Międzynarodowa Konferencja Naukowa


3 lutego 2007 | DODAŁ: admin | KATEGORIA: Aktualności |

Przedstawiamy sprawozdanie Pani Natalii Górskiej kuratora w Sądzie Okręgowym w Suwałkach eksperta KRK z udziału w konferencji na Ukrainie oraz informację będącą wynikiem nawiązanych kontaktów.

za Prezydium KRK
Andrzej Martuszewicz

Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Doświadczenia z wdrażania systemu prawa nieletnich w państwach reżimu postsowieckiego”

W dniach 16-17 stycznia 2007 roku w Kijowie odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa poświęcona wymianie doświadczeń i osiągnięć w zakresie problematyki implementacji prawa nieletnich w systemach prawnych krajów Wschodniej Europy i Wschodu. Konferencja została zorganizowana przez ukraińską fundację „Ochrona Praw Dzieci” we współpracy m.in. z Ministerstwem Sprawiedliwości Ukrainy, Prokuraturą Generalną Ukrainy, Sądem Konstytucyjnym i Najwyższym Ukrainy, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych. Wsparcie finansowe uzyskano z Programu „Wschód – Wschód – Partnerstwo ponad granicami” Fundacji im. S. Batorego, fundacji UNICEF, Ambasady Stanów Zjednoczonych na Ukrainie.
W konferencji uczestniczyli:
– eksperci reprezentujący krajowe instytucje rządowe, samorządowe oraz organizacje społeczne i fundacje odpowiedzialne za realizację zadań z zakresu ochrony praw dzieci, w tym nieletnich, z Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Bułgarii, Gruzji, Kazachstanu, Litwy, Mołdowy, Polski i Rosji,
– przedstawiciele ONZ, UNICEFU w Ukrainie i Międzynarodowej Fundacji „Odrodzenie”,
– delegaci władz ukraińskich: Komitetu Najwyższej Rady Ukrainy, Ministerstwa Sprawiedliwości, Sądu Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Prokuratury Generalnej, Ministerstwa ds. Rodziny, Młodzieży i Sportu oraz przedstawiciele środowiska naukowego, organizacji i fundacji działających na rzecz małoletnich i nieletnich.
Ze strony polskiej w konferencji udział wzięły: Pani Elżbieta Czyż – ekspert z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka oraz Pani Natalia Górska – ekspert Krajowej Rady Kuratorów.
Obrady rozpoczęła krótka prezentacja delegacji krajów uczestniczących w spotkaniu, odnosząca się do spodziewanych wyników w zakresie wymiany doświadczeń i poglądów.
Goście zagraniczni przedstawili funkcjonujące w ich krajach rozwiązania prawne w zakresie ochrony praw nieletnich, dokonali oceny własnych programów i stan przygotowań w zakresie wprowadzania reformy dotyczącej ochrony szeroko rozumianych praw dzieci.
Przedstawiciele organizacji międzynarodowych przedstawili szeroki zakres zadań wynikający z Konwencji Praw Dziecka i innych międzynarodowych dokumentów, w zakresie ochrony i promocji praw dzieci. Dokonali oceny obowiązującego na Ukrainie stanu prawnego w zakresie realizacji tych praw, co do ich zgodności z dyrektywami międzynarodowymi.
Delegaci władz ukraińskich scharakteryzowali obowiązujący na Ukrainie system prawa nieletnich oraz projekty programów i zadania na najbliższe lata.
Wszystkim wystąpieniom towarzyszyła żywa dyskusja.
Z bardzo dużym zainteresowaniem uczestników spotkały się przedstawione podczas konferencji wykłady polskich ekspertów.
Elżbieta Czyżprzedstawiła główne założenia ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich i ich praktyczne konsekwencje.
Natalia Górska w wystąpieniu pt. „Polska kuratela sądowa” przedstawiła zarys ewolucji kurateli sądowej, zasady organizacji kuratorskiej służby sadowej, kompetencje kuratorów rodzinnych i kuratorów dla dorosłych, zakres zadań kurateli sądowej i metody używane do ich realizacji, a także bieżące problemy i postulowane kierunki ich zmian.
Sędziowie Sądu Konstytucyjnego i Najwyższego Ukrainy wyrazili opinię, iż przedstawiony model polskiej kurateli sądowej może stać się wzorem budowania ukraińskiego systemu kurateli i probacji. Wyrazili także chęć zawiązania w najbliższym czasie formalno-prawnej współpracy w powyższym zakresie, na poziomie Ministerstw Sprawiedliwości obu krajów.
Podczas trwania konferencji trwały ponadto dyskusje kuluarowe, wnoszące wiele do praktycznej realizacji zadań, służące nawiązaniu kontaktów, wymianie doświadczeń. Doświadczenie uczy, że to właśnie ta część konferencji jest nie tylko najprzyjemniejszą, ale często owocuje przyszłą współpracą zawodową.
Uwieńczeniem konferencji było uczestniczenie w przedstawieniu operowym „Traviatta” Giuseppe Verdiego w Ukraińskiej Operze Narodowej.

Natalia Górska

Post Scriptum
Pierwszy skutek nawiązania nowych kontaktów, ujawnił się już w dniu 27 stycznia 2007 r., kiedy otrzymałam od władz Azerbejdżanu zaproszenie do wzięcia udziału w Międzynarodowych Warsztatach adresowanych do młodych działaczy politycznych, samorządowych, partyjnych, organizacji pozarządowych, a także studentów z różnych regionów Europy aktywnych w dziedzinie: praw człowieka, tolerancji, promowania różnorodności etniczno-kulturowo-religijnej, budowania kultury pokoju i porozumienia międzykulturowego. Warsztaty mają służyć wypracowaniu podstawy – platformy porozumiewania się młodych działaczy, wymiany cennych inicjatyw w wymienionych zakresach oraz doświadczeń z ich realizacji.

* * * * *