Oferta szkoleniowa Dolnośląskiego Centrum Psychoterapii


6 stycznia 2008 | DODAŁ: kesey | KATEGORIA: Kształcenie |

Poniżej prezentujemy ofertę szkoleniową Dolnośląskiego Centrum Psychoterapii we Wrocławiu. Szczegółowe informacje na temat szkoleń uzyskać można na stronie internetowej Dolnośląskiego Centrum Psychpterapii lub pod nr tel./fax. (071) 332 36 70, 0691 997 227 w godz.12.00-20.00.

Szkolenie I

Temat: Sekty, gangi młodocianych, subkultury młodzieżowe

Termin: 06.06.2008. Ukończenie szkolenia jest potwierdzone Certyfikatem Dolnośląskiego Centrum Psychoterapii (z opisem tematyki szkolenia, ilością godzin).

Adresaci: Szkolenie przeznaczone jest dla psychoterapeutów, psychologów, pedagogów, wychowawców zajmujących się pomocą psychologiczną dzieciom i młodzieży, które przynależą do sekt, gangów i subkultur.

Tematyka szkolenia:

1. Sekty, ich istota i struktura, zasady funkcjonowania.
2. Gangi, ich istota i struktura, zasady funkcjonowania.
3. Subkultury młodzieżowe, ich istota i struktura, zasady funkcjonowania.
4. Portret psychologiczny osoby będącej członkiem sekty, gangu.
5. Portret psychologiczny przywódców sekt, gangów.
6. Techniki manipulacji stosowane wobec członków sekt, gangów.
7. Interwencja wobec osoby, będącej członkiem sekty, gangu, subkultury.
8. Metody diagnozy i techniki terapeutyczne.
Koszt szkolenia: 150 zł
Zgłoszenia: Zgłoszenia przyjmowane są do 03.06.2008.

Szkolenie II

Temat: Interwencja kryzysowa u ofiar mobbingu i agresji. Szkoła Interwencji Kryzysowej, część I.

Termin: 07.06.2008. Ukończenie szkolenia jest potwierdzone Certyfikatem Dolnośląskiego Centrum Psychoterapii (z opisem tematyki szkolenia, ilością godzin).

Adresaci: Szkolenie adresowane jest do profesjonalistów: nauczycieli, pedagogów szkolnych, psychologów, pracowników pomocy społecznej, świetlic, oraz studentów – szczególnie ostatnich lat pedagogiki, psychologii, resocjalizacji i innych kierunków społecznych – którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę oraz zdobyć umiejętności dotyczące prowadzenia interwencji kryzysowej.

Tematyka:

Tematyka szkolenia szczegółowo omawia zjawisko agresji i mobingu, charakteryzuje przyczyny, cechy, dynamikę zjawiska i konsekwencje.
W trakcie warsztatu uczestnicy zapoznają się z portretem psychologicznym ofiary i sprawcy (agresji/ mobbingu).
Celem warsztatu jest nauczenie diagnozowania zjawiska mobbingu – w środowiskach, w których najczęściej występuje (szkoła i praca), oraz budowania strategii postępowania ze sprawcą i ofiarą, zwiększenie umiejętności interweniowania w sytuacji mobbingu i agresji.

Temat: Stres i wypalenie zawodowe u pracowników interwencji kryzysowej.Szkoła Interwencji Kryzysowej, część II.

Termin: 08.06.2008. Ukończenie szkolenia jest potwierdzone Certyfikatem Dolnośląskiego Centrum Psychoterapii (z opisem tematyki szkolenia, ilością godzin).

Tematyka:

W trakcie szkolenia uczestnicy pogłębią swoja wiedzę na temat zjawiska stresu i wypalenia zawodowego osób zawodowo zajmujących się pomocą psychologiczną.
Program szkolenia łączy w sobie elementy wykładu, ale także pracy warsztatowej i treningowej. Został tak opracowany, aby dostarczyć wiedzy na temat tego, czym jest stres i wypalenie zawodowe oraz jak im zapobiegać i minimalizować.
Ponadto celem szkolenia jest stworzenie uczestnikom możliwości dokonania autorefleksji i autodiagnozy w zakresie własnego stresu i wypalenia zawodowego.
Uczestnicy zapoznają się z fizjologią reakcji stresowej, biologicznymi i psychologicznymi koncepcjami stresu, konsekwencjami psychicznymi i fizycznymi stresu przewlekłego, czynnikami ryzyka wypalenia zawodowego, profilaktyka wypalenia zawodowego, metodami radzenia sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym.
Koszt szkolenia: 300 złotych (część I i II)
Zgłoszenia: Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 04.06.2008.

Prosimy o czytelne wypełnienie Karty zgłoszenia uczestnictwa, która znajduje się na stronie www.dcp.wroclaw.pl (do pobrania tutaj- format PDF bądź tutaj- format doc.) i przesłanie do DCP faxem. +48 71 332 36 70 lub mailem: szkolenia@dcp.wroclaw.pl

Prezentowana oferta ma charakter wyłącznie informacyjny i administracja strony nie ponosi odpowiedzialności za jej zakres merytoryczny i organizacyjny.

* * * * *