Konferencja „Polski system probacji, stan i kierunki rozwoju w kontekście standardów europejskich”


16 listopada 2008 | DODAŁ: kesey | KATEGORIA: Aktualności |

W dniach 27- 28 października 2008 roku odbyła się w Popowie Konferenacja „Polski system probacji, stan i kierunki rozwoju w kontekście standardów europejskich”.

Konferencja “Polski system probacji, stan i kierunki rozwoju w kontekście standardów europejskich”, Popowo, 27-28 października 2008 roku (Pan Senator Zbigniew Romaszewski, Pan Senator Stanisław Piotrowicz, Pan Janusz Kochanowski, Pan Marian Cichosz)

Organizatorem konferencji był Senat Rzeczpospolitej Polskiej, Komisja Praw Człowieka i Praworządności we współpracy z Ministrem Sprawiedliwości, Rzecznikiem Praw Obywatelskich, oraz Centralnym Zarządem Służby Więziennej. Konferencji przewodniczyli:

Pan Zbigniew Romaszewski– Wicemarszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Pan Stanisław Piotrowicz– Przewodniczący Komisji Praw Człowieka i Praworządności
Pan Marian Cichosz– Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
Pan Janusz Kochanowski– Rzecznik Praw Obywatelskich

a do udziału w niej zaproszeni zostali przedstawiciele świata polityki, nauki, oraz organizacji rządowych i pozarządowych, w szerokim zakresie powiązani z zagadnieniami, będącymi przedmiotem konferencji. Konferencja podzielona została na kilka sesji, którym nadana została forma paneli dyskusyjnych.


27 października 2008 roku
(uczestnicy poszczególnych paneli wymienieni zostali zgodnie z kolejnością uwzględnioną w oficjalnym programie konferencji)

Sesja I. Polska polityka karna w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości, ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływań probacyjnych.

Przewodniczył: Pan Senator Stanisław Piotrowicz. Do uczestnictwa w panelu zaproszenie zostali:

  Pan prof. Andrzej Siemaszko– Instytut Wymiaru Sprawiedliwości
  Pan Minister Marian Cichosz– Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
  Pan Maciej Strączyński– Sędzia Sądu Okręgowego w Szczecinie.

Sesja II. Czy obowiązujące w Polsce rozwiązania prawne dobrze służą rozwojowi probacji? Skuteczność różnych form probacji w procesie resocjalizacji.

Przewodniczyli: Pan Senator Zbigniew RomaszewskiPan Senator Stanisław Piotrowicz a do udziału w panelu zostali zaproszeni:

  Pan dr Paweł Moczydłowski,
  Pan prof. Teodor Szymanowski– Instytut Profilaktyki i Resocjalizacji, Zakład Prawa Karnego na Uniwersytecie Warszawskim,
  Pan prof. Marek Konopczyński– Wyższa Szkoła Pedagogiki Resocjalizacyjnej „Pedagogium” w Warszawie,
  Pan dr Tadeusz Jedynak- Kurator Okręgowy Sądu Okręgowego w Słupsku,
  Pan dr Przemysław Kazimirski– Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich.

Sesja III. Charakterystyka systemów probacyjnych w wybranych krajach Unii Europejskiej.

Przewodniczyli: Pan Senator Stanisław Piotrowicz oraz Pan Minister Marian Cichosz. Sesja w całości wypełniona została wystąpieniem Pana Leo Tiggesa– Sekretarza Generalnego Conférence Permanente Européenne de la Probation, w którym skoncentrował się on na przedstawieniu następujących zagadnień:

 • Charakterystyka ustroju, organizacji i struktury służb probacyjnych w Unii Europejskiej.
 • Metodyka i narzędzia pracy służb probacyjnych w Unii Europejskiej.
 • Status kuratora zawodowego – oficera probacyjnego w Unii Europejskiej.
 • Koszty probacji i ocena skuteczności probacji oraz metodologia ich ustalania w Unii Europejskiej.
 • 28 października 2008 roku

  Sesja IV. Ocena stanu realizacji przez Polskę Zaleceń nr R (92) 16 Komitetu Ministrów Rady Europy w sprawie europejskich reguł dotyczących sankcji i środków alternatywnych z dnia 19 października 1992 roku.

  Przewodniczyli: Pan Senator Zbigniew RomaszewskiPan Senator Stanisław Piotrowicz a do udziału w panelu zostali zaproszeni:

   Pani prof. Barbara Stańdo-Kawecka– Zakład Prawa i Polityki Penitencjarnej na Uniwersytecie Jagiellońskim
   Pan dr Janusz Zagórski– Dyrektor Zespołu Prawa Karnego i Wykonawczego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich
   Pan Michał Lewoc– Departament Wykonywania Orzeczeń i Probacji w Ministerstwie Sprawiedliwości.

  Sesja V. Kuratorska służba sądowa– stan i kierunki rozwoju.

  Przewodniczyli: Pan Senator Zbigniew RomaszewskiPan Senator Stanisław Piotrowicz a do udziału w panelu zostali zaproszeni:

   Pan Andrzej Martuszewicz– Przewodniczący Krajowej Rady Kuratorów
   Pan Krzysztof Mycka– Naczelnik Wydziału Kurateli Departament Wykonywania Orzeczeń i Probacji w Ministerstwie Sprawiedliwości
   Pani Poseł Beata Kempa– Zastępca Przewodniczącego Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka
   Pan dr Janusz Zagórski– Dyrektor Zespołu Prawa Karnego i Wykonawczego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich
   Pani Barbara Bojko-Kulpa– Prezes Stowarzyszenia POSTIS.

  Podsumowaniem całokształtu konferencji stała się sesja VI, realizowana pod przewodnictwem Pana Senatora Zbigniewa RomaszewskiegoPana senatora Stanisława Piotrowicza, podczas której przyjęte zostały tezy i zalecenia pokonferencyjne, opracowane w formie poniżej uwzględnionych rekomendacji:

 • I. Istnieje konieczność prowadzenia permanentnej działalności informacyjnej, mającej na celu przekonanie społeczeństwa do stosowania środków probacyjnych oraz uzyskania wsparcia społeczności lokalnych przy ich wykonywaniu.
 • II. Istnieje konieczność szerszego stosowania kary grzywny i kary ograniczenia wolności przy jednoczesnym znacznym ograniczeniu orzekania kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, ponieważ sprzyja ona przeludnieniu zakładów karnych.
  W sposób szczególny należy zwrócić uwagę na interesy pokrzywdzonego, w tym na konieczność naprawienia przez sprawcę szkody i zadośćuczynienie wyrządzonej krzywdy.
  Należy zrezygnować z prowadzenia przez kuratorów dozorów wobec osób pozbawionych wolności w innej sprawie.
 • III. Oczekuje się, że wykonywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego w znacznym stopniu wpłynie na zmniejszenie przeludnienia zakładów karnych i aresztów śledczych. Dlatego uczestnicy konferencji zwracają się do właściwych organów i instytucji o zapewnienie warunków do odbywania tej formy kary.
 • IV. Istnieje konieczność utrzymywania ścisłej współpracy pomiędzy służbami probacyjnymi, a Służbą Więzienną w celu właściwej readaptacji społecznej osób pozbawionych wolności.
 • V. Istnieje konieczność dokonania zmian legislacyjnych mających na celu:
  1. Jasne określenie obowiązków, nakazów i zakazów, które mogą być nałożone na skazanego oraz dokładne wskazanie procedur dotyczących wykonywania środków probacyjnych.
  2. Wyposażenie służb probacyjnych w odpowiednie, skuteczne środki oddziaływania na skazanych.
 • VI. Uczestnicy konferencji widzą potrzebę wzmocnienia roli kuratora w postępowaniu przed wydaniem wyroku poprzez przedkładanie sądowi na jego żądanie raportu o skazanym zawierającego wszelkie istotne informacje o nim, określanie ryzyka powrotu do przestępstwa, a także przedstawianie propozycji w zakresie stosowania kar i środków probacyjnych.
 • VII. Istnieje konieczność wzmocnienia służb probacyjnych poprzez racjonalizację organizacji, narzędzi i metod pracy poprzez zagwarantowanie odpowiednich warunków (wyposażenie w narzędzia diagnostyczne, sekretariaty, sprzęt elektroniczny, etc.), aby ich czas pracy był poświęcony wyłącznie na pracę merytoryczną, czyli zadania o charakterze wychowawczo-resocjalizacyjnym, diagnostycznym, profilaktycznym i kontrolnym, związane z wykonaniem orzeczeń sądu oraz wypływające z przepisów szczególnych.
 • VIII. Uczestnicy konferencji widzą potrzebę przestrzegania zaleceń wynikających z Europejskich reguł dotyczących sankcji i środków alternatywnych.
 • IX. Proponuje się rozszerzyć stosowanie mediacji w postępowaniu karnym oraz w postępowaniu w sprawach nieletnich. Warte też uwagi jest przeprowadzenie pilotażowego programu mediacji po wyroku skazującym.
 • X. Widzi się potrzebę prowadzenia wielokierunkowych programów badawczych poszukujących nowych metod resocjalizacji i readaptacji.
 • Wystąpienie Przewodniczącego KRK Andrzeja Martuszewicza

  W konferecji udział wzięli kuratorzy wskazani na prośbę Pana Marszałka Zbigniewa Romaszewskiego przez Krajową Radę Kuratorów. Gościem specjalnym był Pan Leo Tigges- Sekretarz Generalny Conférence Permanente Européenne de la Probation. Poza nim, środowisko kuratorskie reprezentowane było przez członków Krajowej Rady Kuratorów II kadencji, jej ekspertów, kuratorów okręgowych oraz członków Krajowego i Wielkopolskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych, w składzie (w kolejności alfabetycznej):

   Pani Janina Arczykowska- Gościak– Sekretarz Krajowej Rady Kuratorów II kadencji
   Pani Ewa Brzozowska– Kurator Okręgowy Sądu Okręgowego w Krakowie
   Pan Piotr Burczyk– Biuro Kuratora Okręgowego Sądu Okręgowego w Poznaniu
   Pani Małgorzata Grygoruk– Zastępca Kuratora Okręgowego Sądu Okręgowego w Warszawie
   Pani Alicja Jaskulska– przedstawiciel Krajowej Rady Kuratorów w sesjach Conférence Permanente Européenne de la Probation
   Pan Tadeusz Jedynak– Kurator Okręgowy Sądu Okręgowego w Słupsku
   Pan Karol Knop– delegat okręgu poznańskiego do Krajowej Rady Kuratorów II kadencji
   Pani Anna Korpanty– Zastępca Kuratora Okręgowego Sądu Okręgowego Warszawa- Praga w Warszawie
   Pan Grzegorz Kozera– delegat okręgu częstochowskiego do Krajowej Rady Kuratorów II kadencji
   Pani Katarzyna Kulma– Kurator Okręgowy Sądu Okręgowego Warszawa- Praga w Warszawie
   Pan Wojciech Kuźmicki– Przewodniczący Komisji ds. Monitoringu Warunków Pracy Krajowej Rady Kuratorów II kadencji
   Pani Wiesława Liszke– Kurator Okręgowy Sądu Okręgowego w Łodzi
   Pan Andrzej Martuszewicz– Przewodniczący Krajowej Rady Kuratorów II kadencji
   Pani Barbara Niemczyk– Kurator Okręgowy Sądu Okręgowego w Warszawie
   Pan Henryk Pawlaczyk– Przewodniczący Komisji Legislacyjno- Prawnej Krajowej Rady Kuratorów II kadencji, Kurator Okręgowy Sądu Okręgowego w Bydgoszczy
   Pan Andrzej Rzepniewski– Zastępca Przewodniczącego Krajowej Rady Kuratorów II kadencji, Kurator Okręgowy Sądu Okręgowego w Białymstoku
   Pan Krzysztof Stasiak– Kurator Okręgowy Sądu Okręgowego w Gdańsku
   Pan Adam Syldatk– delegat okręgu koszalińskiego do Krajowej Rady Kuratorów II kadencji
   Pani Irena Szostak– Kurator Okręgowy Sądu Okręgowego w Poznaniu
   Pan Antoni Szymański– Zastępca Kuratora Okręgowego Sądu Okręgowego w Gdańsku.

  * * * * *