Uchwała Krajowej Rady Kuratorów


23 maja 2006 | DODAŁ: admin | KATEGORIA: Aktualności |

Uchwała Krajowej Rady Kuratorów z dnia 17 maja 2006 roku w sprawie zaopiniowania projektu z dnia 12.04.2006 r. ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego

Krajowa Rada Kuratorów dostrzega potrzebę zmniejszenia liczby osób osadzonych w zakładach karnych i akceptuje wprowadzenie alternatywnego środka polegającego na elektronicznej kontroli skazanego.

Krajowa Rada Kuratorów nie wnosi zastrzeżeń do większości projektowanych przepisów ustawowych i wykonawczych.

Krajowa Rada Kuratorów zgłaszając w załączeniu uwagi zwraca się o szczególne uwzględnienie uwag odnoszących się do wykonywania dozoru wobec osób odbywających karę w systemie dozoru elektronicznego, albowiem zastosowanie w takim wypadku tych samych zasad jak do dozorów 2-5 letnich grozi niewydolnością służby kuratorskiej.

Krajowa Rada Kuratorów pragnie zwrócić uwagę, iż projektowany wzrost liczby etatów kuratorskich, związany ze wzrostem liczby spraw, jest niedostateczny. Biorąc pod uwagę dotychczasową liczbę etatów kuratorskich oraz zakładany 15% wzrost liczby spraw, konieczne byłoby zwiększenie liczby etatów o około 400, a nie jedynie o 80, jak wynika z uzasadnienia projektu.

* * * * *