Komunikat z I Posiedzenia II Kadencji Krajowej Rady Kuratorów


22 lipca 2006 | DODAŁ: admin | KATEGORIA: Aktualności |

Warszawa, 19 lipca 2006

Krajowa Rada Kuratorów
Warszawa

Komunikat z I Posiedzenia II Kadencji Krajowej Rady Kuratorów
Warszawa 12 lipca 2006 r.

W dniu 12 lipca 2006 roku w gmachu Ministerstwa Sprawiedliwości w Warszawie odbyło się I posiedzenie II kadencji Krajowej Rady Kuratorów.
W posiedzeniu uczestniczyło 39 delegatów okręgowych zgromadzeń kuratorów.
Z ramienia Ministerstwa Sprawiedliwości w części obrad uczestniczyła Pani Beata Kempa Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Posiedzenie otworzył przewodniczący I kadencji Krajowej Rady Kuratorów kolega Andrzej Martuszewicz.
Na wniosek przewodniczącego, po wyrażeniu zgody przez wskazanych i zaakceptowaniu przez delegatów sekretarzami posiedzenia wybrano koleżankę Annę Kasprzyk i kolegę Marka Wieczorka.

Następnie przewodniczący przedstawił porządek obrad i regulamin wyboru prezydium Krajowej Rady Kuratorów. Przedstawione dokumenty zostały w drodze głosowania przyjęte.Kolejnym punktem obrad był – dokonany w głosowaniu jawnym – wybór członków komisji skrutacyjnej. W jej skład weszli:

 • przewodniczący – Janusz Księżopolski,
 • sekretarz – Elżbieta Jaskułowska,
 • członek – Zygmunt Mazurkiewicz.

W dalszej części, obradom przewodniczył przewodniczący komisji skrutacyjnej. Kolega Janusz Księżopolski przeprowadził procedurę wyboru prezydium Krajowej Rady Kuratorów. W głosowaniu tajnym delegaci dokonali wyboru prezydium II kadencji Krajowej Rady Kuratorów w składzie:

 • przewodniczący – Andrzej Martuszewicz
 • zastępca przewodniczącego – Andrzej Rzepniewski
 • sekretarz – Janina Arczykowska-Gościak

W trakcie obrad głos zabrała Pani Beata Kempa – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, która – pomimo ogromu obowiązków – znalazła czas i zaszczyciła swoją obecnością posiedzenie Krajowej Rady Kuratorów.
W swoim wystąpieniu Pani Wiceminister poinformowała, że akty prawne dotyczące kuratorskiej służby sądowej są przedmiotem szczegółowych analiz i prac legislacyjnych prowadzonych w Ministerstwie Sprawiedliwości. Z pewnością dokonane zostaną zmiany w ustawie z dnia 27 lipca 2001 roku o kuratorach sądowych oraz w rozporządzeniu MS w sprawie standardów obciążenia pracą kuratora zawodowego. Zakres tych zmian nie został jeszcze ostatecznie ustalony. Projekt zmiany ustawy o kuratorach sądowych w niedługim czasie zostanie przesłany Krajowej Radzie Kuratorów do zaopiniowania. Ministerstwo zamierza zbadać jakość pracy kuratorów. Projekt jest w fazie opracowywania odpowiednich kryteriów i poszukiwania środków. Przed opuszczeniem posiedzenia Pani Sekretarz Stanu życzyła delegatom owocnych obrad, a wszystkim kuratorom udanego wypoczynku.

Dalszym obradom przewodniczył nowo wybrany Przewodniczący KRK – kolega Andrzej Martuszewicz. Pan Przewodniczący zaproponował włączenie do porządku obrad następujących spraw:

 1. Przyjęcie, jako tymczasowo obowiązującego regulaminu Krajowej Rady Kuratorów I kadencji.
 2. Wytypowanie delegatów do zespołu opiniowania proponowanych zmian w ustawie o kuratorach sądowych.
 3. Zaopiniowanie projektu ustawy z dnia… o zmianie ustaw: Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Kodeks postępowania cywilnego i Prawo o aktach stanu cywilnego.
 4. Sprawy różne.

W głosowaniu jawnym zaproponowany porządek obrad został przyjęty.

Delegaci jednogłośnie podjęli uchwałę o przyjęciu regulaminu I kadencji Krajowej Rady Kuratorów, za obowiązujący do czasu opracowania aktualnego.

Do zespołu do spraw opiniowania proponowanych zmian w ustawie o kuratorach sądowych zostali wytypowani:

 • przewodniczący zespołu – Henryk Pawlaczyk,
 • członkowie – Natalia Górska i Tadeusz Jedynak – eksperci KRK oraz delegaci: Karol Knop, Grzegorz Kozera, Janusz Księżpolski, Andrzej Rzepniewski, Rafał Sitarz, Adam Syldatk, Wojciech Żywiec.

Następnie eksperci Natalia Górska i Tadeusz Jedynak przedstawili propozycję stanowiska KRK w sprawie projektu Ustawy o zmianie ustaw: Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Kodeks postępowania cywilnego, Prawo o aktach stanu cywilnego. Po dyskusji Krajowa Rada Kuratorów upoważniła prezydium do sformułowania ostatecznego kształtu stanowiska w sprawie projektu ustawy z uwzględnieniem zgłoszonych w trakcie obrad poprawek.

Na zakończenie obrad przewodniczący zaapelował do okręgowych oddziałów Krajowego Stowarzyszenia Zawodowych Kuratorów Sądowych o regulowanie składek członkowskich, które stanowią podstawę finansowego zaplecza dla KRK.

Na tym posiedzenie zakończono.

* * * * *