Praca ze sprawcą przemocy- oferta szkoleniowa.


2 marca 2008 | DODAŁ: kesey | KATEGORIA: Kształcenie |

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoleniową, dotyczącą trudnego tematu pracy ze sprawcą przemocy w rodzinie. Przedstawiona oferta jest wynikiem współpracy, nawiązanej z Panią Agnieszką Rusińską– współzałożycielką Fundacji Przeciw Wykluczeniu Społecznemu „Będziesz”. Pani Agnieszka Rusińska jest autorką krótkiego wstępu, który prezentujemy poniżej.

Praca ze sprawcami przemocy domowej należy do najtrudniejszych i najmniej efektywnych. Chcemy więc podzielić się z Państwem naszymi doświadczeniami w tym obszarze, ponieważ po kilku latach działań dostrzegamy, że może to być praca przynosząca satysfakcję i wymierne korzyści.

Kuratorzy Sądu Rejonowego w Poznaniu od sześciu lat prowadzą Program Edukacyjno-Korekcyjny Dla Sprawców Przemocy PARTNER, którego celem jest psychoedukacja w kierunku zmiany zachowań typu przemocowego na rzecz postawy partnerstwa i poszanowania wobec domowników. Program Edukacyjno-Korekcyjny dla Sprawców Przemocy Domowej PARTNER adresowany jest do pełnoletnich mężczyzn stosujących przemoc wobec partnerek. Do Programu kwalifikowani są skazani prawomocnymi wyrokami za przestępstwo z art. 207§1 kk. (lub inne przeciwko rodzinie i opiece, ze stwierdzeniem sprawstwa przemocy), zarówno korzystający z warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności, jak i odbywający karę oraz warunkowo przedterminowo zwolnieni z odbycia reszty kary.
Do udziału w Programie w warunkach wolnościowych (przy warunkowym zawieszeniu kary lub warunkowym zwolnieniu) osoby skazane kierowane są przez sąd. Podejmujemy także pracę z osobami, które nie zostały skazane a skierowane są do udziału w Programie przez pracowników socjalnych, kuratorów, terapeutów, pracowników ośrodków interwencji kryzysowej lub inne osoby, które powzięły wiadomość o stosowaniu przez nich przemocy wobec osób najbliższych. W warunkach izolacyjnych (w zakładzie karnym) propozycję udziału w Programie przedstawiają skazanym psycholodzy, w porozumieniu z wychowawcami.
W związku z dynamicznym rozwojem Programu na terenie kraju w 2007 r. powołaliśmy Fundację Przeciw Wykluczeniu Społecznemu „Będziesz”. Przedmiot jej głównej działalność stanowi realizacja Programu w warunkach wolnościowych i w Zakładach Karnych na terenie wielkopolski, oraz szkolenia dla osób, które w swojej pracy spotykają się ze sprawcami przemocy domowej (kuratorzy, pracownicy socjalni, dzielnicowi i inni.)

Kuratorzy sądowi są zgodni, co do tego, że w przypadku osób skazanych za przestępstwo z art. 207§1 kk. dotychczasowe metody pracy resocjalizacyjnej, sprawdzające się w przypadku podopiecznych skazanych za innego rodzaju przestępstwa, są niewystarczające i nieskuteczne. Z doświadczeń kuratorów wynika, iż sam fakt ukarania sprawcy bardzo rzadko przyczynia się do trwałej zmiany jego zachowania oraz poprawy funkcjonowania w rodzinie. Dlatego od 2002 roku prowadzimy działania na rzecz promowania i wprowadzania nowych metod resocjalizacji sprawców przemocy domowej, w oparciu o model Duluth. Dziś Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie wprowadziła do kodeksu karnego możliwość poddawania sprawcy przemocy oddziaływaniom korekcyjno-edukacyjnym.

Zainteresowanych pracą ze sprawcami zapraszamy na stronę Fundacji Przeciw Wykluczeniu społecznemu „Będziesz”.

Jednocześnie, proponujemy zapoznanie się z artykułem Pani Agnieszki RusińskiejPana Piotra Wojnowskiego Świat problemów z perspektywy kuratora sądowego.
Autorzy artykułu są kuratorami zawodowymi Sądu Rejonowego w Poznaniu, prowadzącymi zajęcia w ramach Programu Edukacyjno- Korekcyjnego dla Sprawców Przemocy Domowej.

Prezentowana oferta ma charakter wyłącznie informacyjny i administracja strony nie ponosi odpowiedzialności za jej zakres merytoryczny i organizacyjny.

* * * * *