Komunikat Krajowej Rady Kuratorów


10 lipca 2007 | DODAŁ: admin | KATEGORIA: Aktualności |

KOMUNIKAT Z IV POSIEDZENIA II KADENCJI KRAJOWEJ RADY KURATORÓW
Warszawa 30-31 maja 2007 r.

Dwudniowe posiedzenia Krajowej Rady Kuratorów odbywało się gmachu Ministerstwa Sprawiedliwości w Warszawie oraz w Ośrodku Szkolenia Kadr Statystyki w Jachrance.

Posiedzenie otworzył i prowadził Pan Andrzej Martuszewicz Przewodniczący KRK. Obecnych było 43 delegatów okręgowych zgromadzeń kuratorów oraz zaproszeni goście:

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Pani Beata Kempa,
Dyrektor Departamentu Wykonania Orzeczeń i Probacji Pan Marek Motuk,
Naczelnik Wydziału Kurateli Pan Krzysztof Mycka,
Doradca Ministra Sprawiedliwości Pani Anna Korpanty,
Przewodniczący senackiej Komisji Rodziny i Polityki Społecznej Pan Antoni Szymański.

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli eksperci KRK:

Pani Natalia Górska – kurator w Wydziale Kurateli w Ministerstwie Sprawiedliwości,
Pani Wiesława Liszke – Kurator Okręgowy z Łodzi,
Pan Tadeusz Jedynak – Z-ca Kuratora Okręgowego ze Słupska,
Pan Krzysztof Stasiak – Kurator Zawodowy Kierownik KSS z Sądu Rejonowego w Gdyni

Posiedzenie protokołowali Delegaci :

Grzegorz Kozera – Sąd Rejonowy w Częstochowie,
Marek Wieczorek – Sąd Rejonowy w Gliwicach.

Po przyjęciu przez zebranych porządku obrad Przewodniczący poprosił Panią Beatę Kempę o zabranie głosu. Pani Minister poinformowała, że na najbliższej naradzie Kuratorów Okręgowych zaprezentowany zostanie z zaleceniem do stosowania wzór sprawozdania z wizytacji przeprowadzanych w Zespołach Kuratorskiej Służby Sądowej.

W dalszym ciągu w resorcie trwają intensywne prace nad stworzeniem statystyki , która w sposób kompleksowy umożliwi ocenę pracy wykonywanej przez kuratorską służbę sadową. Pani Minister podziękowała za merytoryczne uwagi i propozycje zgłaszane przez kuratorów w tej kwestii. Kontynuowane są również prace nad wprowadzeniem dozoru elektronicznego . Ustawa normująca to zagadnienie będzie miała charakter pilotażowy i pięcioletni okres obowiązywania. Zostanie wdrażana we wszystkich okręgach z dniem 01 lipca 2008 r. Obejmie w tym okresie 3000 skazanych, nad którymi dozór będą pełnili wyłącznie kuratorzy zawodowi.
Ministerstwo sprawiedliwości jest zainteresowane kontynuowaniem komputeryzacji zespołów kuratorskich oraz wprowadzeniem we wszystkich okręgach jednolitego oprogramowania.

Następnie głos zabrał Pan Marek Motuk.
Pan Dyrektor przedstawił kierunki prac Departamentu Orzeczeń i Probacji :
– trwają intensywne prace nad opracowaniem nowych druków statystycznych , które staną się podstawą podziału etatów w najbliższych latach,
– zmiany legislacyjne, których wprowadzenia należy się spodziewać w niedługim czasie spowodują konieczność wprowadzenia zmian w Regulaminu Wewnętrznego Urzędowania Sądów oraz instrukcji sądowej,
– w kilku okręgach w drugim półroczu zostaną przeprowadzone lustracje własne Ministerstwa Sprawiedliwości ,
– resort czyni starania o włączenie Polski do CEP , stałej ogólnoeuropejskiej konferencji do spraw probacji.

Pan Krzysztof Mycka Naczelnik Wydziału Kurateli zwrócił uwagę na następujące kwestie:
– oczekiwane zmiany Kodeksu Karnego Wykonawczego spowodują, że kontrola okresu próby bez orzeczonego dozoru wykonywana będzie przez kuratora sądowego tylko wówczas, gdy Sąd nałoży na skazanego dodatkowe obowiązki ,
– występująca nagminnie przewlekłość wykonywania kary ograniczenia wolności powinna zostać wyeliminowana poprzez większą aktywność i odpowiedzialność kuratorów,
– stopniowo wdrażane będą rozwiązania zmierzające do przekształcenia modelu społeczno-zawodowego kurateli na model wyłącznie zawodowy,
– Kuratorzy Okręgowi mogą wpływać na poprawę stanu obsługi biurowej zespołów kuratorskiej służby sądowej poprzez wskazywanie braków osobowych i sprzętowych w tym zakresie w zaleceniach pokontrolnych ,
– ewentualne wątpliwości i trudności w wykonywaniu orzeczeń powinny być sygnalizowane Ministerstwu Sprawiedliwości wyłącznie drogą służbową . Poddane analizie mogą spowodować wydanie stosownych zaleceń i doprowadzić do oczekiwanych zmian.

Następnie głos zabrał Senator Pan Antoni Szymański Przewodniczący Komisji Rodziny i Polityki Społecznej Senatu RP, który zwrócił uwagę na układającą się w sposób zadowalający współpracę Ministerstwa Sprawiedliwości i Krajowej Rady Kuratorów. Wskazał także na konieczność uczestniczenia kuratorów w różnych formach dyskusji społecznej .
Przewodniczący KRK Pan Andrzej Martuszewicz w skrócie omówił wieloletnią współpracę z Panem Antonim Szymańskim i podziękował za wsparcie wielu ważnych inicjatyw kuratorskich.

Ekspert KRK Pan Tadeusz Jedynak przedstawił efekty pracy zespołu opracowującego program studium podyplomowego dla kuratorów oraz podręcznik „Metodyka pracy kuratora”. Program studium i podręcznik opracowany przez zespół w składzie : Maja Dąbska, Natalia Górska, Anna Korpanty, Wiesława Liszke, Tadeusz Jedynak, Andrzej Martuszewicz, Andrzej Rzepniewski i Krzysztof Stasiak, został zaaprobowany i przyjęty przez grono naukowe Uniwersytetu Warszawskiego Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji pod kierownictwem Pani dr Katarzyny Sawickiej. Zajęcia dla grupy 75 kuratorów rozpoczną się w październiku bieżącego roku.

Pani Anna Korpanty omówiła zasadność proponowanych rozwiązań, które prawdopodobnie będą uwzględnione podczas prac nad zmianą Ustawy o kuratorach sądowych.
Dotyczą one:
– przeniesienia postępowania dyscyplinarnego do profesjonalnych sądów dyscyplinarnych,
– odbywanie aplikacji kuratorskiej w Krajowym Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury.

Następnie głos zabrała Pani Janina Arczykowska-Gościak Sekretarz KRK i na podstawie przygotowanego opracowania dotyczącego stanu kuratorskiej służby sadowej na dzień 31 grudnia 2006 r. zwróciła uwagę na najczęściej występujące problemy :
– duże dysproporcje w obciążeniu praca kuratorów okręgowych,
– niedostateczny stan obsługi biurowej zespołów kuratorskiej służby sadowej,
– pogarszający się stan bezpieczeństwa kuratorów podczas wykonywania czynności służbowych i brak środków ochrony osobistej,
– występujący w niektórych okręgach obowiązek ewidencjonowania czasu pracy przez kuratorów zawodowych,
– utrudnienia w powoływaniu kuratorów społecznych,
– obowiązek lub konieczność wykonywania czynności wykraczających poza zakres wynikający z uks i aktów wykonawczych,
– warunki lokalowe i sprzętowe utrudniające wykonywanie pracy.
Pani Sekretarz zauważyła, że są to problemy występujące również w latach poprzednich , które pomimo istniejących regulacji i dobrej woli ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości w praktyce nie są rozwiązywane.

W dalszej części obrad Pan Wojciech Kuźmicki Delegat z Włocławka i Pan Lech Sobieszczuk Delegat z Lublina zwrócili się z zapytaniem do Dyrektora Departamentu Orzeczeń i Probacji o stan prac nad zmianą Rozporządzenia o standardach obciążenia praca kuratorów oraz czy rozważana jest kwestia umieszczenia w standardach przeprowadzanych przez kuratorów wywiadów środowiskowych.
Pan Marek Motuk wyjaśnił, że decyzja w sprawie rozporządzenia leży po stronie kierownictwa resortu . Natomiast na obecnym etapie prac w zakresie opracowywania i zbierania danych statystycznych włączenie do standardów wywiadów byłoby działaniem przedwczesnym i niecelowym.Trzeba zaczekać na dane statystyczne.

Następnie Przewodniczący KRK Pan Andrzej Rzepniewski przedstawił opinię przygotowana przez Prezydium KRK na podstawie prac Komisji Legislacyjno-Prawnej KRK pod przewodnictwem Pana Henryka Pawlaczyka dotyczącą projektu nowelizacji ustaw Kodeks Karny, Kodeks Postępowania Karnego i Kodeks Karny Wykonawczy. W podjętym glosowaniu zgromadzeni jednogłośnie przyjęli sporządzoną opinię. Pan Andrzej Rzepniewski ponadto zasygnalizował , że ze względu na bardzo duże obciążenie pracą możliwości wykonywania zadań przez kuratorów kończą się i jeżeli Ministerstwo Sprawiedliwości nie wzmocni tej grupy zawodowej w zakresie obsługi biurowej , to wiele nowych zadań jakie stawia przed sobą resort może zakończyć się fiaskiem.

Pan Krzysztof Stasiak omówił, najbardziej istotne z punktu widzenia przyszłych zadań kuratorów elementy projektu Ustawy o dozorze elektronicznym. Pan K. Stasiak został upoważniony do reprezentowania KRK i uczestniczenia w dalszych pracach nad omawianym projektem.

Pan Tadeusz Jedynak przedstawił zebranym projekt opinii KRK na temat Ustawy kodeks nieletnich . Omówił i uzasadnił zgłoszone do projektu uwagi i poprawki. Delegaci w głosowaniu jawnym przyjęli przedstawioną opinię jednogłośnie. Następnie ekspert KRK dr Tadeusz Jedynak przeprowadził wykład połączony z prezentacją na temat: Biurowość zespołu kuratorskiej służby sądowej. Przedstawił problemy wynikające ze stanu aktualnego oraz wskazał kierunki ich rozwiązania.

Pani Wiesława Liszke zapoznała zebranych ze swoją opinię na temat programu komputerowego „Kurator”, który z powodzeniem funkcjonuje w sądach okręgu łódzkiego. Zachęciła do korzystania z tego programu.

Przewodniczący Komisji Monitorowania Warunków Pracy, Płacy i Obciążenia Obowiązkami KRK Pan Wojciech Kuźmicki przedstawił propozycję dalszych prac Komisji .

Po podjęciu stosownych uchwał i zgłoszeniu wniosków posiedzenie Krajowej Rady Kuratorów zakończyło się.

Przewodniczący Andrzej Martuszewicz

* * * * *