Nie zabrakło głosu.


22 grudnia 2007 | DODAŁ: kesey | KATEGORIA: Aktualności,Niezbędnik |

Boże Narodzenie to czas wyjątkowy a grudniowe powietrze przesycone jest zapachem świąt i choinki, jednak nawet w tak szczególnym okresie warto mówić o ważnych sprawach, związanych przede wszystkim z przyszłością kurateli.

Poniżej publikujemy wystąpienie Pana Przewodniczącego Andrzeja Martuszewicza, do jakiego doszło podczas ważnego posiedzenia Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka w dniu 28 listopada bieżącego roku. Biorąc pod uwagę adresatów wystąpienia- Państwa Posłów i szacowne grono zaproszonych Gości, pewnie też można je uznać za szczególne.

Biuletyn nr: 39/VI
Komisja:  Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka /nr 3/
Data:  28-11-2007

(…)

Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka, obradująca pod przewodnictwem poseł Beaty Kempy (PiS), zastępcy przewodniczącego Komisji, rozpatrzyła:

– projekt ustawy budżetowej na rok 2008 (druk nr 16) w zakresie:

1/ części budżetowej 04 – Sąd Najwyższy:
a/ dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2,
b/ limity zatrudnienia dla osób objętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń z zał. nr 11;

2/ części budżetowej 05 – Naczelny Sąd Administracyjny:
a/ dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2,
b/ limity zatrudnienia dla osób objętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń z zał. nr 11;

3/ części budżetowej 06 – Trybunał Konstytucyjny:
a/ dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2,
b/ limity zatrudnienia dla osób objętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń z zał. nr 11;

4/ części budżetowej 08 – Rzecznik Praw Obywatelskich:
a/ dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2,
b/ limity zatrudnienia dla osób objętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń z zał. nr 11;

5/ części budżetowej 10 – Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych:
a/ wydatki z zał. nr 2,
b/ limity zatrudnienia dla osób objętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń z zał. nr 11;

6/ części budżetowej 13 – Instytut Pamięci Narodowej – Komisja ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu:
a/ dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2,
b/ gospodarstwa pomocnicze z zał. nr 4,
c/ limity zatrudnienia dla osób objętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń z zał. nr 11;

7/ części budżetowej 15 – Sądy powszechne:
a/ dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2,
b/ gospodarstwa pomocnicze z zał. nr 4,
c/ limity zatrudnienia dla osób objętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń z zał. nr 11;

8/ części budżetowej 37 – Sprawiedliwość:
a/ dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2,
b/ zakłady budżetowe, gospodarstwa pomocnicze z zał. nr 4,
c/ zatrudnienie i wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 10;

9/ przychodów i wydatków państwowych funduszy celowych z zał. nr 5:
a/ plan finansowy Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej,
b/ plan finansowy Funduszu Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy;

10/ części budżetowej 52 – Krajowa Rada Sądownictwa:
a/ wydatki z zał. nr 2.

W posiedzeniu udział wzięli:
Pan Zbigniew Wrona– podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości wraz ze współpracownikami,
Pan Lech Gardocki– pierwszy prezes Sądu Najwyższego wraz ze współpracownikami,
Pan Janusz Trzciński– prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego wraz ze współpracownikami,
Pan Jerzy Stępień– prezes Trybunału Konstytucyjnego wraz ze współpracownikami,
Pan Janusz Kochanowski– Rzecznik Praw Obywatelskich wraz ze współpracownikami,
Pan Michał Serzycki– generalny inspektor ochrony danych osobowych wraz ze współpracownikami,
Pan Janusz Kurtyka– prezes Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu wraz ze współpracownikami,
Pan Stanisław Dąbrowski– przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa wraz ze współpracownikami,
Pan Jacek Pomiankiewicz– dyrektor generalny Służby Więziennej,
Pani Anna Napiórkowska– zastępca dyrektora departamentu w Ministerstwie Finansów,
Pani Elżbieta Karczmarczyk i Pan Dariusz Zielecki– zastępcy dyrektora departamentu w Najwyższej Izbie Kontroli,
Pani Grażyna Górka– przewodnicząca Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury Rzeczypospolitej Polskiej,
Pani Elżbieta Wrembel– przewodnicząca Związku Zawodowego Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej,
Pan Andrzej Martuszewicz– przewodniczący Krajowej Rady Kuratorów i prezes Krajowego Stowarzyszenia Zawodowych Kuratorów Sądowych,
Pani Anna Korpanty– wiceprezes Krajowego Stowarzyszenia Zawodowych Kuratorów Sądowych.

W posiedzeniu udział wzięli pracownicy Kancelarii Sejmu: Pan Daniel Kędzierski, Pani Barbara Orlińska – z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych.

(…) Przewodniczący Krajowej Rady Kuratorów i prezes Krajowego Stowarzyszenia Zawodowych Kuratorów Sądowych Andrzej Martuszewicz:

Od 1997 r. jesteśmy regularnie zapraszani do udziału w posiedzeniach Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka poświęconych rozpatrywaniu budżetu. Chciałbym państwu za to podziękować. Pokazuje to, że prowadzona przez nas działalność ma charakter ponad polityczny. Jest to działalność ponad podziałami. Sejm niedawno rozpoczął swoją kadencję. Nie chcieliśmy stawiać pana ministra w trudnej sytuacji. Dlatego przedstawiliśmy jedynie dane statystyczne, bez żadnego komentarza. Chcę poinformować, że jesteśmy w posiadaniu opracowania, z którym w pierwszej kolejności powinien zapoznać się pan minister. Dopiero w drugiej kolejności z treścią tego opracowania powinni zapoznać się posłowie i politycy.Na sali są posłowie, którzy pracowali w Sejmie poprzedniej kadencji. Na pewno pamiętają nas państwo z udziału w pracach Komisji oraz podkomisji. Chcę powiedzieć, że w trakcie tych prac nigdy nie działaliśmy w sposób lobbystyczny. Zawsze wypowiadaliśmy się merytorycznie, z pełną odpowiedzialnością za to, o czym mówimy. W tej chwili chciałbym przekazać pewną informację, co także zrobię z pełną odpowiedzialnością. Informacja dotyczy skali działań kuratorów w stosunku do obywateli. Wszyscy kuratorzy w Polsce prowadzili działania w 830 tys. spraw. Przeprowadzili łącznie ok. 560 tys. wywiadów środowiskowych. Naukowcy dość ostrożnie liczą, że kuratorzy statystycznie ingerują w życie około 1 500 000 osób rocznie. Skala tych ingerencji pokazuje, co mówią także naukowcy, że to Policja, więziennictwo i kuratorzy kontrolują przestępczość w Polsce. Za takim stwierdzeniem dobitnie przemawiają liczby, które przed chwilą państwu podałem.Jesteśmy jedną z niewielu grup w wymiarze sprawiedliwości, które mają określone standardy obciążenia pracą. Nie chcemy pracować w warunkach fikcji. W związku z tym uznaliśmy, że te standardy powinny zostać zapisane. Chodziło nam o to, żeby kurator wiedział, jaką ilością podopiecznych ma się zajmować, żeby móc realnie wykonywać swoje zadania. Kuratorska służba sądowa otrzymała w roku ubiegłym 350 etatów. Jednak obciążenie kuratorów pracą ciągle wzrasta, zwłaszcza w dużych aglomeracjach. W chwili obecnej w referacie kuratora dla dorosłych w niektórych okręgach jest 500, 600, 700 i więcej spraw. Można powiedzieć, że taka liczba czyni funkcjonowanie kuratora fikcją. Cieszę się z tego, że przewidziano dalszy wzrost liczby etatów dla kuratorów. Bardzo proszę pana ministra o życzliwe potraktowanie propozycji dotyczącej przesunięcia środków finansowych w taki sposób, żeby utworzyć kolejne 150 etatów dla kuratorów. Rozumiem to, że w tej chwili pan minister może być do tego nieprzygotowany. Chciałbym przypomnieć, że w długofalowym planie działań Ministerstwa Sprawiedliwości przyjęto, że kuratorzy mieli co roku otrzymywać 500 etatów, aż do 2010 r. Jednak nigdy nie zbliżyliśmy się do liczb przyjętych w tym planie. Mogę powiedzieć, że podobne zdanie mają przedstawiciele naszego więziennictwa w sprawach dotyczących osób zwalnianych z zakładów karnych.Niezależnie od tego, czy monitoring elektroniczny wejdzie w życie, czy nie, wymagane jest od nas wielkie zaangażowanie. W związku z tym konieczny jest co roku wzrost liczby etatów dla kuratorów. Jeśli działania w tym zakresie zostaną zaniechane, to nasza praca stanie się fikcją. Nie będziemy mieli na prowadzone sprawy żadnego wpływu. Nie bez znaczenia jest fakt, że mamy dramatyczne problemy, które dotyczą braku obsługi sekretarskiej dla kuratorów. Wydaje się nam, że osoby z wyższym wykształceniem po rocznej aplikacji i zdaniu egzaminu, w tym np. psycholog, pedagog, prawnik lub socjolog nie powinien zszywać akt i wykonywać różnego rodzaju czynności technicznych. Szkoda na to jego czasu. Dlatego zwracam się do Komisji oraz do kierownictwa resortu o przeznaczenie części etatów urzędniczych na obsługę kuratorskiej służby sądowej, a konkretnie mówiąc poszczególnych zespołów tej służby. W tej chwili funkcjonuje 490 zespołów kuratorskiej służby sądowej. Z tej liczby 132 zespoły w ogóle nie posiadają takiej obsługi.Nie chcę przedłużać mojej wypowiedzi. Zwracam się do wszystkich posłów oraz do pana ministra z prośbą o uznanie, że nasz udział w posiedzeniu Komisji nie jest niczym wyjątkowym. Nasze wypowiedzi zawsze wiążą się z patrzeniem na cały wymiar sprawiedliwości. Na tej sali są osoby, które zawsze podkreślają, że kuratorzy zawsze zachowują się w sposób koncyliacyjny i myślą o całym wymiarze sprawiedliwości. Zawsze w przypadku, gdy sytuacja wymiaru sprawiedliwości była trudna kuratorzy rezygnowali z własnych środków finansowych na rzecz innych grup zawodowych, m.in. na rzecz urzędników sądowych. Wśród osób, które podkreślają to w swoich wystąpieniach publicznych jest dyrektor Departamentu Budżetu i Majątku Skarbu Państwa w Ministerstwie Sprawiedliwości.(…)

* * * * *