Zgromadzenie Okręgowe w Łodzi


3 lutego 2007 | DODAŁ: admin | KATEGORIA: Aktualności |

Prezydium Krajowej Rady Kuratorów zamieszcza informację o bardzo ważnym Zgromadzeniu Kuratorów Sądu Okręgowego w Łodzi odbytym w dniu 19.grudnia 2007 roku w którym wzięła udział Pani Beata Kempa Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Dnia 19 grudnia 2007 roku odbyło się uroczyste zgromadzenie kuratorów Sądu Okręgowego w Łodzi, z udziałem zaproszonych gości:


Pani Beaty Kempy – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
Pana Marka Motuka – Dyrektora Departamentu Wykonania Orzeczeń i Probacji w Ministerstwie Sprawiedliwości
Pani Krystyny Mielczarek – Prezesa Sądu Apelacyjnego w Łodzi
Pani Ewy Chałubińskiej – Prezesa Sądu Okręgowego w Łodzi
Pana Sławomira Wlazło – Prezesa Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
Pani Alicji Pońsko – Wiceprezesa Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
Pana Andrzeja Martuszewicza – Przewodniczącego Krajowej Rady Kuratorów
Zgromadzenie prowadziła Przewodnicząca Zgromadzenia kurator okręgowy Wiesława Liszke.

Myślą przewodnią zgromadzenia była dyskusja na temat aktualnej sytuacji kurateli sądowej oraz kierunków zmian, które są planowane w projektowanych aktach prawnych.
Po przyjęciu przez zgromadzenie porządku obrad, głos zabrała Pani Ewa Chałubińska Prezes Sądu Okręgowego w Łodzi, która serdecznie powitała zaproszonych gości oraz obecnych na sali obrad 168 kuratorów zawodowych.
Po krótkim oficjalnym wystąpieniu Pani Prezes zaproszeni goście i kuratorzy wysłuchali referatu wygłoszonego przez Panią Beatę Kempę Sekretarza Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwości.
Pani Minister zwróciła uwagę na potrzebę nowelizacji ustawy o kuratorach sądowych, w szczególności naboru na aplikację kuratorską, a także potrzebę zmian rozporządzenia
w sprawie standardów obciążenia pracą kuratora zawodowego.
Poinformowała także o nowych wyzwaniach, które stoją przed kuratorską służbą sądową a związane są ze zmianami w prawie karnym, a więc: odbywaniem kary pozbawienia wolności w systemie tygodniowym, dozorem elektronicznym i diagnozą osobopoznawczą
w postępowaniu karnym przygotowawczym oraz projektem kodeksu dla nieletnich, który zostanie przekazany do uzgodnień międzyresortowych.
W swoim wystąpieniu Pani Beata Kempa podziękowała kuratorom za trud
i zaangażowanie pod koniec 2006 roku w poprawę ściągalności grzywien od skazanych podopiecznych kuratorów dla dorosłych. Wyraziła zadowolenie z nadesłanych sprawozdań oraz wskazała, iż w budżecie resortu odnotowano wzrost wpływu środków a szczegółowe dane są w opracowaniu.
Pani Minister Beata Kempa kończąc swoje wystąpienie zapewniła obecnych,
że politykom znane jest środowisko kuratorskie i praca kuratorów jest bardzo dobrze postrzegana.

Po wystąpieniu Pani Minister głos w dyskusji zabrali kuratorzy zawodowi:

– Pan Marcin Rosowski z Sądu Rejonowego w Skierniewicach zwrócił uwagę na konieczność wprowadzenia uregulowań w kodeksie postępowania karnego dotyczącego poinformowania po ogłoszeniu wyroku przez sąd oskarżonego nie tylko o zasadach odwołania od orzeczenia sądu, ale także o obowiązku zgłoszenia się po uprawomocnieniu wyroku do kuratora w terminie 7 dni, jeśli sąd orzekł dozór bądź orzekł okres próby bez dozoru z nałożeniem obowiązków, które będzie kontrolował kurator.

– Pani Iwona Borczyńska – Balcerska kurator Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia
w Łodzi podniósł problem zamiaru zwiększenia liczby dozorów i nadzorów własnych
w obciążeniu kuratorów zawodowych. Pani Kurator szczegółowo wskazała jak obecnie wygląda tydzień pracy kuratora zawodowego i zaapelowała o realne możliwości wywiązywania się z obowiązków przez kuratorów na dobrym poziomie pracy.

– Pani Kurator Iwona Gruchot wskazała na potrzebę usprawnienia pracy kuratorów pod względem organizacyjnym oraz poprzez wprowadzenie uregulowań dotyczących zasad łączenia dozorów i nadzorów, tak aby do jednej rodziny czy jednego skazanego dorosłego zadania realizował jeden kurator zawodowy.

W odpowiedzi na podnoszone kwestie Pani Minister Beata Kempa wyraziła zrozumienie dla nurtujących kuratorską służbę sądową problemów. Wskazała na konieczność ujednolicenia zasad badania danych o obciążeniu pracą kuratorów oraz wprowadzenia
w zespołach kuratorskich jednorodnego programu komputerowego, który już jest zainstalowany w niektórych sądach rejonowych przez firmę ze Świdnicy, a który pozwala na przepływ informacji o wykonywanych sprawach wobec tej samej osoby.
Pani Minister poinformowała także, że planowana jest zmiana przepisów w kodeksie karnym wykonawczym, zmierzająca do wykonywania orzeczeń sądu z orzeczonym okresem próby według zasady sprawowania dozorów, a więc w miejscu zamieszkania lub pobytu skazanego.

Po przerwie głos zabrał Pan Marek Motuk Dyrektor Departamentu Wykonania Orzeczeń i Probacji, który omówił najistotniejsze proponowane zmiany w kodeksie karnym wykonawczym:
– propozycje wykonywania kary grzywny przez urzędy skarbowe,
– usprawnienie zasad wykonywania kary ograniczenia wolności,
– wprowadzenie nowych zasad wykonywalności orzeczeń,
– częściowe obciążenie skazanego kosztami wykonania kary pozbawienia wolności,
– wprowadzenie upomnienia udzielanego przez kuratora zawodowego przed złożeniem wniosku w trybie art. 75 § 2 kk, po którym jeśli kurator złoży wniosek – sąd uwzględnia wniosek kuratora.
Kończąc swoje wystąpienie Pan Dyrektor Marek Motuk podkreślił, że projekty zmian
w aktach prawnych są przekazywane do wiadomości Krajowej Radzie Kuratorów
i środowisko kuratorskie przedstawia swoje uwagi poprzez Radę.

Następnie zgromadzeni wysłuchali wystąpienie Pana Andrzeja Martuszewicza, który poruszył kwestie zawarte w komunikacie z II posiedzenia II kadencji Krajowej Rady Kuratorów, które odbyło się 5 października 2006 roku w Warszawie. Podkreślił rolę, zaangażowanie i zrozumienie dla spraw kuratorskiej służby sądowej okazywane przez Panią Minister Beatę Kempę i Pana Dyrektora Marka Motuka. Pan Przewodniczący apelował
o jedność kuratorów w podejmowanych działaniach na rzecz wspólnego dobra kuratorów
i zadań, które wykonujemy. Zapewnił, że na ile będzie możliwe, nadal zabiegał będzie
o jak najlepszy wizerunek kuratorskiej służby sądowej.

Na zakończenie zabrała głos Przewodnicząca Zgromadzenia Wiesława Liszke, która
w krótkim wystąpieniu przedstawiła sytuację kuratorskiej służby sądowej w okręgu łódzkim. Po czym zgromadzeni kuratorzy jednogłośnie przyjęli uchwałę w przedmiocie apelu
do Ministra Sprawiedliwości o nie zwiększanie poziomu obciążenia dozorami i nadzorami własnymi kuratorów zawodowych w projektowanym rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie standardów obciążenia pracą kuratora zawodowego.
Podczas zgromadzenia, pomimo omawianych problemów dotykających kuratorów, panowała przyjazna atmosfera a kuratorzy usłyszeli wiele ciepłych słów pozwalających optymistycznie spojrzeć w przyszłość. Dodatkowym wzmocnieniem była niezwykle uroczysta oprawa zapewniona przez kierownictwo Sądu Okręgowego w Łodzi i Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi.
W godzinach wieczornych w studiu telewizyjnym odbył się program publicystyczny, którego gościem dnia była Pani Beata Kempa.
W załączeniu przesyłam Koleżankom i Kolegom nagranie programu z nadzieją,
że będzie możliwe jego odtworzenie ze strony internetowej Stowarzyszenia.

# 15.02.2007 r.
Zgodnie z zapowiedzią udostępniamy nagranie programu w formacie swf (flash, jakość typu on-line

Pliki do pobrania: mp3avi

* * * * *