Komunikat z XII posiedzenia Krajowej Rady Kuratorów II kadencji


12 grudnia 2009 | DODAŁ: kesey | KATEGORIA: Aktualności |

W dniu 25 listopada 2009 roku w gmachu Ministerstwa Sprawiedliwości RP w Warszawieodbyło się XII posiedzenie Krajowej Rady Kuratorów. Poza Prezydium Rady i jej stałymi członkami, wzięli w nim udział zaproszenie goście:

 • Pan Krzysztof Kwiatkowski– Minister Sprawiedliwości RP
 • Pan Stanisław Chmielewski– Wiceminister Sprawiedliwości RP
 • Pan Krzysztof Mycka– Dyrektor Departemantu Wykonywania Orzeczeń i Probacji MS
 • Pan Michał Lewoc– Naczelnik Wydziału Kurateli w DWOiP
 • Pani Anna Korpanty– ekspert KRK
 • Pani Wiesława Liszke– Kurator Okręgowy w Łodzi
 • Pan Krzysztof Bunda– Kurator Okręgowy w Toruniu
 • Pani Dominika Błażejewicz- Sobczak– zawodowy kurator sądowy z ZKSS SR w Piasecznie
 • Pani Katarzyna Rzempołuch– zawodowy kurator sądowy z ZKSS SR w Piasecznie.
 • Posiedzenie otworzył Pan Przewodniczący Andrzej Martuszewicz, który po dokonaniu niezbędnych czynności proceduralnych i wstępie, w którym poruszył szereg zagadnień istotnych dla funkcjonowania Kuratorskiej Służby Sądowej, oddał głos Panu Wiceministrowi Stanisławowi Chmielewskiemu. Pan Stanisław Chmielewski oświadczył, iż zakres współpracy kierownictwa resortu ze środowiskiem kuratorskim determinowały będą dwa podstawowe jej wyznaczniki: uzasadnienie i racjonalność. Pan Wiceminister Sprawiedliwości odniósł się do priorytetowych dla resortu zagadnień, związanych z wyartykułowaniem praw osób pokrzywdzonych, w taki sposób, aby nastąpiła ich pełna identyfikacja z wymiarem sprawiedliwości.

  Następnie głos zabrał Pan Krzysztof Mycka, a jego wystąpienie zdominowały aktualne problemy, związane z przeludnieniem na terenie zakładów karnych, oraz wdrażaniem kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego (SDE). Pan Dyrektor nawiązywał przy okazji poruszanej tematyki do możliwości przyczynienia się przez środowisko kuratorskie do sukcesu w zakresie szerokiego i skutecznego wdrożenia tego nowatorskiego sposobu wykonywania kary pozbawienia wolności.

  Pan Michał Lewoc zapowiedział innowację w sposobie realizowania przez jego Wydział działań z zakresu public relations. Pan Naczelnik zadeklarował otwartość na konsultacje ze środowiskiem zawodowych kuratorów sądowych i uwzględnianie wyrażanych przez nie opinii. Kuratela, tak karna, jak i rodzinna będą przedmiotem wnikliwych analiz Wydziału Kurateli i w toku działań nadzorczych zbadane zostaną sprawy, w których kuratorzy sądowi są pozbawienie prawa do wypoczynku w dni ustawowo wolne od pracy, np. ze względu na konieczność uczestnictwa w kontaktach rodzica z dzieckiem.

  W kolejnej części obrad Panie Dominika Błażejewicz- Sobczak i Katarzyna Rzempołuch podzieliły się doświadczeniami i uwagami, związanymi z praktycznym wymiarem realizacji orzeczenia o wykonywaniu kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego. Dokonana szczegółowa analiza omawianego przypadku wykazała, iż istnieją obszary, w których koniecznym jest dopracowanie obowiązujących unormowań ustawowych, poprzez wypracowanie procedur postępowania we współpracy ze skazanym, sędzią penitencjarnym, czy też upoważnionym podmiotem dozorującym. Prezydium KRK w oparciu o praktyczne doświadczenia kuratorów sądowych przekaże Panu Ministrowi Sprawiedliwości pisemne opracowanie, wskazujące na konieczność dopracowania poszczególnych elementów SDE w planowanej nowelizacji ustawowej.

  Z chwilą, gdy na salę przybył Pan Minister Sprawiedliwości RP- Krzysztof Kwiatkowski, Pan Przewodniczący KRK oddał mu głos. Pan Krzysztof Kwiatkowski podziękował Krajowej Radzie Kuratorów za dotychczasową współpracę i podkreślił, iż z chwilą podjęcia przez niego funkcji Ministra Sprawiedliwości RP rozpoczyna się kolejny etap tej współpracy, w nieco odmiennej formie, lecz porównywalnie intensywny. Pan Minister Sprawiedliwości potwierdził swój udział w Konferencji „90 lat kurateli sądowej w Polsce”, której organizatorami są Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka Sejmu RP, oraz Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji Senatu RP we współpracy z Ministrem Sprawiedliwości, Krajową Radą Kuratorów, oraz Biurem Analiz Sejmowych, a która odbędzie się w dniu 11 grudnia 2009 roku w Sali kolumnowej gmachu Sejmu RP.

  W późniejszej części obrad, szereg szczegółowych informacji na temat Konferencji w dniu 11 grudnia 2009 roku przedstawił Pan Andrzej Martuszewicz i na tej podstawie delegaci podjęli stosowne decyzje co do sposobu rozdysponowania miejsc dla kuratorów w poszczególnych okręgach.

  W końcowej fazie posiedzenia wystąpił Pan Henryk Pawlaczyk- Przewodniczący Komisji Legislacyjno- Prawnej Krajowej Rady Kuratorów przedstawił aktualny stan prac Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy, w pracach której uczestniczy wespół z Panem Przewodniczącym Krajowej Rady Kuratorów. Henryk Pawlaczyk wskazał na istotne dla grupy zawodowych kuratorów sądowych planowane rozwiązania ustawowe.

  Po omówieniu spraw różnych, w której to części głos zabrał Pan Krzysztof Bunda, dyskusji i dokonaniu przez członków Rady niezbędnych czynności proceduralnych Pan Przewodniczący KRK Andrzej Martuszewicz dokonał zamknięcia posiedzenia.

  * * * * *