Staże zagraniczne dla zawodowych kuratorów sądowych.


29 maja 2008 | DODAŁ: kesey | KATEGORIA: Kształcenie |

Logo

Szanowni Państwo Kuratorzy!

W porozumieniu z Departamentem Wykonywania Orzeczeń i Probacji Ministerstwa Sprawiedliwości RP przekazujemy informację, która jest zarazem ofertą skierowaną do zawodowych kuratorów sądowych, którzy chcieliby spróbować swych sił na innej niż dotychczasowa płaszczyźnie działania i w ten sposób przyczyniać się do usprawnienia kurateli w Polsce.

W związku z przyjętymi przez Radę Ministrów w dniu 29 listopada 2006 r. Narodowymi Strategicznymi Ramami Odniesienia (NSRO) i programami Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce na lata 2007 – 2013 w zakresie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach działań zmierzających do usprawnienia sądownictwa, Wydział Kurateli Departamentu Wykonywania Orzeczeń i Probacji Ministerstwa Sprawiedliwości przygotował projekt dotyczący implementacji systemów i wybranych narzędzi wykonania orzeczeń funkcjonujących w wybranych krajach w zakresie działania kuratorskiej służby sądowej.
Z uwagi na powyższe planowane jest przeprowadzenie staży zagranicznych, podczas których kuratorzy będą mogli w praktyce zapoznać się z funkcjonowaniem kuratorskiej służby sądowej w innych krajach Unii Europejskiej. Uczestnicy tych staży ocenią, które elementy innych systemów i narzędzi wykonania orzeczeń mogą być implementowane do polskiego systemu wymiaru sprawiedliwości.
W latach 2009 – 2010 Wydział Kurateli Departamentu Wykonania Orzeczeń i Probacji Ministerstwa Sprawiedliwości zamierza delegować we wskazanym okresie 90 kuratorów do odbycia miesięcznych staży zagranicznych, w następujących krajach UE: Wielka Brytania, Szwecja, Holandia, Francja oraz Niemcy.

Mamy nadzieję, że spostrzeżenia, uwagi i zdobyta wiedza podczas powyższych staży wykorzystane zostaną w celu usprawnienia funkcjonowania kuratorskiej służby sądowej w Polsce.
Dodatkowym zadaniem kuratorów uczestniczących w stażach będzie wnikliwa diagnoza modelu kurateli oraz analiza narzędzi wykonywania orzeczeń w wybranym kraju a następnie pisemna ocena możliwości implementacji tychże rozwiązań.

Wymagania oferty:

– biegła znajomość języka angielskiego lub innego języka obcego, obowiązującego w wizytowanych krajach,
– pozytywna opinia o przebiegu dotychczasowej pracy wydana przez przełożonych: kierownika zespołu lub kuratora okręgowego.
 – zdolności analityczne, diagnostyczne i organizacyjne,

Termin i kontakt.

Opinię przełożonych, życiorys oraz ewentualne dokumenty potwierdzające znajomość języka obcego i formularz zgłoszeniowy proszę przysyłać na adres mailowy: Wilamowska@ms.gov.pl oraz pocztą na adres: Ministerstwo Sprawiedliwości Warszawa, ul. Krasińskiego 65, w terminie do 30 czerwca 2008 roku. W celu uzyskania szczegółowych wyjaśnień uprzejmie prosimy o kontakt telefoniczny z Panią Anną Janus – Dębską w każdą środę w godzinach 9-15, pod numerem: 0-22-561 84 17.
Po komisyjnym przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego i akceptacji zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.

W załączeniu do pobrania Kwestonariusz zgłoszeniowy dla kandydatów na staże zagraniczne.

* * * * *