Komunikat Krajowej Rady


13 marca 2007 | DODAŁ: admin | KATEGORIA: Aktualności |

Prezydium Krajowej Rady Kuratorów publikuje Komunikat z III Posiedzenia II Kadencji KRK odbytego w dniu 13 lutego 2007 roku.

KOMUNIKAT Z III POSIEDZENIA II KADENCJI KRAJOWEJ RADY KURATORÓW

Warszawa 13 lutego 2007 roku

Posiedzenie odbyło się w gmachu Ministerstwa Sprawiedliwości w Warszawie. Posiedzenie prowadził Pan Andrzej Martuszewicz Przewodniczący KRK. Uczestniczyło w nim 43 delegatów okręgowych zgromadzeń kuratorów oraz zaproszeni goście :

  • Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Pani Beata Kempa,
  • Dyrektor Departamentu Orzeczeń i Probacji Pan Marek Motuk,
  • Naczelnik Wydziału Kurateli Pan Krzysztof Mycka,
  • Doradca Ministra Sprawiedliwości Pani Anna Korpanty

W posiedzeniu wzięli udział także eksperci Krajowej Rady Kuratorów :

  • Pani Natalia Górska – Sąd Rejonowy w Suwałkach,
  • Pan Tadeusz Jedynak- Sąd Okręgowy w Słupsku,
  • Pan Krzysztof Stasiak- Sąd Rejonowy w Gdańsku

Posiedzenie protokołowali delegaci : Anna Kasprzyk- Sąd Okręgowy w Katowicach,
Grzegorz Kozera- Sąd Rejonowy w Częstochowie i Marek Wieczorek- Sąd Rejonowy w Gliwicach.

Po przedstawieniu przez Przewodniczącego KRK kol. Andrzeja Martuszewicza i zaaprobowaniu przez zebranych porządku obrad, głos zabrała Pani Beata Kempa Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości.
Pani Minister poinformowała o zmianach kadrowych w resorcie .
Utworzone zostało stanowisko zastępcy Dyrektora Departamentu Orzeczeń i Probacji , na które powołano Pana Sędziego Grzegorza Wójtowicza.
Naczelnikiem Wydziału Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Rodzinnych został Pan Sędzia Pałka. Natomiast Naczelnikiem Wydziału Kurateli Pan Sędzia Krzysztof Mycka.
Doradcą Ministra Sprawiedliwości została Pani kurator Anna Korpanty.
Kontynuowany jest proces pozyskiwania kuratorów do wykonywania zadań w Wydziale Kurateli. Wkrótce rozpocznie tam pracę kol. Natalia Górska.
Pani Minister przedstawiła najważniejsze kierunki prac w Wydziale Kurateli. Podkreśliła konieczność wprowadzenia zmian, których głównym celem jest usprawnienie postępowania wykonawczego. Podkreśliła znaczenie dla służby kuratorskiej szkoleń organizowanych przez Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury .
Pani Minister poinformowała, że trwają intensywne prace nad opracowaniem statystyki kuratorskiej , która kompleksowo i adekwatnie do stanu rzeczywistego będzie odzwierciedlała obciążenie kuratorów pracą. Został utworzony podzespół ds. przygotowania statystyki , w pracach którego uczestniczy Pani Anna Korpanty.
W dalszej części wypowiedzi Pani Minister poruszyła kwestię podziału etatów kuratorskich na 2007 roku.
Poinformowała, że przydziału etatów dokonano na podstawie wykazów statystycznych sporządzonych na dzień 30 września 2006 roku. Po raz pierwszy dokonano podziału etatów na poszczególne okręgi. Z ogólnej liczby 350 etatów, które są przewidziane dla służby w 2007 r. , 300 zasili zespoły kuratorskiej służby sądowej wykonujące orzeczenia w sprawach karnych , a 50 zespoły wykonujące orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich.
Do prac nad podziałem etatów włączono Wydział Kurateli, którego przedstawiciele współpracowali z Biurem Analiz i Etatyzacji Sądów.
Jeżeli chodzi o etaty obsługi sekretarskiej, to przewidziane są w przyszłym roku.
W bieżącym roku Ministerstwo chce zapewnić pełna obsługę sekretarską sędziom i tam zostaną skierowane środki.
Kolejny temat przedstawiony przez Panią Minister dotyczył trwających w Sejmie prac nad zmianami w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. W styczniu br. odbyła się międzyresortowa konferencja dotycząca wykonywania orzeczeń w sprawach rodzinnych. Pani Minister zaapelowała o organizowanie podobnych uzgodnieniowych konferencji na szczeblach wojewódzkich .
W końcowej części wystąpienia Pani Minister przypomniała, że planowane są wielotorowe działania nadzorcze, których celem jest ocena merytorycznego poziomu pracy kuratorów sądowych. Kompleksowym kontrolom poddawane będą akta, zwłaszcza w zakresie zgromadzonej w nich dokumentacji , współpracy kuratora z właściwym sędzią i przestrzegania Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 czerwca 2003 r. w sprawie sposobu wykonywania uprawnień i obowiązków kuratorów sadowych. Działania te będą zadaniem kuratorów pracujących w Wydziale Kurateli.
Na zakończenie Pani Minister złożyła podziękowania Pani Wiesławie Liszke , Kuratorowi Okręgowemu z Łodzi za umożliwienie udziału w zgromadzeniu kuratorów, na którym zostały poruszone istotne dla ogółu kurateli kwestie.

Następnie głos zabrał kol. Wojciech Żywiec -delegat z okręgu Ostrołęka , który w odniesieniu do wypowiedzi Pani Minister zaapelował o spowodowanie organizowania częstszych niż dotychczas kontaktów kierownictwa resortu z kuratorami funkcyjnymi.
Pani Minister odpowiadając stwierdziła, że resort rozumie potrzeby w tym zakresie i poinformowała, że jeżeli tylko będzie to możliwe ze względu na terminarz prac Departamentu , to takie spotkanie zostanie zorganizowane.

Pan Sędzia Marek Motuk Dyrektor Departamentu Orzeczeń i Probacji poinformował , że celem prac nad stworzeniem właściwej statystyki jest odzwierciedlenie dynamiki pracy kuratora , a nie tylko, jak dotychczas stanu spraw w danym dniu.
Ponadto Departament dostrzega problem bardzo dużego obciążenia kuratorów pracą związaną z bezdozorową kontrolą okresów próby . Problem będzie monitorowany i jeżeli zajdzie taka potrzeba rozwiązany drogą zmian legislacyjnych.

Następnie głos zabrał Pan Sędzia Krzysztof Mycka Naczelnik Wydziału Kurateli. Przedstawił zadania nadzorcze Wydziału. Poinformował, że w najbliższym czasie utworzona zostanie komórka ds. kontroli statystyki. Po opracowaniu, statystyka kuratorska będzie podstawą przydzielania etatów. Pan Naczelnik zapewnił, że jest otwarty na szeroką współprace ze środowiskiem kuratorskim i podległy mu Wydział odpowie na każde pismo, o ile zostanie wysłane drogą służbową.

Pani Anna Korpanty zapoznała zebranych z kryteriami, które zastosowano przy podziale etatów na rok 2007. Poinformowała, że podstawowym kryterium był wskaźnik obciążenia.
Przyjęto za graniczną wielkość obciążenia powyżej 191,8 sprawami w referacie kuratora zawodowego wykonującego orzeczenia w sprawach karnych tj. dozorami i karą ograniczenia wolności oraz 30 % wskaźnik bezdozorowej kontroli okresu próby.
Natomiast w referacie kuratora zawodowego wykonującego orzeczenia w sprawach rodzinnych za graniczną przyjęto wielkość obciążenia powyżej 98,3 nadzorów przy ogólnym obciążeniu przekraczającym 138,4.
Następnie Zastępca Przewodniczącego KRK kol. Andrzej Rzepniewski zaapelował o traktowanie z należytą powagą tych propozycji i opinii dotyczących projektów aktów prawnych, które wypływają ze środowiska kuratorskiego , ponieważ proponowane rozwiązania znacząco wpłyną na wzrost obciążenia kuratorów liczbą wykonywanych środków. Podkreślił, że wysoka jakość pracy kuratorów jest możliwa wyłącznie w przypadku zapewnienia tej grupie zawodowej właściwych warunków do ich realizacji.

Zgodnie z porządkiem obrad kol. Andrzej Rzepniewski poprowadził procedurę powołania stałych komisji KRK. W wyniku dyskusji powołano :
Komisję Rozwoju i Współpracy – przewodniczący kol. Janusz Księżopolski SR Mińsk
Mazowiecki,
Komisję Legislacyjno-Prawną – przewodniczący kol. Henryk Pawlaczyk SR Żnin,
Komisje Monitorowania Warunków Pracy, Płacy i Obciążenia Obowiązkami –
-przewodniczący kol. Wojciech Kuźmicki SR Włocławek.

Krajowa Rada Kuratorów podjęła jednogłośnie uchwałę o przyjęciu opinii opracowanej przez Prezydium KRK dotyczącej projektów aktów prawnych z 27 listopada 2006 r.: Ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego, ustawy-Przepisy wprowadzające kodeks postępowania karnego, ustawy- Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia oraz Ustawy o kuratorach sadowych ; Rozporządzenia MS w sprawie zasad i trybu sporządzania diagnozy osobopoznawczej oraz wzoru kwestionariusza tej diagnozy; Ustawy o zmianie ustawy – kodeks karny oraz niektórych innych ustaw z dnia 23.11.2006 r.: Rozporządzenia MS w sprawie Funduszu Pomocy Ofiarom Przestępstw ;Ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia wolności w systemie tygodniowym (wersja z dnia 25.11.2006 r.).

Przewodniczący KRK kol. Andrzej Martuszewicz podziękował kuratorom , którzy nadesłali uwagi i sugestie do opiniowanych projektów : Natalii Górskiej, Wiesławie Liszke, Adamowi Syldadtowi, Tadeuszowi Jedynakowi, Krzysztofowi Stasiakowi, Wojciechowi Kuźmickiemu, Grzegorzowi Kozera i aplikantowi Rafałowi Skrętowi.

Sekretarz Krajowej Rady Kuratorów kol. Janina Arczykowska-Gościak podziękowała delegatom za sprawne nadsyłanie wypełnionych ankiet dot. stanu kuratorskiej służby sądowej na dzień 31 grudnia 2006 r. Poinformowała, że zbiorcze opracowanie ankiety nastąpi po zweryfikowaniu otrzymanych danych z danymi Biura Analiz MS.

W dalszej części posiedzenia kol. Tadeusz Jedynak poinformował o pracach zespołu opracowującego program studium podyplomowego i podręcznika „Metodyka pracy kuratora” w ramach Krajowego Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury.
W skład zespołu wchodzą kuratorzy: Natalia Górska, Wiesława Liszke, Tadeusz Jedynak, Anna Korpanty, Andrzej Martuszewicz ,Krzysztof Stasiak i Andrzej Rzepniewski. Doradcami naukowymi zespołu są :
Pan prof. Henryk Haak i Pan prof. Teodor Szymanowski .

W końcowej części posiedzenia kol. Artur Komar- z Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie przedstawił informację na temat realizacji programu EQUAL.

Przewodniczący

Andrzej Martuszewicz

* * * * *