Kurs ‚Sądowy Kurator Społeczny’


28 września 2007 | DODAŁ: admin | KATEGORIA: Aktualności |

W związku z organizowanym przez nas kursem skierowanym do kuratorów zawodowych „Praktyka i polityka postpenitencjarna na tle legislacji i doświadczeń Unii Europejskiej”, kuratorzy społeczni skierowali do nas zapytanie, czy nie zorganizowalibyśmy podobnego szkolenia skierowanego właśnie do nich. Ta prężna grupa jest bardzo zainteresowana podnoszeniem swoich kwalifikacji. Wychodząc im na przeciw podjęliśmy inicjatywę zorganizowania kursu „Sądowy kurator społeczny”

Z poważaniem
Monika Jeruzalska
Dyrektor Studium Prawa Europejskiego

Fundacja Prawo Europejskie
– organizacja pożytku publicznego

oraz Studium Prawa Europejskiego w Warszawie

zapraszają na korespondencyjny, dwusemestralny kurs akademicki dla sądowych kuratorów społecznych

Sądowy Kurator Społeczny

Kurs odbędzie się w terminie od 1 listopada 2007 r. do 31 maja 2008 r.
Zapisy na kurs przyjmowane są do dnia 20 października 2007 r.
Program kursu obejmuje przedmioty:

  • Kuratela sądowa w Polsce w świetle aktualnych regulacji prawnych.
  • Podstawy prawne profilaktyki społecznej i resocjalizacji.
  • Metody diagnozowania zaburzeń w rodzinie. Problematyka uzależnień.
  • Zasady pracy kuratora z rodziną podopiecznego. Praca z indywidualnym przypadkiem.
  • Europejska współpraca sądowa a praktyka kuratorska.
  • Kuratorzy społeczni i organizacje pozarządowe w systemie opieki postpenitencjarnej, rodzinnej i socjalnej.
  • Elementy wiedzy pedagogicznej w zakresie metodyki i resocjalizacji. Współczesne tendencje w praktyce resocjalizacyjnej.
  • Kuratela sądowa w Europie i na świecie – historia i stan obecny.

Uczestnicy kursu otrzymają podręczniki z testami egzaminacyjnymi, nagrania seminariów utrwalone w zapisie elektronicznym na CD. Zaliczenia przedmiotów następują przez udzielenie prawidłowej odpowiedzi na 80% pytań zawartych w teście. Wypełnione testy uczestnicy przesyłają do Studium Prawa Europejskiego.
Zgłoszenia należy kierować faxem pod numer 0-22-833-38-90, 833-39-90, lub pocztą elektroniczną na adres sekretariat@fundacja-pe.org.pl. Jednocześnie ze zgłoszeniem, uczestnicy, lub kierujące ich sądy, wnoszą tylko opłatę za podręczniki i materiały szkoleniowe w kwocie 115 zł. od osoby na konto Fundacji Prawo Europejskie nr 47 1060 0076 0000 3300 0051 6723. Kurs prowadzony jest bezdochodowo.
Szczegóły oraz formularz zgłoszenia do pobrania na stronie internetowej www.uniaeuropejska.net.pl w zakładce Studium Prawa Europejskiego.

Opinie internautów na temat wskazanego kursu znajdują się na forum dyskusyjnym:

Opinie z forum dyskusyjnego

Fundacja Prawo Europejskie – organizacja pożytku publicznego
Studium Prawa Europejskiego
01 – 633 Warszawa, ul. Gdańska 2/67
tel./fax: 0-22-833-38-90; 833-39-90
www.uniaeuropejska.net.pl; mailto:sekretariat@fundacja-pe.org.pl

* * * * *