Pan Minister Sprawiedliwości RP na podsiedzeniu Krajowej Rady Kuratorów.


12 maja 2009 | DODAŁ: kesey | KATEGORIA: Aktualności |

X posiedzenie KRK 2009.04.17

W dniu 17 kwietnia 2009 roku, w gmachu Ministerstwa Sprawiedliwości RP w Warszawie odbyło się X posiedzenie Krajowej Rady Kuratorów II kadencji, w którym uczestniczył Pan Minister Sprawiedliwości RP Andrzej Czuma, jak również inni przedstawiciele resortu. Motywem przewodnim posiedzenia stało się ważne dla środowiska kuratorskiego wydarzenie- I Kongres Kuratorski w Ustce, który stanowił będzie zwieńczenie uroczytości, związanych z obchodami 90- lecia kurateli sądowej w Polsce.

Poniżej zamieszczamy krótki komunikat Prezydium Krajowej Rady Kuratorów z przebieg tego posiedzenia, w ogólnym zarysie uwzględniający najważniejsze treści, zawarte w wystąpieniach poszczególnych uczestników.

KOMUNIKAT

z X posiedzenia Krajowej Rady Kuratorów II Kadencji

Warszawa, 17 kwietnia 2009 roku

Posiedzenie KRK odbyło się w gmachu Ministerstwa Sprawiedliwości przy ul. Aleje Ujazdowskie 11. Wzięło w nim udział 44 delegatów okręgowych zgromadzeń kuratorów. Posiedzenie otworzył i prowadził Pan Andrzej Martuszewicz- Przewodniczący KRK.

Gośćmi specjalnymi posiedzenia byli:

Pan Andrzej Czuma Minister Sprawiedliwości,

Pan Krzysztof Kwiatkowski Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości,

Pan Marek Motuk Dyrektor DWOiP MS,

Pan Krzysztof Mycka Naczelnik Wydziału Kurateli w DWOiP MS.

Ponadto w posiedzeniu wzięli udział eksperci KRK : Anna Korpanty Zastępca Kuratora Okręgowego SO w Warszawie-Pradze, Tadeusz Jedynak Kurator Okręgowy SO w Słupsku, Krzysztof Stasiak Kurator Okręgowy SO w Gdańsku oraz kurator Tadeusz Matwiejewicz z okręgu słupskiego– projektant tymczasowego logo Krajowej Rady Kuratorów i kuratorskiej służby sądowej.

Pan Andrzej Martuszewicz przywitał w imieniu KRK Ministra Sprawiedliwości i zaproszonych gości oraz ekspertów. Jako pierwszy głos zabrał Pan Minister Sprawiedliwości Andrzej Czuma, który w swoim wystąpieniu zadeklarował chęć współpracy z kuratorską służba sądową, zapewnił , że kierownictwo resortu z wyjątkową starannością zamierza prowadzić prace dotyczące zmian w kurateli sądowej.
Przewodniczący KRK dziękując Panu Ministrowi za przybycie przedstawił rolę, zadania i problemy kuratorskiej służby sądowej.

Następnie Sekretarz Stanu w MS Pan Krzysztof Kwiatkowski przedstawił zebranym nowe kierunki współpracy z Departamentem Wykonywania Orzeczeń i Probacji . Poinformował o aktualnych pracach i podkreślił, że istnieje konieczność prac nad nowelizacja Ustawy o kuratorach sądowych w celu podniesienia efektywności i usprawnienia służby kuratorskiej. Zaznaczył, że do odnotowanego znacznego spadku przestępczości w znaczący sposób przyczynili się kuratorzy razem z innymi służbami. Pan Minister odniósł się do działań podejmowanych na rzecz zorganizowania I Kongresu Kuratorskiego, zadeklarował wolę współpracy i swój osobisty udział w obradach.

Pan Dyrektor Marek Motuk przedstawił kierunki pracy Departamentu i poinformował o ukazaniu się pierwszego numeru kwartalnika Probacja. Zaapelował o współpracę w tworzeniu zawartości kolejnych numerów.

Pan Krzysztof Mycka- Naczelnik Wydziału Kurateli omówił pokrótce wnioski płynące z opracowanych w Wydziale danych statystycznych. Zwrócił uwagę na fakt , że od 2005 r. systematycznie spada obciążenie kuratorów dla osób dorosłych. Poinformował, że w Wydziale pracuje obecnie dwóch kuratorów : Pani Barbara Bojko-Kulpa z okręgu lubelskiegoPani Ewelina Wojtera z okręgu łódzkiego.
Przewodniczący odniósł się do niektórych stwierdzeń zawartych w wystąpieniach Kierownictwa DWOiP MS, a Pan Krzysztof Kwiatkowski Sekretarz Stanu w MS w ponownym krótkim wystąpieniu zwrócił się do KRK ze słowami: ”nic o was bez was”.

W dalszej części obrad Przewodniczący przedstawił przygotowane przez Sekretarza KRK Panią Janinę Arczykowską-Gościak sprawozdanie z działań podejmowanych przez Prezydium i Przewodniczącego w 2008 roku oraz komunikat ze spotkań z kierownictwem resortu, które odbyły się 11 i 25 lutego 2009 roku.
Delegaci wysoko ocenili prace Przewodniczącego i Prezydium KRK i podjęli stosowną uchwałę w tej kwestii.

Zgodnie z porządkiem obrad, za zgodą delegatów kurator Pan Adam Syldatk przedstawił opinię Prezydium KRK o projekcie ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny wykonawczy z dnia 15 grudnia 2008 r. Delegaci jednogłośnie zaakceptowali przygotowana opinię.

Następnym punktem posiedzenia było przedstawienie przez Pana Przewodniczącego KRK i Pana Tadeusza Jedynaka Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Kongresu, stanu przygotowań do I Kongresu Kuratorskiego, który odbędzie się w Ustce w terminie 15-17 czerwca 2009 r. w Ośrodku Doskonalenia Kadr Służby Więziennej „Posejdon” . Kurator Tadeusz Matwiejewicz przedstawił tymczasowe logo kuratorskiej służby sądowej, które zyskało aprobatę zebranych.

Kurator Wojciech Kuźmicki zaprezentował wyniki badań ankietowych dotyczące stanu kuratorskiej służby sądowej w Polsce w 2008 r. sporządzone w oparciu o sprawozdania statystyczne MS-40.

Podsumowując posiedzenie Pan Przewodniczący Andrzej Martuszewicz zaapelował do delegatów o podjęcie starań w kierunku upamiętnienia 90-lecia kurateli sadowej w Polsce we wszystkich okręgach podczas uroczystych zgromadzeń kuratorów, złożył podziękowanie Kuratorom Okręgowym i Zgromadzeniom Kuratorów ,którzy odbyli już takie Zgromadzenia. Podziękował Delegatom do KRK za aktywny udział i konstruktywne obrady odbytego Posiedzenia.

Za Prezydium

Przewodniczący Krajowej Rady Kuratorów

Andrzej Martuszewicz

KRK 02 2009.04.17 KRK 03 2009.04.17 KRK 04 2009.04.17

KRK 06 2009.04.17 KRK 05 2009.04.17

* * * * *