Regulamin Okręgowego Zgromadzenia


8 maja 2005 | DODAŁ: admin | KATEGORIA: Niezbędnik |

Regulamin Okręgowego Zgromadzenia Kuratorów Sądu Okręgowego w ………………. z dnia ……………… roku

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o kuratorach sądowych uchwala się zasady i tryb wykonywania zadań przez Okręgowe Zgromadzenie Kuratorów Sądu Okręgowego w ……………………, zwane dalej „Zgromadzeniem”.

§ 1. Do zadań Zgromadzenia należy:

wybór kandydatów na stanowisko kuratora okręgowego,
wybór delegata do Krajowej Rady Kuratorów, członków sądu dyscyplinarnego pierwszej instancji przy Sądzie Okręgowym w ……………, kandydata na członka sądu dyscyplinarnego drugiej instancji przy Ministrze Sprawiedliwości, rzecznika dyscyplinarnego przy Sądzie Okręgowym w ……………, kandydata na członka komisji egzaminacyjnej,
wysłuchanie informacji kuratora okręgowego z wykonywania zadań, o których mowa w art. 37 ust.2 ustawy,
wysłuchanie odpowiedzi kuratora okręgowego na zadawane przez członków zgromadzenia pytania dotyczące funkcjonowania kuratorskiej służby sądowej,
wysłuchanie informacji delegata do Krajowej Rady Kuratorów o jej działalności i rzecznika dyscyplinarnego o prowadzonych postępowaniach dyscyplinarnych,
podjęcie uchwały dotyczącej informacji przedstawionej przez kuratora okręgowego,
wyrażenie w formie uchwały opinii w przedmiocie odwołania kuratora okręgowego,
ustalenie w drodze uchwały liczby członków sądu dyscyplinarnego przy Sądzie Okręgowym w …………….,
podjęcie uchwały o wystąpieniu do Ministra Sprawiedliwości,
wybór dwóch sekretarzy,
wybór trzech członków komisji skrutacyjnej w wypadku określonym w art.49 ust.3 ustawy.

§ 2. Zgromadzeniu przewodniczy kurator okręgowy lub jego zastępca, zwany dalej przewodniczącym, który prowadzi obrady, a w szczególności wykonuje następujące czynności:

przedkłada do podpisu listę członków Zgromadzenia,
ustala liczbę członków uczestniczących w Zgromadzeniu,
proponuje porządek obrad Zgromadzenia,
powołuje sekretarzy Zgromadzenia albo przeprowadza ich wybór, jeżeli zgłoszono sprzeciw,
przeprowadza wybór 5 członków komisji skrutacyjnej,
ogłasza wyniki głosowania,
przekazuje prezesowi Sądu Okręgowego w ………….. protokół obrad Zgromadzenia,
przesyła w terminie 14 dni kopię protokołu Zgromadzenia kierownikom zespołów, którzy zobowiązani są udostępnić ją do wglądu każdemu kuratorowi zespołu.

§3. 1. Porządek obrad podlega zatwierdzeniu w drodze głosowania.
2.Członkowie uczestniczący w Zgromadzeniu mogą zgłaszać wnioski dotyczące porządku obrad.

3. Zgłoszony wniosek przewodniczący poddaje pod głosowanie.

§4.1. Wyboru kandydatów na stanowisko kuratora okręgowego, delegata do Krajowej Rady Kuratorów, członków sądu dyscyplinarnego pierwszej instancji, kandydata na członka sądu dyscyplinarnego drugiej instancji, rzecznika dyscyplinarnego i kandydata na członka komisji egzaminacyjnej określa następujący tryb:

kandydatury wraz z rekomendacją zgłaszają członkowie uczestniczący w Zgromadzeniu,
zgłoszony kandydat odpowiada na pytanie przewodniczącego Zgromadzenia: „czy wyraża zgodę na kandydowanie ?”,
każdemu członkowi Zgromadzenia przysługuje prawo zadawania pytań, zgłaszania uwag i opinii o kandydacie,
do czasu ogłoszenia przez przewodniczącego Zgromadzenia zamknięcia listy kandydatów, każda zgłoszona osoba może wycofać swoją kandydaturę.
2. Wyboru w głosowaniu jawnym członkowie dokonują poprzez podniesienie ręki.

3. Oddanie głosu w głosowaniu tajnym następuje poprzez wrzucenie karty do głosowania do urny.

4. Wybory kandydatów na stanowisko kuratora okręgowego i członków sądu dyscyplinarnego pierwszej instancji w głosowaniu tajnym przeprowadza się według następujących zasad:

członek Zgromadzenia głosuje stawiając znak „x” w kratce z lewej strony obok nazwiska co najmniej jednej z kandydujących osób,
za nieważny uznaje się głos, jeżeli na karcie do głosowania nie postawiono znaku „x” w kratce z lewej strony obok nazwisk osób kandydujących, a także, jeżeli niemożliwe jest odczytanie głosowania.
5. Wybory delegata do Krajowej Rady Kuratorów, kandydata na członka sądu dyscyplinarnego drugiej instancji, rzecznika dyscyplinarnego i kandydata na członka komisji egzaminacyjnej w głosowaniu tajnym określają następujące zasady:

członek Zgromadzenia głosuje stawiając znak „x” w kratce z lewej strony obok nazwiska wybranej osoby,
za nieważny uznaje się głos, jeżeli na karcie do głosowania nie postawiono znaku „x” w kratce z lewej strony obok nazwisk osób kandydujących lub postawiono więcej niż jeden znak „x”, a także, jeżeli niemożliwe jest odczytanie głosowania.

§5.1. Komisja skrutacyjna w liczbie nie mniejszej niż 3 członków przygotowuje i ustala wyniki głosowania tajnego wykonując następujące czynności:

1) wybiera ze swego składu przewodniczącego ,

2) przygotowuje karty do głosowania, które oznacza pieczęcią Sądu Okręgowego w …………………. i umieszcza na nich nazwiska kandydujących w porządku alfabetycznym,

3) wydaje karty do głosowania według listy uczestniczących w Zgromadzeniu członków,

4) sporządza i podpisuje protokół zawierający dane odnośnie:

liczby osób uprawnionych do głosowania,
liczby osób, którym wydano karty do głosowania,
liczby oddanych głosów,
liczby głosów nieważnych, z podaniem przyczyn ich nieważności,
liczby głosów ważnych,
liczby ważnych głosów oddanych na poszczególnych kandydatów.
liczby głosów oddanych za przyjęciem , odrzuceniem i wstrzymujących się w sprawach, o których mowa w §1 pkt 6, 7 i 9,
5) przekazuje przewodniczącemu protokół z kartami do głosowania.

2. Członkiem komisji skrutacyjnej nie może być członek Zgromadzenia, jeżeli głosowanie dotyczy jego osoby.

§ 6. Sekretarze Zgromadzenia sporządzają i podpisują protokół obrad oraz ustalają wyniki głosowania jawnego, przy czym § 5 ust. 1 pkt 4 lit. a, c, f i g oraz pkt 5 stosuje się odpowiednio.

§ 7. Zgromadzeniu mogą się przysłuchiwać oraz wypowiadać i przedstawiać opinie osoby zaproszone przez przewodniczącego z jego inicjatywy lub na wniosek co najmniej 1/10 liczby członków zgromadzenia.

§ 8. Pomiędzy kolejnymi zgromadzeniami nie może upłynąć więcej niż 12 miesięcy.

* * * * *