Angielscy kuratorzy w Białymstoku


8 listopada 2006 | DODAŁ: admin | KATEGORIA: Aktualności |

Poniżej zamieszczamy informację dot. wizyty studyjnej kuratorów angielskich na tle praktyki okręgu białostockiego.

Zarząd KSZKS

miniaturka

W dniach od 9 do 13 października br. Sąd Okręgowy w Białymstoku gościł 4-osobową grupę kuratorów sądowych z Wielkiej Brytanii. Na jej czele stał pan Steve Hemming – Chief Officer National Probation Service z okręgu Humberside. Pan Steve Hemming przy pomocy 8 asystentów kieruje pracą około 500 osób, które wykonują w praktyce różne zadania i role i wchodzą w skład służb probacyjnych okręgu Humberside.
Pełniąc funkcję Kuratora Okręgowego w tutejszym Sądzie nadzoruję działalność 92 kuratorów zawodowych zatrudnionych w sądach rejonowych naszego okręgu oraz 403 sądowych kuratorów społecznych. W wypełnianiu ustawowych obowiązków wspomaga mnie Zastępca Kuratora Okręgowego pani Hanna Szyfman.
Realizację programu rozpoczęło oficjalne spotkanie z panem Zbigniewem Pannertem – Prezesem tut. Sądu Apelacyjnego oraz Prezesem Sądu Okręgowego w Białymstoku panem Jarosławem Markiem Kamińskim.
Celem wizyty była wymiana doświadczeń zawodowych oraz zapoznanie kuratorów angielskich z funkcjami i funkcjonowaniem kuratorskiej służby w Polsce na przykładzie okręgu białostockiego. W programie wizyty przewidziano szereg spotkań z przedstawicielami wybranych instytucji i organizacji, z którymi na bieżąco i owocnie w praktyce współpracują kuratorzy zawodowi z naszego okręgu.
Nasi goście nie kryli uznania i podziwu dla osiągnięć, profesjonalizmu kadry oraz zaangażowania wolontariuszy w niesieniu pomocy materialnej, terapeutycznej i duchowej dzieciom i rodzinom, oferowanej przez Stowarzyszenie „Droga” o. Edwarda Konkola, dla działalności Schroniska dla bezdomnych byłych więźniów prowadzonego przez białostocki Oddział Stowarzyszenia „Patronat” oraz szansy edukacyjnej dla młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, jaką stwarza działający Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP w Wasilkowie. Byli zainteresowani tematami dotyczącymi współpracy kuratorów z jednostkami penitencjarnymi, które prezentowano przy okazji spotkania w Zakładzie Karnym w Białymstoku. Z uwagą przysłuchiwali się wypowiedziom Dyrektora tut. Zakładu Poprawczego odnośnie programu resocjalizacji nieletnich, których czyny karalne są ściśle powiązane z uzależnieniem od narkotyków. Kuratorzy angielscy mieli również możliwość swobodnej rozmowy z wychowankami i kadrą. Pozytywne wrażenia poznawcze i emocjonalne wzbudziły w nich wszystkie pozostałe spotkania do których niewątpliwie należała to w Salezjańskim Ośrodku Wychowawczym w Różanymstoku. Dodam, że w Placówce przebywają chłopcy wobec których sąd rodzinny stosował środki wychowawcze na mocy przepisów ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich.
W programie znalazła się także wizyta w Domu Dziecka w Białowieży w ramach prezentacji rozwiązań instytucjonalnej opieki nad dzieckiem w naszym kraju oraz w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sokółce, w którym skazani odbywają karę ograniczenia wolności. Dodam, że jest to rodzaj kary znany kuratorom angielskim.
Z analogiczną uwagą i ciekawością przyjmowaliśmy wiadomości płynące ze strony naszych gości. Angielski system probacji cieszył się od dawna zainteresowaniem polskich kuratorów i stanowił inspirację do postulowanych zmian wcześniejszego modelu kurateli sądowej w naszym okręgu. Okręg białostocki gościł już raz kuratorów z Anglii, a miało to miejsce na początku lat 90-tych.
Wizyta kuratorów angielskich stwarzała w naturalny sposób okazję do porównań obu służb, mając na uwadze zakres zadań, warunki pracy i skuteczność działania.
Służby probacyjne w Anglii przeszły bardzo głębokie zmiany także w 2001 r„ które następowały w kolejnych latach i będą nadal kontynuowane. Generalnie istotą, zmian była utrata autonomii poszczególnych okręgów, zmniejszenie ich liczby do 42 działających aktualnie, większa kontrola i centralizacja. Służby kuratorskie nazywane do tego okresu probation officers przemianowano na menadżerów przypadków. Zmieniło się także prawo poprzez wprowadzenie w 2003 r. nowej ustawy karnej. Różnorodne wyroki zastąpiono jednym wyrokiem – kary w społeczeństwie, który może zawierać rozmaite warunki. Jednym z warunków jest nadzór sprawowany przez służby kuratorskie.
Ustalone standardy wymagają, aby osoba pozostająca pod dozorem stanęła przed sądem najwyżej 10 dni po niestawieniu się na drugie spotkanie bez wiarygodnego wytłumaczenia powodu. Tego rodzaju rygory nie są znane w naszej praktyce.
Jeszcze jeden fakt wymaga specjalnego podkreślenia. Kurator -menadżer przypadku nie musi pełnić nadzoru osobiście. Sytuacje, w których jest to wymagane określają standardy. Decydujące znaczenie ma tu diagnoza prognostyczna określająca stopień zagrożenia recydywą.
Przy wykonywaniu nadzoru kurator angielski posiłkuje się specjalistami z różnych dziedzin ( w tym także policjantami) i to oni prowadzą określone interwencje. Rolą menadżera przypadku jest zaplanowanie, aranżowanie i kontrola kontaktów tych osób z podopiecznymi.
Z przekazanych informacji przez naszych gości warta uwagi jest następująca kwestia. Podstawą podziału pracy kuratorów angielskich jest kryterium zadaniowe. I tak:
Pani Samanta Oyston zajmuje się realizacją programów
grupowych, w których uczestniczą jej podopieczni. Mogą to być programy
nakierowane na osoby dopuszczające się w ogóle przestępstw lub wobec tych, którzy są sprawcami określonych przestępstw np. prowadzenie samochodu w stanie nietrzeźwym, stosowanie przemocy domowej.
Pani Kirsty Corkhil jest specjalistką z zakresu terapii antynarkotykowej i pracuje ze skazanymi uzależnionymi od rozmaitych środków odurzających.
Miejscem pracy pani kurator Amandy Fischer jest publiczne więzienie kategorii C, w którym może odbywać karę pozbawienia wolności 650 skazanych. Jej obowiązki polegają na przygotowywaniu specjalnych raportów przydatnych przy podejmowaniu decyzji o warunkowym przedterminowym zwolnieniu.
Nasi kuratorzy niezależnie od zajmowanego stopnia służbowego (kurator, starszy kurator, kurator specjalista) wykonują te same obowiązki, gdyż kryterium podziału zadań stanowi teren. Można śmiało założyć, że z uwagi na nabyte doświadczenie zawodowe, kuratorzy z wyższym stopniem pracują na lepszym poziomie i osiągają lepsze wyniki.
Kurator zawodowy w Polsce jest pracownikiem sądu, nie ma jednak przeszkód aby tak jak Amanda, części swoich obowiązków nie wykonywał na terenie zamkniętych zakładów i placówek opiekuńczych oraz leczniczych. W przypadku naszego okręgu trzech kuratorów pełni 2 razy w tygodniu dyżury na terenie określonych jednostek penitencjarnych i zajmuje się głównie realizacją programów przygotowania skazanego do życia na wolności (ustalonych na mocy art. 164 § l i 2 kkw).
Z pobieżnego porównania wynikają inne istotne różnice np. dotyczące kwalifikacji jakimi muszą wykazać się kandydaci do zawodu w naszych krajach. Ustawa o kuratorach z 27 lipca 2001 r. postawiła bardzo wysokie wymagania co do poziomu wykształcenia, strony etycznej oraz zdrowia przyszłego kuratora. W Anglii kandydat do zawodu nie musi legitymować się wyższym wykształceniem, a niezbędnej wiedzy nabywa w trakcie 2 letniej nauki. Ponadto wszyscy kuratorzy w ich kraju są pracownikami etatowymi.
W Polsce nadal obowiązuje dualistyczny model kurateli i oprócz kuratorów zawodowych są kuratorzy społeczni. Rzeczą wyróżniającą nas jest zachowany podział na kuratorów dla dorosłych i kuratorów rodzinnych.
Na zakończenie warto przybliżyć dane ilustrujące obciążenie kuratorów w naszych okręgach. Pan Steve Hemming podał, że w skali roku podległe mu służby podejmują działania wobec 4000 osób i przedkładają sądowi około 3500 raportów (sprawozdań). Obciążenie kuratora wynosi przeciętnie około 35 nadzorów.
Statystyka pokazuje niezbicie, że kurator naszego okręgu (analogicznie w całym kraju) jest przytłoczony nadmiarem obowiązków zawodowych. Wymiana doświadczeń w trakcie wizyty, umocni zatem nasze
przekonanie, że sprzeciw na projektowane zmiany i znaczne podniesienie wskaźników obciążenia kuratorów w obu pionach, jest w pełni uzasadniony.
Końcowe przemówienia zawierały wspólną konkluzję, że różnice są rzeczą naturalną i nas nie dzielą, a pełnią rolę inspirującą. Znamienne jest to, że kuratorska służba w obu naszych krajach pełni usługowe funkcje wobec sądu i społeczeństwa. Pobyt w okręgu białostockim spowodował, że goście z nowymi pomysłami i pełni pozytywnych wrażeń wyjechali do Anglii. Tak samo w wymiarze poznawczym i ludzkim odebrali te kontakty kuratorzy naszego okręgu. W przyszłym roku odwiedzimy okręg Humberside, gdyż takie zaproszenie złożył nam pan Steve Hemming.

Kurator Okręgowy w Białymstoku
Barbara Kuklińska

Zobacz pozostałe zdjęcia: 1 2 3 4 5
lub pobierz wszystkie spakowane w archiwum *.rar

* * * * *