Sprawozdanie Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Zawodowych Kuratorów Sądowych


29 lipca 2006 | DODAŁ: admin | KATEGORIA: Aktualności |

Szanowni Państwo!

W dniu 29 lipca 2006 roku przypominamy sprawozdanie Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Zawodowych Kuratorów Sądowych złożone w 2001 rok, oparte o dokumenty zamieszczone także na tej stronie internetowej, obrazujące Wielki Wysiłek Całego Środowiska Kuratorskiego we współpracy z Naukowcami, Parlamentem i Ministerstwem Sprawiedliwości – który doprowadził do uchwalenia Ustawy o kuratorach sądowych.

Zarząd KSZKS

Warszawa, dnia 15 listopada 2001 roku

Sprawozdanie z części działań zarządu krajowego ze szczególnym uwzględnieniem prac nad ustawą opartego o tekst Andrzeja Rzepniewskiego ważniejsze wydarzenia poprzedzające uchwalenie ustawy.

17.10.1998 roku odbywa się Nadzwyczajne walne zebranie delegatów Krajowego Stowarzyszenia Zawodowych Kuratorów Sądowych, które podejmuje uchwalę zobowiązującą zarząd do podjęcia prac nad ustawą o kurateli sądowej.
29.06.1999 r. W projekcie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych w art.,138§2 zapisano, iż „Zasady organizacji służby kuratorskiej i wykonywania obowiązków przez kuratorów sądowych oraz status kuratorów sądowych określa odrębna ustawa”. Pismo MS P.IV.470/9/99.
15-18.07.1999 r. w Radości pod Warszawą w domu prezesa stowarzyszenia kuratorów Andrzeja Martuszewicza i z jego udziałem oraz sekretarza Adama Gutenberga zespół kuratorów w składzie: Andrzej Rzepniewski, Ryszard Pruszinski, Magdalena Jamza-Kalka i Grażyna Michalska opracowuje wstępny projekt ustawy o kuratorach sądowych.
24.09.1999 r. Stowarzyszenie otrzymuje uwagi do projektu od Teodora Bulendy i Ryszarda Musidłowskicgo.
Otrzymujemy informację o ponownym braku w projekcie budżetu przewidywania wzrostu uposażeń kuratorów i dodatkowych etatów.
Zwracamy się z pismami (A.Gutenberg, A. Martuszewicz) do Komisji Sprawiedliwości i Praw człowieka o dynamiczne zainteresowanie się sprawą.
Uczestniczyliśmy od 14.09 do 15 stycznia w kilku komisjach sejmowych i senackich (A. Korpanty, A. Martuszewicz).
Udaje się ponownie poprawkami w sejmie i senacie uzyskać 9,5 mln zł. Zwracamy się za pośrednictwem Posła Wierchowicza (T. Borucka) o spotkanie z Ministrem p. Suchocką.
27.04. spotkanie w sejmie w gabinecie Posła Wierchowicza. Uczestniczą A. Bałazy, T. Borucka, A. Korpanty, A. Martuszewicz. Wydaje się, że ma nastąpić zmiana nastawienia do kuratorów.
Załatwiamy dodatek funkcyjny dla „kuratora” oraz zwiększenia o „1” stawek innych stopni oraz „8” dla kuratora okręgowego.
W tym czasie ważne także:
27.10. 1999 r. Komisja Prawnicza Centrum Legislacyjnego Rządu rozpatruje projekt rozporządzenia Rady Ministrów będący wykonaniem delegacji art. 176 K.k.w. przedłożony przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Zaproszeni reprezentanci stowarzyszenia (Andrzej Martuszewicz, Maria Kokorzecka – Piber i Andrzej Rzepniewski)
Przedstawiają negatywną opinię prof. Teodora Szymanowskicgo o projekcie, którą podziela. Komisja odsyła projekt do poprawek z uwagi na brak wypełnienia ustawowej delegacji w zakresie powołania służby kuratorskiej i określenia jej organizacji. Przewodniczący komisji dr Krawczyk sugeruje Ministerstwu Sprawiedliwości podjęcie prac nad projektem ustawy o kuratorach sądowych.
30.11.1999 r. Zakończenie prac nad kolejną wersją, projektu uwzględniającą uwagi terenowych oddziałów stowarzyszenia i przedstawicieli środowiska naukowego.
12.01.2000 r. Do Sejmu wpływa projekt ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych zawierający w art.139 § 2 w brzmieniu: Zasady organizacji służby kuratorskiej i wykonywania obowiązków przez kuratorów sądowych oraz status kuratorów sądowych określa odrębna ustawa”.(druk Sejmu TO. Kadencji nr 1656).
Pani Minister na początku maja podaje się do dymisji.
9.05.2000 Stowarzyszenie otrzymuje wstępną opinię o projekcie ustawy o kuratorach sądowych Biura Legislacyjnego Sejmu.
14-27.06.2000 r. Radca Grzegorz Kozubski z udziałem Andrzeja Rzepniewskiego poprawia projekt pod względem legislacyjnym.
Uczestniczymy w różnych posiedzeniach komisji sejmowych w tym czasie (28 razy A. Korpanty, A. Martuszewicz).
6.07. na naszą prośbę dochodzi do spotkania z Sekretarzem Stanu Januszem Niedzielą (T. Borucka, A. Korpanty, A. Martuszewicz w obecności posła A. Szymańskiego)
25.07. Spotkanie reprezentacji środowiska z Ministrem Kaczyńskim.
W sierpniu uczestniczymy w pracach nad ustawą o postępowaniu w sprawach nieletnich ( połączone trzy komisje A. Korpanty, A. Martuszewicz).
Z posłem Szymańskim przeprowadziliśmy kilkanaście rozmów z posłem S. Iwanickim na temat przyjęcia naszej ustawy jako projektu Komisji Sprawiedliwości i Praw człowieka.
Koledzy z Radomia odwiedzają posła Iwanickiego.
10.09. otrzymujemy informację, ze projekt będzie rozpatrywany prawdopodobnie w dniu 3.10.2000.
21.09.2000 Umieszczenie w porządku posiedzenia Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka w dniu 3.10. punktu o rozpatrzeniu projektu ustawy o kuratorach sądowych.
21.09.2000 Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości Lecha Kaczyńskiego o powołaniu Zespołu do opracowania projektu ustawy o kurateli sądowej pod przewodnictwem dyrektora Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich Małgorzaty Bańkowskiej w składzie: Wojciech Dziuban – wicedyrektor Departamentu Sądów i Notariatu, Krystyna Gromek – naczelnik w DSRiN, Urszula Wieczorek – naczelnik w DSiN, Maciej Białek – Departament Legislacyjno-Prawny, Anna Korpanty – kurator okręgowy z Warszawy, Alina Kula – kurator okręgowy z Częstochowy, Krzysztof Bunda – kurator okręgowy z Torunia, Piotr Burczyk – kurator z Piły i Andrzej Rzepniewski przedstawiciel Krajowego Stowarzyszenia Zawodowych Kuratorów Sądowych (Zarządzenie 16/00/DSN).
03.10.2000 r. Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka przyjmuje jako własny projekt ustawy o kuratorach sądowych przygotowany przez stowarzyszenie kuratorów zawodowych i postanawia skierować go do dalszych prac parlamentarnych. Marek Markiewicz przyjmuje obowiązek przedstawienia projektu Sejmowi.
12.10.2000 r. Rozpoczyna prace zespół Ministerstwa Sprawiedliwości powołany do opracowania ustawy o kurateli sądowej. Prace trwają do 27.09.2001 roku. Zespół wypracowuje własny projekt w końcu stycznia 2001, a następnie (po odstąpieniu przez Ministra Sprawiedliwości od forsowania własnego projektu) projekty 4 aktów wykonawczych do ustawy o kuratorach sądowych, co sprawia, że wraz z zakończeniem procesu legislacyjnego nad ustawą, gotowy jednocześnie jest od strony merytorycznej pakiet towarzyszących ustawie aktów wykonawczych.
Uczestniczymy intensywnie w przygotowaniu programu konferencji senatora Romaszewskiego (A. Martuszewicz)
20-21. 10.2000 r. Konferencja w Popowie zorganizowana przez Komisję Praw Człowieka i Praworządności Senatu RP przy współudziale Ministerstwa Sprawiedliwości, Naczelnego Sądu Administracyjnego i Rzecznika Praw Obywatelskich nt. „Probacyjne środki polityki karnej – stan i perspektywy”. Po raz pierwszy zostaje szerzej udostępniony projekt (już jako projekt Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka) ustawy o kuratorach sadowych. Senator Zbigniew Romaszewski. przewodniczący Komisji Praw Człowieka i Praworządności, sugeruje Ministerstwu Sprawiedliwości podjecie współpracy nad projektem ustawy o kuratorach (już komisyjnym), a wymieniona komisja w przyjętej uchwale postuluje przyspieszenie parlamentarnych prac nad projektem ustawy.
Wcześniej dowiadujemy się, że Minister Pracy oprotestował wprowadzenie dodatku dla kuratora ( T. Borucka)
Po „akcji” A. Bałazy, T. Borucka, A. Martuszewicz i interwencji posłów Lityńskiego i Szymańskiego u p. Minister Sobótki – dodatek może być wprowadzony.
Ponownie dowiadujemy się, że nie ma pieniędzy w projekcie budżetu na rok 2001 roku środków na wzrost uposażeń kuratorów i dodatkowe etaty.
Koledzy w porozumieniu chodzą w całej Polsce do posłów i senatorów. Piszemy pisma (B. Darmoz, A. Gutenberg, A. Martuszewicz) uczestniczymy w komisjach , prosimy o naniesienie poprawek do budżetu (18 A. Korpanty, A. Martuszewicz)
15.11.2000 r. Pierwsze czytanie komisyjnego projektu ustawy o kuratorach sądowych. Projekt popierała wszystkie kluby. Zostaje skierowany do dalszych prac w Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka,
7.12.2000 r. Rozpoczyna pracę powołana przez Komisję Sprawiedliwości i Praw Człowieka Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o kuratorach sądowych w składzie: Marek Markiewicz – przewodniczący, członkowie: Bogdan Lcwandowski. Tadeusz Kilian i Andrzej Ostrowski. Podkomisja pracuje do 8.03.2001 oraz w dniu 26.04.2001 r. w przerwie pomiędzy posiedzeniami Komisji SPC. W pracach uczestniczą; Małgorzata Bańkowska, Wojciech Dziuban, Krystyna Gromek i Urszula Wieczorek jako przedstawiciele resortu sprawiedliwości oraz zostają zaproszeni: Andrzej Martuszewicz i Andrzej Rzepnicwski jako przedstawiciele strony społecznej. W posiedzeniach komisji sejmowej poświęconych przyjęciu sprawozdania podkomisji Marka Markiewicza, a także w posiedzeniu Komisji Praw Człowieka i Praworządności Senatu RP Jako reprezentant stowarzyszenia kuratorów bierze udział również Anna Korpanty.
Ponowne poprawki składają posłowie Kurczuk, Lewandowski, Markiewicz, Iwanicki, Szymański. Udaje się z rezerwy budżetowej rządu przy pozytywnej opinii Ministra Kaczyńskiego .
W Polsce poszliśmy wszyscy do ponad 60 senatorów. Senat nie zmienił budżetu.
Trwają prace nad ustawą, ale informacje otrzymujemy w tajemnicy aby nie wyzwalać „złych” emocji.
Obecnie dostępne są stenogramy i biuletyny sejmowe.
27.07.2001 roku Sejm uchwala ustawę uwzględniając stanowisko Senatu w kilku kwestiach. Należy- podkreślić, że zupełnie wyjątkowe znaczenie dla kształtu ustawy i sfinalizowania procesu legislacyjnego mieli Marek Markiewicz i Stanisław Iwanicki, a także nieoceniony przewodnik i protektor kurateli i kuratorów – przewodniczący Komisji Rodziny Antoni Szymański.
Trzeba też wyraźnie zaznaczyć, że Sejm jako całość potraktował kwestię uchwalenia ustawy jako pierwszorzędną i dlatego możliwe było zamknięcie prac nad nią w stosunkowo bardzo krótkim czasie. Wymienić tu należy co najmniej pozostałych członków prezydium Komisji SPC – wiceprzewodniczących : Grzegorza Kurczuka, Jerzego Wierchowicza i Aleksandra Bentkowskiego
Niewątpliwym jest fakt, iż nie mogłoby dojść do pomyślnego zakończenia prac bez woli współpracy i zdolności do kompromisu ze strony Rządu: Ministra Sprawiedliwości Lecha Kaczyńskiego, sekretarza stanu Janusza Niedzieli, który reprezentował rząd w pracach Komisji SPC ; podsekretarza stanu Janusza Niemcewicza, który przedstawiał stanowisko Ministra Sprawiedliwości Sejmowi w trakcie pierwszego czytania ustawy.
Wykonaliśmy tytaniczną pracę; pokazaliśmy „piękną” organizację „chodzenia do posłów i senatorów we właściwym momencie. To wspólny wysiłek i wielki sukces.
To wspólny sukces także z Ministerstwem Sprawiedliwości i obie strony odpowiadają za jej wprowadzenie w życie.
Dziękuję wszystkim Członkom Zarządu.
Wszystkim Koleżankom i Kolegom, którzy z nami współdziałali chodząc do posłów i senatorów. Bez nich nic by się nie udało.
Dziękuję wszystkim.

Prezes Andrzej Martuszewicz

* * * * *