Projekt z zakresu interwencji kryzysowej i nie tylko (bezpłatne szkolenia)


7 marca 2009 | DODAŁ: kesey | KATEGORIA: Kształcenie |

Centrum Edukacji i Pomocy Psychologicznej Pro-Inwest w Katowicach planuje organizację szeroko zakrojonego projektu z zakresu interwencji kryzysowej. Projekt miałby być realizowany nieodpłatnie na terenie województwa mazowieckiego i pewnym ograniczeniem jest fakt, iż akces do udziału w nim, mogą zgłaszać wyłącznie osoby, zameldowane na terenie tego właśnie województwa (na pobyt stały, lub czasowy). Planowane szkolenia miałyby dotyczyć następujących zagadnień:

 • Interwencja kryzysowa (250 godzin dydaktycznych)
 • Mediacje- program edukacyjno- treningowy (112 godzin dydaktycznych)
 • Szkoła trenera treningu i warsztatu psychologicznego lub szkoleniowego (250 godzin i pięciodniowy trening interpersonalny)
 • Diagnoza DSM IV- ICD 10 (16 godzin)
 • Pomoc przedmedyczna- pierwsza pomoc (48 godzin)
 • Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi (110 godzin)
 • Deklarując udział w szkoleniu należy pamiętać, że szkolenia miałyby rozpocząć się w I kwartale 2010 roku, a zajęcia odbywałyby się wyłącznie poza godzinami pracy (w godzinach popołudniowych lub w weekendy). Osoby deklarujące udział w szkoleniu muszą być czynne zawodowo, a ich być zatrudnienie wynikać może z umowy o pracę, mianowania, powołania, wyboru, spółdzielczej umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło.

  Zajęcia są bezpłatne, podobnie jak materiały szkoleniowe, jednakże zakwalifikowani uczestnicy sami pokrywają koszty dojazdu i zakwaterowania (zajęcia będą odbywały się na terenie Warszawy i Radomia).

  Nabór jest otwarty dla wszystkich, którzy chcą podnosić swoje kompetencje w danym zakresie (w szkoleniu nie mogą wziąć udziału wolontariusze i osoby bezrobotne). Ponieważ w szkolenia mogą uczestniczyć osoby o różnym wykształceniu i doświadczeniu, organizator deklaruje odpowiedni podział i dobór grup szkoleniowych. Możliwe jest uczestnictwo w więcej niż jednym szkoleniu (np. interwencja kryzysowa i mediacje), jednak należy liczyć się z intensywnym przebiegiem szkolenia i potencjalnie kolidującymi terminami.

  Organizator dopiero stara się o środki na realizację zadania i w związku z tym nie ma pewności, czy program zostanie uruchomiony. Jednakże, szansa na realizację projektu jest możliwa wyłącznie w przypadku o zebrania grupy osób, które będą jego beneficjentami- jest to jeden z podstawowych warunków dla pozytywnego rozpatrzenia projektu).

  Pośrednictwa w naborze osób chętnych z terenu województwa mazowieckiego podjęli się psychologowie z Wydziału Psychologów Policyjnych Komendy Głównej Policji.

  Zgłoszenia obejmujące imię i nazwisko, miejsce pracy, telefon służbowy i prywatny, adres e-mail oraz tytuł (tytuły) szkolenia proszę przesyłać pocztą elektroniczną do dnia 12 marca 2009 roku, kierując je do Pana Krzysztofa Skarzyńskiego z Wydziału Psychologów Policyjnych KGP, na adres:

  k.skarzynski@policja.gov.pl
  telefon kontaktowy: (022)601 25 68

  Szczegółowa informacja organizatora o szkoleniach

  * * * * *