Ważne informacje Ministerstwa Sprawiedliwości.


25 stycznia 2008 | DODAŁ: kesey | KATEGORIA: Aktualności |

W porozumieniu z Departamentem Wykonywania Orzeczeń i Probacji Ministerstwa Sprawiedliwości RP zamieszczamy dwie ważne informacje, skierowane do grupy zawodowych kuratorów sądowych. Pierwsza z nich dotyczy prognozowanych zmian, które w znacznym stopniu wpłyną na możliwości pozyskiwania przez kuratorów sądowych istotnych informacji, odnoszących się do realizowanych czynności służbowych.


Projekty na rzecz usprawnienia wykonywania orzeczeń

W związku z przyjętymi przez Radę Ministrów w dniu 29 listopada 2006 r. Narodowymi Strategicznymi Ramami Odniesienia (NSRO) i ujęciem całości interwencji Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce na lata 2007 – 2013 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w ramach działań zmierzających do usprawnienia sądownictwa, Departament Wykonywania Orzeczeń i Probacji – Wydział Kurateli, w zakresie swoich kompetencji, przygotował dwa projekty – zadania, kwalifikujące się do sfinansowania w ramach działania 5.3.

Krótki opis projektów.

Pierwszy projekt obejmuje utworzenie w biurach kuratorów okręgowych w sądach okręgowych łącznie 45 systemów baz informatycznych zawierających dostęp do utworzonej bazy danych, generującej wszystkie niezbędne informacje warunkujące skuteczne wykonywanie orzeczeń sądowych połączone z interaktywną stroną internetową połączoną z jednostką centralną Ministerstwa Sprawiedliwości. Projekt ten ma na celu wdrażanie usprawnień zarządczych w wybranych obszarach funkcjonowania instytucji wykonania orzeczeń sądowych i poprawy jakości świadczonych usług w zakresie zadań kurateli. Zadanie to nawiązuje w swoim zamierzeniu do celów i zadań wdrażania w sądach projektów informatycznych, obejmujących utworzenie i wykorzystanie stron internetowych sądów okręgowych i rejonowych oraz systemów baz danych. Zadanie to wpisuje się także w instytucję wirtualnego punktu obsługi interesanta, opisywaną szczegółowo w Programie Kapitał Ludzki. Należy wskazać, że interaktywna strona internetowa przy biurze kuratora okręgowego służyłaby nie tylko interesantom, wobec których wykonywane jest orzeczenie sądu, lecz pełniłaby także funkcję informacyjną dla organów państwowych, w tym innych organów wymiaru sprawiedliwości (sądów, prokuratur, policji, zakładów karnych, etc), organów samorządowych i innych instytucji, które mogłyby odnaleźć tam interesujące dla nich informacje. System informatyczny oraz centralna baza danych zostaną skonstruowane w zgodności z wymaganiami systemowymi istniejących baz danych pozostających w dyspozycji: Krajowego Rejestru Karnego, Prokuratury i Sądów. W ten sposób system stanie się modułem całości systemu informatycznego funkcjonującego w obszarze wymiaru sprawiedliwości z możliwością swobodnego transferu danych.

Drugim projektem jest implementacja systemów i wybranych narzędzi wykonania orzeczeń, o wysokim poziomie jakości i efektywności funkcjonujących w innych krajach oparta na analizie i diagnozie kondycji wymiaru sprawiedliwości w zakresie funkcjonowania kuratorskiej służby sądowej. Przykładowym narzędziem jest program szacowania ryzyka i zagrożenia przestępczością. Zadaniem tego projektu jest wdrażanie usprawnień organizacji wykonania orzeczeń w wybranych obszarach funkcjonowania instytucji wykonania orzeczeń sądowych i poprawa jakości świadczonych usług. Dla ukształtowania prawidłowo funkcjonującej kuratorskiej służby sądowej konieczna jest wnikliwa i prawidłowa diagnoza istniejącego modelu. Niezbędna jest następnie analiza funkcjonowania wysokiej jakości standardów wykonywania przez służbę kuratorską orzeczeń sądowych w innych krajach oraz implementacja tychże rozwiązań w krajowy system wykonywania orzeczeń sądowych.

Każde z przedstawionych poniżej zadań rozłożone jest w czasie na trzy podstawowe etapy w kolejnych latach: 2008, 2009 i 2010.

Projekt stworzenia programu bazy danych połączonej z interaktywną stroną internetową w komórkach biur kuratorów okręgowych w pierwszym roku funkcjonowania przewiduje konstrukcję systemu i rozpoczęcie wdrażanie jego funkcjonowania. W drugim roku, oprócz kontynuacji procesu wdrażania przewiduje się obsługę centralnego systemu zarządzania. W trzecim roku przewidziana jest ewaluacja projektu.

Zadanie związane z implementacją systemów i wybranych narzędzi wykonania orzeczeń, o wysokim poziomie jakości i efektywności w pierwszym roku wdrażania przewiduje działania o charakterze analitycznym i diagnostycznym poprzez sporządzanie raportów po wizytach studyjnych o stanie świadczonych usług w wybranych krajach, dystrybucję materiałów edukacyjnych, informacyjnych, przeprowadzanie konsultacji międzyresortowych i poza resortowych z udziałem partnerów zagranicznych oraz opracowanie projektów możliwych i koniecznych zmian legislacyjnych. W drugim roku funkcjonowania projektu po przeprowadzeniu działań analitycznych przewiduje się wprowadzenie studium pilotażowego oraz zakup i implementację wybranych narzędzi systemowych. W trzecim roku funkcjonowania projektu nastąpi ostatni etap wdrażanie systemów i procedur opracowanych na podstawie studium pilotażowego oraz dokonywana zostanie ewaluacja projektu.

Cel i spodziewane efekty realizacji.

Polski system probacji oparty na modelu kurateli sądowej nie posiada żadnych wyspecjalizowanych nowoczesnych narzędzi, nowych technologii informatycznych, zdobyczy nowoczesnej, światowej kryminologii, które pomagały by kuratorskiej służbie sądowej w wykonywaniu orzeczeń w tym kar i środków karnych na poziomie wmacniającym efekty w postaci ograniczenia powrotności do przestępstwa. Celem nadrzędnym realizowanych projektów jest zatem wzmocnienie efektywności i skuteczności działań o charakterze probacyjnym oraz dostosowanie istniejących narzędzi wykonania orzeczeń w tym zakresie do międzynarodowych standardów. Ponadto cele obejmują zmniejszenie poziomu zaległości spraw relatywnie do ich wpływu, przyspieszenie reakcji organów wykonujących orzeczenia sądowe jak również ograniczenie zjawiska powrotności do przestępstwa.
Dodatkowym efektem o charakterze generalnym, uzyskanym przez realizację omawianych projektów jest wzmocnienie zaufania obywatela do skuteczności działań podejmowanych przez państwo. Nie bez znaczenia jest również fakt, że projekty urealniają wykonanie dyrektyw wykonania kary.
Projekty zakładają również, że poprzez usprawnienie systemu wymiany informacji wzmocnione zostaną również inne poza Kuratorską Służbą Sądową jednostki organizacyjne Ministerstwa Sprawiedliwości. Dostęp do wyspecjalizowanych narzędzi systemowych takich jak szybka i pełna diagnostyka osoby sprawcy i jego potrzeb w zakresie resocjalizacji i readaptacji, szacowanie ryzyka powrotności do przestępstwa, poziomu zagrożenia funkcjonowania sprawców w warunkach wolnościowych, baz danych o podjętych i możliwych do zastosowania wszelkich działaniach w odniesieniu do sprawców, w tym działaniach o charakterze prawnym, leczniczym, terapeutycznym czy readaptacyjnym, będą dla sądów i prokuratur pomocą przy podejmowaniu trafnych decyzji w zakresie orzekania o karze sprawców, a wydanym orzeczeniom nada charakter realnej wykonalności.

W świetle aktualnej potrzeby wzmocnienia sytemu probacji i wykonywania kar o charakterze nieizolacyjnym, obydwa zaproponowane przez Wydział Kurateli projekty stanowią niepowtarzalną szansą na stworzenie skutecznej alternatywy dla obciążonego i kosztownego systemu penitencjarnego.

Natomiast kolejna jest ogłoszeniem a zarazem ofertą skierowaną do zawodowych kuratorów sądowych, który chcieliby spróbować swych sił na innej niż dotychczasowa płaszczyźnie działania i w ten sposób przyczyniać się do rozwoju kurateli.

Szanowni Państwo Kuratorzy!

Wydział Kurateli Departamentu Wykonania Orzeczeń i Probacji Ministerstwa Sprawiedliwości poszukuje kuratorów zawodowych do pracy przy Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki.

Charakter oferty.

Osoba powołana do pracy w Departamencie będzie odpowiedzialna za wdrażanie projektów mających na celu usprawnienie działań kuratorskiej służby sądowej, realizowanych ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz wykonywanie zadań wynikających z Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 października 2002 r. w sprawie trybu sprawowania nadzoru nad działalnością administracyjna sądów (Dz. U. z 2002 r. Nr. 187, poz. 1564 ze zm. )

Wymagania oferty.

– zatrudnienie na stanowisku kuratora zawodowego w stopniu przynajmniej starszego kuratora,
– bardzo dobra opinia o przebiegu dotychczasowej pracy ( wydana przez przełożonego: kierownika zespołu, kuratora okręgowego, prezesa sądu rejonowego lub prezesa sądu okręgowego),

Wskazane dodatkowe umiejętności i preferencje.

– umiejętność obsługi programu Word, Excel, Office,
– zdolności organizacyjne,
– preferowane wykształcenie prawnicze,
– biegła lub bardzo dobra znajomość języka angielskiego (lub innego języka obcego),
– zainteresowania nowymi technologiami informatycznymi.

Warunki płacowe.

– zgodne z art. 31 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych ( DZ. U. 2001 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm. ).

Kontakt.

– przygotowane Curriculum Vitae proszę przysyłać na adres mailowy: Wilamowska@ms.gov.pl
– po przyjęciu oferty przez Departament, zostanie ona przedstawiona Ministrowi Sprawiedliwości do podjęcia decyzji o delegowaniu.

* * * * *