powierzyli funkcję Przewodniczącej Komitetu Organizacyjnego.

 

Członkowie Komitetu Organizacyjnego, z jego Przewodniczącą, Eweliną Wojtera (druga od prawej)

 

Pierwszy dzień konferencji odbył się w sali konferencyjnej Wyższej Szkoły Menadżerskiej w Warszawie, kontynuacja obrad drugiego dnia miała miejsce natomiast w Auli Kardynała Wyszyńskiego w siedzibie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

 

W Komitecie Naukowym Konferencji zasiedli:

 • ks. prof dr hab. Marian Nowak– Przewodniczący, Katolicki Uniewrsytet Lubelski
 • prof. zw. dr hab. Andrzej Baładynowicz– Zastępca Przewodniczącego, Rektor Wyższej Szkoły Gospodarowania Nieruchomościami
 • prof. dr hab. Wiesław Ambrozik– Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
 • doc. dr Krzysztof Kawęcki– Prorektor Wyższej Szkoły Menedżerskiej
 • prof. dr hab. Marek Konopczyński– Rektor PEDAGOGIUM-Wyżej Szkoły Nauk Społecznych w Warszawie
 • dr Joanna Michalak-Dawidziuk– Prorektor Wyższej Szkoły Menedżerskiej
 • SSO Mirosław Przybylski– Dyrektor Departamentu Wykonania Orzeczeń i Probacji.
 • Komitet Naukowy Konferencji. Pierwszy z prawem - prof. zw. dr hab. Andrzej Bałandynowicz, Zastępca Przewodniczącego Komitetu     Komitet Naukowy Konferencji

   

  Komitet Organizacyjny:

 • mgr Ewelina Wojtera– Przewodnicząca, starszy kurator zawodowy w Sądzie Rejonowym w Kutnie, główny specjalista w Departamencie Wykonania Orzeczeń i Probacji w Ministerstwie Sprawiedliwości
 • ks. dr Zbigniew Iwański– Katolicki Uniwersytet Lubelski
 • mgr Norbert Malec– Wyższa Szkoła Menadżerska w Warszawie
 • mgr Sławomir Stasiorowski– starszy kurator zawodowy w Sądzie Rejonowym w Iławie, delegat Krajowej Rady Kuratorów okręgu elbląskiego
 • mgr Paweł Frydrychowski– starszy kurator zawodowy w Sądzie Rejonowym w Lipnie, okręg włocławski
 • mgr Agnieszka Kacprzak– starszy kurator zawodowy w Sądzie Rejonowym w Sieradzu, okręg sieradzki
 • Konferenacja “Rola nauki i służb probacyjnych w resocjalizacji sprawców przestępstw”   Członkowie Komitetu Organizacyjnego   Konferencja “Rola nauki i służb probacyjnych w resocjalizacji sprawców przestępstw”

   

  Prelegenci podczas konferencji reprezentowali środowisko naukowe, sędziowskie, kuratorskie, instytucje pozarządowe, a także Policję. Udział wzięli profesorowie, wybitni znawcy prawa karnego, kryminologii, pedagogiki, psychologii, resocjalizacji, socjologii i szeroko rozumianych nauk penalnych, Pani Barbara Sędłak z Kancelarii Prezydenta RP, Pan dr Janusz Zagórski reprezentujący Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Zastępca Komendanta Głównego Policji gen. Andrzej Trela wraz z podległymi sobie pracownikami KGP, przedstawiciele ABW, Pan Andrzej Martuszewicz- Przewodniczący Krajowej Rady Kuratorów, a także Dyrektorzy Okręgowych Inspektoratów Służby Więziennej, członkowie Rady Penitencjarnej, Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Prezesi Sądów Okręgowych, Rejonowych, Kuratorzy Okręgowi, Prokuratorzy Prokuratury Generalnej, Prokuratorzy Rejonowi, Komendanci Komend Powiatowych Policji, Dyrektorzy Zakładów Karnych, Kierownictwo Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, sędziowie, kuratorzy i reprezentanci instytucji pozarządowych.

   

   Konferencja “Rola nauki i służb probacyjnych w resocjalizacji sprawców przestępstw”   Prof. zw. dr hab. dr h.c. Brunon Hołyst i Przewodniczący Krajowej Rady Kuratorów mgr Andrzej Martuszewicz   Stanisław Chmielewski- Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości (z prawej) i Mirosław Przybylski, Dyrektor DWOiP i członek Komitetu Naukowego Konferencji

   

  Podczas konferencji poruszone zostało szerokie spektrum zagadnień związanych z probacją, ze szczególnym uwzględnieniem współczesnych kierunków zmian w resocjalizacji skazanych, znaczenia kuratorskiej służby sądowej w resocjalizacji skazanych poddanych oddziaływaniom probacyjnym, w tym osób, wobec których orzeczono karę ograniczenia wolności lub udzielono zezwolenia na wykonywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, a także współpracę organów wykonawczych.

   

  Konferencja “Rola nauki i służb probacyjnych w resocjalizacji sprawców przestępstw”   Gen. Paweł Nasiłowski – Pełnomocnik Ministra Sprawiedliwości do spraw wdrażania systemu dozoru elektronicznego; były Dyrektor Generalny Służby Więziennej   Konferencja “Rola nauki i służb probacyjnych………..”

   

  W konferencji w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie Ministerstwo Sprawiedliwości reprezentowali Pan Stanisław Chmielewski – Sekretarz Stanu i Pan gen. Paweł Nasiłowski – Pełnomocnik Ministra Sprawiedliwości do spraw wdrażania systemu dozoru elektronicznego. W podsumowaniu konferencji JM Rektor Wyższej Szkoły Menedżerskiej prof. zw. dr hab. dr h. c. Brunon Hołyst zapowiedział powołanie komisji dla opracowania rekomendacji oraz ukazanie się publikacji z materiałami pokonferencyjnymi. Podczas konferencji miała miejsce wystawa prac osadzonych w jednostkach penitencjarnych. Wystawę zorganizowali Dyrektorzy Zakładów Karnych w Sztumie i Elblągu.

   

  Konferencja w Wyższej Szkole Menadżerskiej w Warszawie   Prace osób osadzonych w jednostkach penitencjarnych   Uczestnicy drugiego dnia Konferencji w Auli Kardynała Wyszyńskiego w siedzibie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

   

  Pan Andrzej Martuszewicz w imieniu Krajowej Rady Kuratorów oraz kuratorskiej służby sądowej już po zakończeniu dwudniowej Konferencji złożył pisemne podziękowania Ministrowi Sprawiedliwości – Panu Krzysztofowi Kwiatkowskiemu oraz Rektorowi Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie – JM prof. dr. hab. dr. h.c. Brunonowi Hołystowi, za podjęcie działań i trud włożony w jej zorganizowanie. Przewodniczący K.R.K. m.in. wskazał, iż szerokie i kompleksowe ujęcie zagadnień związanych z probacją, otwarty ton dyskusji podczas Konferencji, nieunikanie spraw trudnych i kontrowersyjnych jest świadectwem rzetelnej debaty i nowej jakości współpracy przedstawicieli instytucji reprezentowanych na Konferencji. Przez Przewodniczącego K.R.K. została również doceniona, jako bezcenna, inicjatywa omówienia na forum konferencyjnym zagadnień dotyczących współczesnych kierunków zmian w resocjalizacji, zwrócenia uwagi na specyfikę i wartość stosowanych w Polsce rozwiązań, na potrzebę korzystania z doświadczeń zagranicznych służb probacyjnych, a równocześnie na ograniczenia i trudności wynikające z prób „kopiowania” rozwiązań zachodnioeuropejskich czy amerykańskich.

  * * * * *