Konferencja w Białymstoku


5 listopada 2005 | DODAŁ: admin | KATEGORIA: Aktualności |

Konferencja w Białymstoku

W dniu 21 października 2005 r. w Białymstoku odbyła się konferencja pt. ” Profilaktyka i readaptacja społeczna – teoria a rzeczywistość”. Konferencję zorganizował Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku oraz Sąd Okręgowy (Kuratorska Służba Sądowa) w Białymstoku.

W konferencji wzięło udział ponad 100 osób, wśród których byli m. innymi przedstawiciele nauki, sądownictwa, Służby Więziennej, Policji, organizacji pozarządowych i placówek wychowawczych.

Konferencję otworzył Prodziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii UwB dr Krystyna Śmietało oraz Prezes Sądu Okręgowego w Białymstoku Marek Kamiński. Wystąpienia zaprezentowali JM Rektor Uniwersytetu w Białymstoku Jerzy Nikitorowicz , Dyrektor Departamentu Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Ministerstwa Sprawiedliwości Ewa Waszkiewicz i Przewodniczący Krajowej Rady Kuratorów Andrzej Martuszewicz.

Program konferencji podzielono na cztery panele:
” Zadania kuratora sądowego wynikające z postępowania opiekuńczego ”
” Funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze i profilaktyczne realizowane przez kuratorów rodzinnych wobec nieletnich ”
” Kuratela dla dorosłych – pomoc w przystosowaniu do życia w społeczeństwie ”
” Readaptacja społeczna – meeting”.

Referaty w poszczególnych panelach wygłosili pracownicy naukowi Pracowni Problemów Społecznych Dziecka i Rodziny, Katedry Pedagogiki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego, Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji i Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji UW. Wśród prelegentów znaleźli się m. innymi prof. dr hab. Andrzej Bałandynowicz oraz prof. dr hab. Michał Porowski. Dyskusje pomiędzy panelami dotyczyły m. innymi obecnego stanu prawnego funkcjonowania kurateli w Polsce, efektywności kurateli w zakresie resocjalizacji i readaptacji oraz roli kuratora w społeczeństwie obywatelskim.
Planowane jest wydanie publikacji zawierającej teksty wystąpień i głosów w dyskusji.

* * * * *