Komunikat z X posiedzenie KRK


23 maja 2006 | DODAŁ: admin | KATEGORIA: Aktualności |

Komunikat z X posiedzenia Krajowej Rady Kuratorów w Warszawie w dniach 16 i 17 maja 2006 r.

W dniach 16 i 17 maja br. odbyło się X Posiedzenie Krajowej Rady Kuratorów. Obrady rozpoczęto w siedzibie Ministerstwa Sprawiedliwości w Warszawie, a następnie kontynuowano w Centrum Konferencyjno – Szkoleniowym w Serocku.


W pierwszym dniu posiedzenia delegaci wysłuchali wystąpień zaproszonych gości:
Pani Beaty Kempy – Posłanki na Sejm RP
Pana Antoniego Szymańskiego – Senatora RP
Pana Karola Dałka – reprezentującego Ministra Sprawiedliwości, Zastępcę Dyrektora Departamentu Wykonywania Orzeczeń i Probacji Ministerstwa Sprawiedliwości
którzy zaprezentowali opinię o stanie i perspektywach funkcjonowania kurateli sądowej w Polsce.

Obok wymienionych gości w posiedzeniu uczestniczyli: reprezentująca Ministerstwo Sprawiedliwości, pani Urszula Wieczorek – Naczelnik Wydziału Kurateli Ministerstwa Sprawiedliwości, pani Anna Korpanty – Zastępca Przewodniczącego Krajowego Stowarzyszenia Zawodowych Kuratorów Sądowych oraz doktor Tadeusz Jedynak, zastępca Kuratora Okręgowego Sądu Okręgowego w Słupsku, w charakterze eksperta KRK.

Po wystąpieniach Krajowa Rada Kuratorów podjęła, w związku z upływającą 10 lipca 2006 r. I kadencją KRK, uchwałę specjalną, o wyrażeniu uznania i podziękowania panu Andrzejowi Martuszewiczowi – Przewodniczącemu Krajowej Rady Kuratorów, za pracę i zaangażowanie w działalność na rzecz rozwoju kurateli sądowej w Polsce.

Następnie Przewodniczący Krajowej Rady Kuratorów przedstawił informację na temat działalności Prezydium w okresie, który upłynął od poprzedniego posiedzenia. W szczególności omówił działania związane z opiniowaniem projektów aktów prawnych przedłożonych w okresie ostatnich dwóch miesięcy oraz udział w dniu 26 kwietnia w posiedzeniu senackiej Komisji Rodziny i Polityki Społecznej, które w całości zostało poświecone informacji na temat aktualnej sytuacji kurateli sądowej w Polsce. W posiedzeniu Komisji obok Senatorów członków komisji uczestniczyli Pan Senator Zbigniew Romaszewski – Przewodniczący Komisji Praw Człowieka i Praworządności, reprezentująca Ministerstwo Sprawiedliwości Pani Urszula Wieczorek -Naczelnik Wydziału Kurateli w DWOiP w Ministerstwie Sprawiedliwości, Andrzej Martuszewicz, Przewodniczący KRK oraz kuratorzy uczestniczący w pracach Zespołu 28: Andrzej Rzepniewski – Zastępca Przewodniczącego KRK, Henryk Pawlaczyk, Przewodniczący Komisji Legislacyjno-Prawnej KRK i dr Tadeusz Jedynak, zastępca Kuratora Okręgowego w Sądzie Okręgowym w Słupsku (stenogram posiedzenia w formacie *.pdf do pobrania). Posiedzenie zakończyło się przyjęciem uchwały w sprawie sytuacji kurateli sądowej w Polsce (wcześniej zamieszczona na naszej stronie).

Kolejnym punktem obrad było przedstawienie do zaakceptowania, opinii sporządzonej przez prezydium o „projekcie z dnia 17 marca 2006 roku ustawy o zmianie ustawy o kuratorach sądowych dotyczącej uzyskiwania od Policji informacji o kandydatach na aplikanta kuratorskiego, kuratora zawodowego i kuratora społecznego” przedstawione przez Prezydium Ministerstwu Sprawiedliwości w dniu 5 kwietnia 2006 r. Opinię przedstawiali kurator Andrzej Rzepniewski – z-ca przewodniczącego KRK i Wojciech Kuźmicki – sekretarz KRK.

Dalsze obrady X Posiedzenia Krajowej Rady Kuratorów kontynuowano w Serocku.
W pierwszym punkcie części popołudniowej pierwszego dnia posiedzenia, kuratorzy Andrzej RzepniewskiTadeusz Jedynak przedstawili opinię Prezydium KRK, na temat projektu z dnia 6 kwietnia br. rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości „w sprawie standardów obciążenia pracą kuratora zawodowego”, przygotowaną na posiedzenie senackiej Komisji Rodziny i Polityki Społecznej. Krajowa Rada Kuratorów uznała słuszność zawartych w opinii uwag pod adresem założeń i szczegółowych rozwiązań oraz argumentacji przedstawionej w przedmiotowym Projekcie i zdecydowała o dołączeniu tej opinii do uchwały w sprawie opiniowanego projektu rozporządzenia.

Następnie kurator Andrzej Rzepniewski przedstawił Radzie opracowane przy ws-półudziale kuratora Henryka Pawlaczyka stanowisko dotyczące projektu ustawy z dnia 12 kwietnia 2006 r. „o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego” oraz rozporządzeń wykonawczych do wymienionej ustawy. Szereg uwag do projektu ustawy i do projektów aktów wykonawczych zgłosił i przedstawił kurator Adam Syldatk – delegat i zarazem kurator okręgowy z Sądu Okręgowego w Koszalinie. Rada podjęła decyzję o doprecyzowaniu stanowiska przez kuratorów Rzepniewskiego i Syldatka oraz opracowaniu przez nich szczegółowych uwag, które zostaną przedstawione w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Na tym zakończono pierwszy dzień obrad.

W drugim dniu obrad podjęto uchwałę wyrażającą zainteresowanie wprowadzeniem zmian w ustawie o kuratorach sądowych w zakresie sądownictwa dyscyplinarnego, poprzez włączenie postępowania dyscyplinarnego w sprawach kuratorów do projektowanej ustawy „o postępowaniu dyscyplinarnym wobec osób wykonujących niektóre zawody prawnicze”, która miałaby dotyczyć odpowiedzialności dyscyplinarnej członków zawodów prawniczych.

Ponadto KRK zaapelowała do kuratorów okręgowych o zwołanie zgromadzeń okręgowych w terminie do 10 lipca b.r. celem dokonania wyboru delegatów na II kadencję Krajowej Rady Kuratorów (w tych okręgach, gdzie dotąd nie dokonano wyboru delegata), co zapobiegłoby przerwie w pracy Rady, zwłaszcza w obliczu projektowanych aktów prawnych regulujących zasady pracy kuratorów sądowych.

W związku ze zbliżającym się zakończeniem I kadencji KRK, Prezydium przedstawiło obszerne sprawozdanie z swojej działalności w tym okresie. Zostało ono zawarte w materiałach przekazanych delegatom do KRK. Sprawozdania przedstawili również przewodniczący stałych komisji KRK:
Janina Arczykowska-Gościak – Przewodnicząca Komisji Monitorowania Warunków Pracy, Płacy i Obciążenia Obowiązkami (Wojciech Kuźmicki – za okres swojego przewodniczenia do 16 grudnia 2005 r.)
Henryk Pawlaczyk – Przewodniczący Komisji Legislacyjno-Prawnej.

Kurator Janina Arczykowska -Gościak zaprezentowała wyniki badań ankietowych dotyczące stanu funkcjonowania kurateli sądowej w Polsce za rok 2005. Krajowa Rada Kuratorów w podjętej uchwale przyjęła sporządzone sprawozdanie z badań i uznała jako własny dokument o stanie kurateli w Polsce.

Krajowa Rada Kuratorów uznała za wskazane podjęcie prac nad propozycją kuratorskiego projektu rozporządzenia w sprawie standardów obciążenia obowiązkami kuratora zawodowego oraz w sprawie stworzenia statystyki kuratorskiej służby sądowej, na zasadach analogicznych do tych, na których opierają się statystyki wydziałów. Aktualnie statystyka kuratorska nie istnieje, a jej brak okazuje się szczególnie dotkliwy w sytuacji, gdy trzeba przekonywać gremia decydentów o wielkości zadań realizowanych przez kuratorów i ich efektywności. Opracowaniem tych dwóch projektów zajął się na zlecenie Prezydium zespół złożony z 6 kuratorów (3 rodzinnych i 3 dla dorosłych). Krajowa Rada Kuratorów uznała, że podjęcie tych kwestii leży w żywotnym interesie kuratorów i po konsultacjach w środowisku, prace nad tymi projektami zostaną zakończone na ostatnim posiedzeniu Krajowej Rady Kuratorów.

Na tym obrady zakończono.

Za Prezydium Krajowej Rady Kuratorów
Andrzej Martuszewicz

* * * * *