EQUAL


15 czerwca 2005 | DODAŁ: admin | KATEGORIA: Aktualności |

Informacja ogólna dotycząca programu EQUAL, oraz działań podjętych w tym programie przez kuratora zawodowego Artura Komara koordynatora projektu z ramienia Krajowej Rady Kuratorów

W 2004 roku rozpoczęto II rundę realizacji Inicjatywy Wspólnotowej Equal we wszystkich 25 państwach członkowskich Unii Europejskiej. Jest to pierwszy w Polsce program finansowany z funduszy strukturalnych UE, otwarty dla wszystkich legalnie działających podmiotów. W obecnej edycji Equal w Polsce złożono 751 wniosków o finansowanie. W zakresie tematu A (Ułatwienie wchodzenia i powrotu na rynek pracy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym) zostało zaakceptowane 38 wniosków. Jednym z wnioskodawców był Centralny Zarząd Służby Więziennej jako jedyna instytucja państwowa.

W czerwcu 2004r Centralny Zarząd Służby Więziennej rozpoczął prace nad projektem „Nowa droga”, w ramach tematu A. W lipcu 2004r. Krajowa Rada Kuratorów została zaproszona do udziału w projekcie.

Wnioskodawcą jest Centralny Zarząd Służby Więziennej,

Partnerami w projekcie są:

Polski Czerwony Krzyż
Krajowa Rada Kuratorów
Katedra Kryminologii i Psychologii Kryminalnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Ochotnicze Hufce Pracy
Stowarzyszenie Monar
Polski Komitet Pomocy społecznej
Projekt podzielony jest na trzy etapy.

Etap I : budowa Partnerstwa, przygotowanie umów o współpracy między Partnerami krajowymi i zagranicznymi, opracowanie szczegółowych założeń programu;

Etap II: 2 połowa 2005r. – 2007r. – wdrażanie wypracowanych rozwiązań;

Etap III: 2007r. – 2008r. upowszechnianie osiągniętych efektów i włączanie ich do polityk krajowych

Obecnie do końca czerwca trwa etap I. W trakcie działania I przedstawiciel Krajowej Rady Kuratorów kurator Artur Komar podjął następujące działania:

Lipiec 2004 – opracowanie Listu Intencyjnego.
Uczestnictwo w comiesięcznych spotkaniach roboczych partnerów w CZSW.
7-9.03.2005r. udział w szkoleniu na temat: Definiowanie i planowanie projektów IW Equal zgodnie z metodologią PCM/LOGFRAME, prowadzonej przez pracowników naukowych SGH w Warszawie.
27.04.2005r. udział w odprawie dla dyrektorów 13 jednostek penitencjarnych na terenie których zostanie rozpoczęte działanie projektu. Dyrektorzy reprezentowali następujące jednostki penitencjarne: ZK w Nowej Hucie, ZK w Wojkowicach, ZK we Włodawie, ZK w Uchercach, ZK w Nysie, AŚ w Olsztynie, AŚ w Warszawie białołęce, ZK w Czerwonym borze, ZK w Gębarzewie, ZK nr 1 w Grudziądzu, ZK w Iławie, ZK w Sztumie, ZK we Włocławku.
28-29.04.2005r. udział w konferencji zorganizowanej przez Służbę Więzienną w Popowie na temat „Teoria i Praktyka Penitencjarna” na której prezentowany był program „Nowa droga”.
4-6.05.2005r. udział w konferencji w ODK SW w Suchej poświęconej zagadnieniom związanym z realizacją projektu. Podczas narady zostały omówione tematy dotyczące celów i założeń projektu, sposobów ich realizacji w aspekcie lokalnym, zasad współpracy pomiędzy instytucjami partnerskimi oraz sposobu finansowania realizowanych działań. Spotkanie dotyczyło jednostek położonych na terenie polski północnej. W konferencji udział wzięli następujący kuratorzy:
Anna Gadomska z SR w Kwidzynie,
Beata Sadowska z SR w Olsztynie
Kamila Becherka z SR w Grudziądzu
Agnieszka Pechról z SR w Człuchowie
Michał Lęgowski z SR w Iławie
Krzysztof Czajkowski z SR we Włocławku
Jan Stefanek z SR w Gnieźnie
Artur Komar z SR dla Warszawy Pragi (koordynator projektu)
9-10.05.2005r. odbyło się analogiczne spotkanie w ODK SW w Bartkowej dla uczestników projektu z polski południowej, w którym udział wzięli następujący kuratorzy:
Anna Kowacz z SR dla Krakowa Nowej-Huty
Elżbieta Ciepły z SR w Będzinie
Piotr Wierzejski z SR we Włodawie
Artur Komar z SR dla Warszawy Pragi (koordynator projektu)
24.05.05r. podpisanie porozumienia z CZSW w sprawie uczestnictwa KRK w Działaniu I programu Equal.
W czerwcu 2005 planowany wyjazd zagraniczny do jednego z krajów partnerów zagranicznych.

Pytania proszę kierować:
kurator Artur Komar
Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi
III Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej
Al. Solidarności 127
Tel. 503-717-519,
022/ 440-10-20, 440- 10-70; fax 440-20-70

Z poważaniem
Artur Komar

* * * * *