Komunikat z IX posiedzenia Krajowej Rady Kuratorów w dniu 3 marca 2006 roku


15 marca 2006 | DODAŁ: admin | KATEGORIA: Aktualności |

Komunikat z IX posiedzenia Krajowej Rady Kuratorów w dniu 3 marca 2006 roku

1. Obrady otworzył przewodniczący Andrzej Martuszewicz, który przedstawił informację o działaniach prezydium i przewodniczącego w okresie od VIII posiedzenia KRK w dniu 16 i 17 grudnia 2005 r.
2. Kolejnym punktem posiedzenia było sprawozdanie przedstawicieli środowiska kuratorskiego wybranych w dniu 16 grudnia 2005 roku przez KRK do prac w Zespole Nr 28, powołanym przez Ministra Sprawiedliwości do oceny funkcjonowania probacji, jej obecnych kosztów i koniecznych nakładów, aby mogła spełniać swe zadania, w tym kompleksowej oceny funkcjonowania kuratorów sądowych. Andrzej Rzepniewski (zastępca przewodniczącego KRK), Henryk Pawlaczyk (przewodniczący Komisji Legislacyjno – Prawnej KRK) i dr Tadeusz Jedynak (z-ca kuratora okręgowego SO w Słupsku, w charakterze eksperta KRK) szczegółowo zapoznali delegatów z przebiegiem prac w Zespole 28, zgłaszanymi przez nich uwagami i propozycjami poprawek do dokumentu końcowego oraz z głównymi tezami napisanego przez nich raportu. Raport ten został wcześniej złożony na ręce pani Przewodniczącej Zespołu Urszuli Wieczorek – Naczelnika Wydziału Kurateli i Pomocy Postpenitencjarnej MS oraz na ręce Dyrektora Gabinetu Politycznego Ministra Sprawiedliwości, a następnie przekazany delegatom zgromadzeń okręgowych do KRK. Wszystkim tym, którzy w trakcie prac służyli autorom radą i konsultacjami – serdecznie dziękujemy. Tekst raportu naszych kolegów w załączniku. Tekst raportu Zespołu 28 został przekazany delegatom do KRK, którzy zostali zobowiązani do przedstawienia go w swoich okręgach.
3. Następnym punktem posiedzenia było przedstawienie przez panią Janinę Arczykowską – Gościak (Przewodniczącą Komisji Monitorowania Warunków Pracy, Płacy i Obciążenia Obowiązkami) zamierzeń dotyczących przeprowadzenia badań ankietowych o stanie kurateli w Polsce za lata 2004-2005.
4. Ostatnim punktem posiedzenia było przedstawienie stanowiska KRK wobec zamierzeń, dotyczących reformy niektórych zadań wymiaru sprawiedliwości związanych z kuratelą sądową i przyjęcie uchwały w tej sprawie.

* * * * *