Spotkanie w Ministerstwie Sprawiedliwości ws. telefonu interwencyjno-informacyjnego


10 lutego 2011 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności |

Wsparcie jest bliżej niż myślisz – pod takim hasłem w dniu 9. lutego 2011 roku odbyło się spotkanie Ministra Sprawiedliwości, Krzysztofa Kwiatkowskiego z organizacjami pozarządowymi, które zajmują się m.in. zapobieganiem patologiom społecznym i pomocą ofiarom przemocy. Spotkanie, w którym uczestniczyli także przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Komendy Głównej Policji, Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Krajowej Rady Kuratorów oraz Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” odbyło się w gmachu Ministerstwa Sprawiedliwości.

 

od lewej: Michał Lewoc i Andrzej Martuszewicz Minister Sprawiedliwości: Krzysztof Kwiatkowski Debata w Ministerstwie Sprawiedliwości w dniu 09.02.2011 r.

 

Ideą dla zorganizowania debaty była prowadzona przez Ministerstwo Sprawiedliwości akcja informacyjna, związana z uruchomieniem 4. stycznia 2011 roku telefonu interwencyjno-informacyjnego: 801 12 00 02, prowadzonego przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w ramach ogólnopolskiego i znanego już numeru Niebieskiej Linii.

 

Celem spotkania było zapoznanie przedstawicieli organizacji pozarządowych z zasadami funkcjonowania telefonu interwencyjno-informacyjnego, w tym jego nowych funkcjonalności w zakresie wszechstronnej i skutecznej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem ze strony osób uprzednio skazanych za czyny z użyciem przemocy lub groźby jej użycia oraz przybliżenie wspólnych działań podejmowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości, Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Komendę Główną Policji, w tym także w zakresie Procedur współpracy służby kuratorskiej oraz funkcjonariuszy Policji.

 

Uruchomienie specjalnej linii, którym jest telefon interwencyjno-informacyjny 801 12 00 02, było możliwe dzięki podpisanemu 29. listopada 2010 r. przez Ministra Sprawiedliwości, Komendanta Głównego Policji oraz Dyrektora Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Porozumieniu (informacja z tego wydarzenia dostępna tutaj) oraz opracowaniu przez przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwości, Komendy Głównej Policji i Krajowej Rady kuratorów Procedur współpracy pomiędzy Policją i służbą kuratorską w sprawach dotyczących sprawców przemocy, które powstały dzięki zaangażowaniu funkcjonariuszy Policji i kuratorskiej służby sądowej (informacja dostępna tutaj). Procedury te, jednolite dla obu służb, mają na celu umożliwienie skutecznej, sprawnej i szybkiej współpracy pomiędzy funkcjonariuszami Policji, w szczególności dzielnicowymi, i kuratorami sądowymi sprawującymi dozór nad sprawcami przemocy lub groźby jej użycia, w szczególności sprawcami przemocy w rodzinie. Podstawowym zaś celem Procedur jest zwiększenie bezpieczeństwa osób uprzednio pokrzywdzonych przestępstwem przemocy, w tym przemocy domowej i ochronę tej grupy osób. Procedury przewidują zasady współpracy i wymiany informacji dotyczącej w/w grupy sprawców oraz wspólne oddziaływania w tym zakresie. Dzielnicowi uzyskają pełną wiedzę na temat osób skazanych za przemoc, w tym wobec najbliższych, zamieszkujących w ich rejonie działania, a kuratorzy uzyskają informację na temat zachowywania się dozorowanych podopiecznych, w tym w szczególności zdarzeń z udziałem Policji.

 

Dotychczas w różnych częściach kraju wymiana informacji pomiędzy służbami wyglądała zróżnicowanie, a korzystali na tym sprawcy czynów przemocowych, wykorzystując niewiedzę poszczególnych służb o swoich działaniach. W wyniku podpisania procedur, sytuacja ta zmieni się radykalnie, a obie służby uzyskają nowe możliwości wymiany informacji, wspólnego działania i oddziaływania na sprawcę. Procedury umożliwią także realizację noweli do ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, a zwłaszcza nowe uprawnienie kuratorów z art. 12d ustawy, dotyczące wszczęcia specjalnej procedury związanej ze stanowczą reakcją organów państwa na ponowne dopuszczenie się przemocy w rodzinie przez uprzednio skazanych sprawców.

 

Michał Lewoc Spotkanie w MS Spotkanie w MS ws. telefonu interwencyjno-informacyjnego

 

Zdaniem Ministra Sprawiedliwości prawidłowe i skuteczne realizowanie powyższych zadań nie będzie możliwe bez udziału organizacji społecznych i właściwej reakcji samych obywateli. By im umożliwić właściwą reakcję na wszelkie akty przemocy konieczne jest dotarcie do pokrzywdzonych z informacją o instytucjach i narzędziach pomocowych. Dlatego też, jak poinformował zaproszonych gości Minister  – Działania resortu, (…) zmierzają do stworzenia najlepszych warunków dotarcia z informacją o nowopowstałym telefonie do jak najszerszego grona odbiorców, co pozwoliłoby na skuteczne jego wykorzystanie – albowiem – nawet najlepsze rozwiązania będą absolutnie bezskuteczne jeśli informacja nie trafi do tych, do których powinna trafić, czyli do poszkodowanych.

 

Spotkanie w Ministerstwie Sprawiedliwości Spotkanie w MS ws. telefonu interwencyjno-informacyjnego

 

 W ramach zakrojonej na szeroką skalę akcji informacyjnej przygotowane zostały plakaty i ulotki o telefonie, które obecnie rozpowszechniane są, za pośrednictwem Prezesów właściwych sądów apelacyjnych, w sądach okręgowych i rejonowych na terenie całego kraju. Ponadto w stosowne materiały zostaną także wyposażone działające przy sądach zespoły kuratorskiej służby sądowej oraz prokuratury okręgowe i rejonowe.

 

Debata w MS w dniu 09.02.2011 r. Debata w MS z udziałem organizacji pozarządowych Debata w MS

 

Telefon interwencyjno-informacyjny prowadzony jest przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w ramach ogólnopolskiego i znanego już numeru Niebieskiej Linii: 801 12 00 02.

* * * * *