Komunikat z V posiedzenia II kadencji Krajowej Rady Kuratorów


7 listopada 2007 | DODAŁ: kesey | KATEGORIA: Aktualności |

KOMUNIKAT

Z V POSIEDZENIA II KADENCJI KRAJOWEJ RADY KURATORÓW

Jachranka 08- 10 października 2007 roku

Posiedzenie Krajowej Rady Kuratorów miało miejsce w Centrum Szkoleniowo- Konferencyjnym w Jachrance k/Warszawy. W ramach posiedzenia odbyła się Konferencja Upowszechniająca Osiągnięcia IW EQUAL „Nowa Droga”. Posiedzenie prowadził Przewodniczący Prezydium KRK Pan Andrzej Martuszewicz.
W obradach uczestniczyło 42 delegatów okręgowych zgromadzeń kuratorów oraz goście

Sekretarz Stanu w MS                    Pani Beata Kempa
Naczelnik Wydziału Kurateli            Pan Krzysztof Mycka
Ekspert KRK                                    Pan Krzysztof Stasiak

Ponadto w części konferencyjnej posiedzenia wzięło udział 13 kuratorów zawodowych dla dorosłych, wykonujących w wytypowanych okręgach czynności na rzecz IW EQUAL.
Posiedzenie protokołowali Delegaci : Pani Anna Kasprzyk- okręg Katowice, Pan Marek Wieczorek- okręg Gliwice i Pan Grzegorz Kozera- okręg Częstochowa.
Przewodniczący zapoznał zebranych z zakresem działań Prezydium KRK w okresie pomiędzy posiedzeniami rady. Pokrótce omówił:

  • udział w pracach Podkomisji Sejmowej dot. zmian w Ustawie Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy
  • udział w pracach Zespołu Programowego do spraw zmiany postępowania wykonawczego w sprawach rodzinnych.
  • uczestnictwo, w dniu 05 października 2007 roku, w uroczystym rozpoczęciu zajęć studium metodyki pracy kuratora sądowego, realizowanych w Instytucie Pedagogiki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego, pod patronatem Krajowego Centrum Kształcenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury
  • finalny stan prac nad podręcznikiem „Zarys metodyki kuratora sądowego”.
  • uzyskanie po wieloletnich staraniach dla potrzeb KRK pomieszczenia w gmachu MS przy ul. Krasińskiego 65 . Pokój nr 57 znajduje się w ciągu pomieszczeń zajmowanych przez Departament Wykonania Orzeczeń i Probacji, tel. (022)561-84-44, adres do korespondencji: Krajowa Rada Kuratorów, Warszawa, Al. Ujazdowskie 11.

Następnie koordynator programu IW EQUAL- Pan Artur Komar (delegat KRK z okręgu Warszawa- Praga) przedstawił stan realizacji programu. Przedstawiciel kuratorów wykonujących program Pan Jan Stefanek z SR w Gnieźnie złożył sprawozdanie z realizacji programu.

Naczelnik Wydziału Kurateli Pan Krzysztof Mycka poinformował o najważniejszych kierunkach aktualnie toczących się prac, realizowanych w tymże wydziale. I tak trwają intensywne prace dotyczące zmian w Instrukcji Sądowej i Regulaminie Wewnętrznego Urzędowania Sądów Powszechnych. Nadal w centrum zainteresowania Wydziału jest umożliwienie kuratorom dostępu do baz danych oraz stworzenie systemu kategoryzacji skazanych pod katem wymogów do dalszej pracy. Zostały zabezpieczone środki na kontynuację komputeryzacji kuratorów oraz zakupienie odpowiedniego oprogramowania. Kierunkiem prac nadzorczych Wydziału Kurateli MS będzie w 2008 roku badanie skuteczności i efektywności probacji.
W dalszej części obrad Delegaci przedstawiali problemy utrudniające właściwą organizację pracy oraz sprawne wykonywanie zadań. Głos między innymi zabierali: Pani Jolanta Mochol– okręg Kraków, Pan Lech Sobieszczuk– okręg Lublin, Pan Zygmunt Mazurkiewicz– okręg Krosno, Pani Teresa Pokora– okręg Olsztyn, Pan Andrzej Martuszewicz– Przewodniczący KRK.
Pan Naczelnik zauważył, że zgłoszone postulaty wymagają analizy i konsultacji.

Następnie uczestniczący w posiedzeniu Pan Krzysztof Stasiak z SR w Gdańsku przedstawił realizację art. 164 kkw w swoim okręgu. Omówił niektóre zapisy w Ustawie o dozorze elektronicznym, dotyczące sposobu wykonywania obowiązków spoczywających na kuratorach zawodowych.

Delegat Pan Adam Sydatk podzielił się doświadczeniami związanymi z wykonaniem orzeczeń na podstawie art. 164 kkw., w okręgu koszalińskim. W toku dalszych prac Delegaci informowali o problemach , zgłaszali postulaty i wnioski.

Podsumowując tę część obrad Pan Przewodniczący KRK wyraził podziękowanie wszystkim uczestnikom programu IW EQUAL.

Podczas kolejnego dnia obrad, w części posiedzenia, uczestniczyła Pani Beata Kempa– Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. W swoim wystąpieniu podsumowała osiągnięcia w funkcjonowaniu kurateli , podziękowała z dotychczasowa współpracę. Wyrazy uznania i głębokiego szacunku skierowała do Pana Przewodniczącego KRK Andrzeja Martuszewicza, w związku z ogromem włożonej przez niego pracy. Zaapelowała o solidarność środowiska kuratorskiego. Pani Minister przedstawiła kierunki prac Wydziału Kurateli Departamentu Wykonania Orzeczeń i Probacji MS prowadzonych na rzecz usprawnienia i udoskonalenia kuratorskiej służby sądowej. Między innymi powołania zespołu do prac związanych z uregulowaniem czynności kuratorów rodzinnych w postępowaniu wykonawczym. Zwróciła szczególną uwagę na potrzeby etatowe i zaplanowane w związku z tym w przyszłym roku 150 etatów kuratorskich. Stwierdziła, że dalszego doskonalenia wymaga statystyka co ma umożliwić przedstawienie rzeczywistej pracy kuratorów. Podkreśliła konieczność nowelizacji Ustawy o kuratorach sądowych i poinformowała, że takie prace są prowadzone w Departamencie nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń w Ministerstwie Sprawiedliwości RP.

W dalszej części obrad głos zabierali Delegaci: Pan Grzegorz Gajewski– okręg Kielce, Pani Anna Kasprzyk– okręg Katowice, Pani Jolanta Łagodzińska– okręg Kalisz, Pan Dariusz Zabrocki– okręg Słupsk, Pani Janina Arczykowska- Gościak okręg Toruń, Pan Artur Komar okręg Warszawa-Praga. Problematyka dotyczyła szerokiego obszaru działalności kuratorskiej.

Zastępca Przewodniczącego KRK- Pan Andrzej Rzepniewski zaproponował stworzenie zespołu kuratorów do udziału w pracach nad Ustawą o kuratorach sądowych. Powołano zespół w składzie- delegaci: Pan Henryk Pawlaczyk– okręg Bydgoszcz, Pan Andrzej Rzepniewski-okręg Białystok, Pan Adam Syldatk– okręg Koszalin oraz Pan Krzysztof Stasiak– ekspert wspomagający prace KRK.

Przewodniczący Komisji Monitorowania Warunków Pracy, Płacy i Obciążenia Obowiązkami KRK- Pan Wojciech Kuźmicki przedstawił propozycję kolejnej ankiety dotyczącej funkcjonowania kuratorskiej służby sądowej opracowywanej dla potrzeb KRK.

Podsumowując dyskusję i złożone wnioski Pan Andrzej Rzepniewski przedstawił zebranym propozycje uchwał w sprawie realizatorów programu IW EQAL, dostosowania zakresu obowiązków zawodowych Przewodniczącego Krajowej Rady Kuratorów, zorganizowania konferencji kierowników ośrodków kuratorskich, dopuszczenia do udziału w pracach koncepcyjnych na rzecz opracowania kierunków zmian w Ustawie o kuratorach sądowych przedstawicieli KRK, podziękowań dla zespołu, który opracował ramy programowe studium metodyki pracy kuratora sądowego, które to uchwały zostały przyjęte jednogłośnie.

Krajową Radę Kuratorów podjęła też temat zarządzenia nadzorczego, sytuującego obciążenie dozorami/nadzorami własnymi kuratora zawodowego na pułapie górnego standardu obciążenia. Zauważono, iż zarządzenie to może stanowić przeszkodę w racjonalnym dostosowaniu obciążenia dozorami/nadzorami własnymi do ilości innych czynności, realizowanych w ramach obowiązków służbowych przez zawodowych kuratorów sądowych. Zagadnienie to rozpatrywane będzie w toku dalszych prac Krajowej Rady Kuratorów.

Pan Przewodniczący KRK- Andrzej Martuszewicz podsumował posiedzenie. Podziękował uczestnikom za aktywny udział w obradach.

* * * * *