Informacja o działalności KRK


6 czerwca 2006 | DODAŁ: admin | KATEGORIA: Aktualności |

Prezydium Krajowej Rady Kuratorów przedstawia informację o działalności KRK w okresie 4 – letniej kadencji do wykorzystania przez delegatów oraz dla poinformowania wszystkich zainteresowanych. Przed upływem kadencji planowane jest jeszcze jedno posiedzenie. Informację o działalności do 17 kwietnia przedstawiono delegatom w dniu 16 maja. Poniższa zawiera uzupełnienie o działania podjęte na X posiedzeniu. Jest to informacja skrótowa.

Informacja
o działalności Krajowej Rady Kuratorów I Kadencji
w okresie od 10 lipca 2002 roku do 17 maja 2006 roku

Ustawowe zadania Rada realizowała poprzez prace na posiedzeniach, prace prezydium i przewodniczącego oraz pracę w komisjach

Krajowa Rada Kuratorów odbyła 10 posiedzeń:[podziel]

• I posiedzenie 10 lipca 2002
• II posiedzenie 28 października 2002
• III posiedzenie25 czerwca 2003
• IV posiedzenie 17 września 2003
• V posiedzenie 23-25 lutego 2004 Serock
• VI posiedzenie 6 maja 2004
• VII posiedzenie 2 lutego 2005
• VIII posiedzenie 16 i 17 grudnia 2005 Popowo
• IX posiedzenie 3 marca 2006
• X posiedzenie 16-17 kwietnia 2006 Serock

Krajowa Rada Kuratorów w toku I Kadencji wykonywała zadania poprzez:

1) dokonanie wyboru prezydium

2) Uchwałę KRK z dnia 28 października 2002 roku Regulamin Krajowej Rady Kuratorów

3) Uchwałę KRK z dnia 28 października 2002 roku w sprawie zaopiniowania projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości określającego standardy obciążenia pracą kuratora zawodowego

4) Uchwałę KRK z dnia 28 października 2002 roku w sprawie zaopiniowania projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich

5) Uchwałę KRK z dnia 28 października 2002 roku sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy
– Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw

6) Stanowisko KRK z dnia z dnia 18 listopada 2002 roku w sprawie opinii Krajowej Rady Sądownictwa dotyczących realizacji art.106 ustawy o kuratorach sądowych

7) Stanowisko KRK z dnia 26 listopada 2002 roku dotyczące zaopiniowania projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich

8)Uchwałę z dnia 17 września 2003 roku o zaopiniowaniu projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o kuratorach sądowych. Rada oceniła negatywnie nowelizację w proponowanym kształcie. Rada upoważniła prezydium do przedstawienia szczegółowych uwag Ministerstwu Sprawiedliwości

9)Uchwałę dnia 17 września 2003 roku o zaopiniowaniu projektu zmian rozporządzenia Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania uprawnień i obowiązków kuratorów sądowych oraz upoważniła prezydium do sformułowania i przedstawienia M.S. propozycji dalszych zmian w rozporządzeniu

10)Uchwałę z dnia 24 lutego 2004 roku o powołaniu nadzwyczajnej komisji do spraw opracowania krajowego ramowego planu aplikacji kuratorskiej. Przewodnictwo komisji objęła Alina Fimowicz. Komisja zakończyła pracę w dniu 2 lutego 2005 roku przedstawiając na posiedzeniu KRK wynik prac w postaci Krajowego ramowego planu aplikacji kuratorskiej, który następnie został rozesłany do poszczególnych sądów i do wiadomości MS

11)Uchwałę z dnia 25 lutego 2004 r. o zwróceniu się do Krajowego Stowarzyszenia Zawodowych Kuratorów Sądowych o sfinansowanie składki w wysokości 5 tys.zł z tytułu przystąpienia KRK do Porozumienia samorządów zawodów prawniczych i organizacji prawniczych Ius et Lex. Krajowa Rada Kuratorów zaakceptowała decyzję prezydium o przystąpieniu w dniu 14 lutego 2003 r. do Porozumienia
Prezydium Krajowej Rady Kuratorów zaapelowało do kuratorów będących członkami KSZKS o wpłacanie składek członkowskich z uwagi na brak warunków materialnych do wypełniania zadań i wspieranie tych zadań przez Stowarzyszenie.

12)Uchwałę Krajowej Rady Kuratorów z dnia 6 maja 2004 roku Kodeks etyki kuratora sądowego

13)Wyrażenie opinii na posiedzeniu w dniu 2 lutego 2005 roku o projekcie ustawy o zmianie ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o kuratorach KRK poparła niektóre propozycje: dotyczące zatrudniania aplikantów kuratorskich w oparciu o wyniki konkursu, niektóre zmiany w przepisach dyscyplinarnych, jednakże z większością się nie zgodziła I zaproponowała wspólne opracowanie projektu zmian ustawy o kuratorach

14) Uchwałę z dnia 17 grudnia 2005 roku o zwróceniu się do organów państwowych o przydzielenie środków na utworzenie dodatkowych 200 etatów kuratorskich w roku 2006

15) Uchwałę z dnia 3 marca 2006 roku o poparciu dla działań Ministra Sprawiedliwości w reformowaniu kurateli z prośbą o zwrócenie uwagi na wyniki prac Zespołu 28, z którymi KRK polemizuje oraz przedstawia własne opracowanie dotyczące stanu kurateli

16) Uchwałę z dnia 16 maja 2006 roku negatywnie oceniającą przedstawiony do zaopiniowania projekt z dnia 6 kwietnia 2006 roku rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie standardów obciążenia pracą kuratora zawodowego

17) Przyjęcie w dniu 16 maja 2006 roku opinii prezydium z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie „projektu z dnia 17 marca 2006 roku ustawy o zmianie ustawy o kuratorach sądowych dotyczącej uzyskiwania od Policji informacji o kandydatach na aplikanta kuratorskiego, kuratora zawodowego i kuratora społecznego”. KRK pozytywnie zaopiniowała istotę projektu zgłaszając szczegółowe poprawki do projektu ustawy.

18) Uchwałę z dnia 17 maja 2006 roku w sprawie zaopiniowania projektu z dnia 12.04.2006 r. ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego. Rada zaakceptowała potrzebę wprowadzenia nowej formy odbywania kary wskazując jednak na konieczność zapewnienia odpowiedniego wzrostu liczby etatów kuratorskich oraz zgłaszając inne szczegółowe uwagi do projektu.

19) Uchwałę z dnia 17 maja 2006 roku o zwróceniu się do kuratorów okręgowych o zwołanie zgromadzeń okręgowych w terminie do 10 lipca b.r. celem dokonania wyboru delegatów na II kadencję Krajowej Rady Kuratorów (w tych okręgach, gdzie dotąd nie dokonano wyboru delegata), co zapobiegłoby przerwie w pracy Rady, zwłaszcza w obliczu projektowanych aktów prawnych regulujących zasady pracy kuratorów sądowych.

20) Uchwałę z dnia 17 maja 2006 roku o objęcie sądowych kuratorów zawodowych zakresem działania ustawy o postępowaniu dyscyplinarnym wobec osób wykonujących niektóre zawody prawnicze, będącej w toku prac legislacyjnych. Rada dostrzega potrzebę zachowania obiektywizmu i przejrzystości w postępowaniu dyscyplinarnym oraz konieczność poddania postępowania dyscyplinarnego prowadzeniu przez zewnętrzne organy niezależne od przedstawicieli zawodu.

Krajowa Rada Kuratorów występowała do Ministra Sprawiedliwości w następujących sprawach:

1.Wyjaśnienie czy trwają prace lub czy jest planowane wydanie rozporządzeń stanowiących delegację art.81 oraz 82§1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz.U. Nr 35,poz.228 z późn.zm.), a dotyczących umieszczania i zwalniania nieletnich w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, zakładach opieki zdrowotnej i domach pomocy społecznej. Brak stosownych aktów wykonawczych powoduje między innymi niejednolitą praktykę w umieszczaniu nieletniego w placówce opiekuńczo – wychowawczej na podstawie art. 6 pkt 9 upn oraz niezasadność, zdaniem delegatów, zlecania przez sądy kuratorom czynności związanych z umieszczeniem nieletnich w takich placówkach.

2.Wyrażenie stanowiska wobec przypadków wywierania presji przez sądy apelacyjne na prezesów sądów rejonowych o zaniechanie powoływania kuratorów społecznych, co uniemożliwia przestrzeganie przepisu art.87 ust.2 ustawy o kuratorach sądowych.

3.Podjęcie działań nadzorczych celem zapewnienia obsługi zadań kuratorów okręgowych i zespołów kuratorskich.

4.Zapewnienie obsługi wykonywania zadań przez Krajową Radę Kuratorów.

5.Podjęcie prac nad nowelizację rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie standardów obciążenia pracą kuratora zawodowego poprzez wliczenie do standardów wykonywanych wywiadów środowiskowych.

6.Podjęcie działań zmierzających do nowelizacji przepisu art.!78§l Kkw tak, aby właściwość sądu wg miejsca pobytu skazanego obejmowała również sprawy, w których karę warunkowo zawieszono nie orzekając dozoru.

7.Zmianę odpowiednich przepisów określających sposób dokumentowania czynności przeprowadzanych w związku z dozorami i nadzorami.
Krajowa Rada Kuratorów uważa, że rozwiązaniem tej sytuacji może być zmiana przepisów, która wykluczy potrzebę pisania zarówno kart czynności jak i sprawozdań. Zaproponowano taką zmianę wymienionych rozporządzeń, która pozwoli na to, by alternatywą dla karty czynności było sprawozdanie z dozoru lub nadzoru, które obligatoryjnie zawierałoby dane, jakie powinny znaleźć się w karcie czynności.

8. Wnioskowanie o podjęcie działań w celu uporządkowania sytuacji prawnej w sprawie zasad umieszczania małoletnich dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
Krajowej Rady Kuratorów wniosła o podjęcie przez władze resortu stosownych działań w celu usunięcia coraz większego zamętu pojęciowego wywołanego kolejnymi nowelizacjami aktów wykonawczych w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych. Zdaniem KRK konieczne jest przywrócenie przepisu wskazującego na zobowiązanie powiatu do realizowania orzeczeń sądowych zarządzających umieszczenie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, dookreślenie przepisów dotyczących doprowadzenia (dowiezienia) dziecka do placówki i kosztów z tym związanych.

Krajową Radę Kuratorów reprezentował przewodniczący KRK poprzez:

 Spotkania z przedstawicielami instytucji państwowych w tym z kierownictwem MS
 Prace w komisjach sejmowych i senackich
 Współorganizowanie konferencji sejmowej Kurator w społeczeństwie obywatelskim 7 kwietnia 2003 roku
 Udział w konferencji senackiej Zapobieganie i zwalczanie przestępczości w Polsce 1-2 grudnia 2003
 Udział i reprezentacja w wielu innych konferencjach naukowych
 Udział w komisji ds. opracowania Kodeksu nieletnich
 Udział w szeregu zgromadzeniach okręgowych na zaproszenie ich przewodniczących

Krajowa Rada Kuratorów pracowała również poprzez powołane komisje

a) komisję legislacyjno-prawną do przygotowania wykonywania zadań określonych w art.46 ust.1 pkt 3 ustawy o kuratorach sądowych,
b) komisję etyki do opracowania projektu Kodeksu etyki kuratora sądowego oraz oceny przestrzegania zasad etycznych przez kuratorów,
c) komisję monitorowania warunków pracy, płacy i obciążeń obowiązkami do przygotowania wykonywania zadań wynikających z art.46. ust.1 pkt 4 i 6 ustawy,

d) nadzwyczajną komisję do spraw opracowania krajowego ramowego planu aplikacji kuratorskiej,

Podkreślić należy w szczególności systematyczną pracę komisji monitorowania warunków pracy, płacy i obciążeń obowiązkami, której wyniki prac (dane statystyczne i analizy), stanowiły podstawę wielu działań KRK.

W toku prac KRK delegaci podnosili między innymi następujące kwestie dotyczące pracy kuratorów

• Obciążenia ogółem wielokrotnie przekraczające górne granice standardów oraz potrzebę uznania za celowe i konieczne w takich wypadkach obniżania osobistych obciążeń kuratora zawodowego poniżej dolnych granic, a także dysproporcje w obciążeniach wewnątrz okręgów pomiędzy kuratorami dla dorosłych a kuratorami rodzinnymi
• Niespójność przepisów zarządzenia MS z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów…
• Obowiązywanie w niektórych okręgach kontrolek pracy w terenie i podpisywania list obecności przez kuratorów
• Potrzebę opracowania katalogu czynności kuratora zawodowego
• Opracowania i wprowadzenia zmian w stosownych przepisach odnośnie kryteriów oceny i trybu oceniania kuratora zawodowego w trakcie przeprowadzanych kontroli
• Celowość wprowadzenia pozaetatowej aplikacji kuratorskiej
• Wymaganie przez sądy składania sprawozdań w prowadzonych nadzorach i dozorach w okresach 3 miesięcznych, co po wprowadzeniu kart czynności kuratora podwaja liczbę godzin przeznaczaną na sporządzanie dokumentacji pracy

Inne działania KRK

• Sporządzenie opinii dla Okręgowego Zgromadzenia Kuratorów w Łodzi w sprawie dotyczącej odwołania rzecznika dyscyplinarnego
• Przystąpienie do programu Equal. W 2004 roku rozpoczęto II rundę realizacji Inicjatywy Wspólnotowej Equal we wszystkich 25 państwach członkowskich Unii Europejskiej. Jest to pierwszy w Polsce program finansowany z funduszy strukturalnych UE, otwarty dla wszystkich legalnie działających podmiotów. Krajowa Rada Kuratorów została zaproszona do udziału w projekcie. Wnioskodawcą jest Centralny Zarząd Służby Więziennej. Partnerami w projekcie są: Polski Czerwony Krzyż, Krajowa Rada Kuratorów, Katedra Kryminologii i Psychologii Kryminalnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Ochotnicze Hufce Pracy, Stowarzyszenie Monar, Polski Komitet Pomocy Społecznej. Przedstawicielem KRK jest delegat Artur Komar
• Apel Krajowej Rady Kuratorów o potrzebie upowszechnienia praktyki powoływania komisji bądź zespołów osób, które pomogą kuratorowi okręgowemu we wskazaniu najlepszych kandydatów prezesowi sądu okręgowego w związku z rosnącą liczbę kandydatów do zawodu kuratora, dającą szansę na wybór bardzo dobrych aplikantów, w trosce o dobór kadr pod względem wykształcenia, predyspozycji i doświadczenia życiowego.
• Na posiedzeniu w dniach 16 I 17 grudnia 2005 roku Krajowa Rada Kuratorów powołała następujące zespoły: Zespół ds. kurateli rodzinnej, Zespół ds .wykonywania orzeczeń w sprawach karnych, Zespół ds. organizacyjnych i statusu kuratora sądowego, które wypracowały opinie i postulaty odnośnie najważniejszych aktualnie spraw w kurateli. Wyniki prac Zespołów zostały przekazane przewodniczącej Zespołu nr w MS zajmującego się oceną funkcjonowania kurateli sądowej.

* * * * *