Wybrane akty prawne


3 maja 2005 | DODAŁ: admin | KATEGORIA: Niezbędnik |

AKTY PRAWNE

USTAWY

1. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dn. 2.04.1997 r.

2. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych, Dz.U. 2001.98.1071

3. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych, Dz.U. 2001.98.1070

4. Ustawa z dn. 06.06.1997r. Kodeks karny

5. Ustawa z dn. 06.06.1997r. Kodeks postępowania karnego

6. Ustawa z dn. 06.06.1997r. Kodeks karny wykonawczy

7. Ustawa z dnia 20 maja 1971 roku Kodeks wykroczeń

8. Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

9. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Dz.U. 1964.9.59

10. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich, Dz.U. 2002.11.109 (tekst jednolity)

11. Ustawa z dnia 29 listopada 1990 o pomocy społecznej, Dz.U. 1998.64.414

12. Ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, Dz.U. 2003.58.514 (tekst jednolity)

13. Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego, Dz.U. 1994.111.535

14. Ustawa z dnia 26 października 1992 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, Dz.U. 2002.147.1231

15. Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, Dz.U. 2003.24.1998

ROZPORZĄDZENIA

1. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 listopada 1987 r., Regulamin wewnętrznego urzędowania sądów powszechnych, Dz.U. 1987.38.218

2. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 czerwca 2003 r., w sprawie regulaminu czynności w zakresie przeprowadzania wywiadu środowiskowego oraz wzoru kwestionariusza tego wywiadu, Dz.U. 2003.108.1018.

3. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 sierpnia 2003 r.w sprawie określenia innych niż kurator sądowy organów powołanych do przeprowadzenia wywiadu środowiskowego, jego zakresu oraz trybu przeprowadzania (Dz. U. Nr 152, poz. 1495).

4. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 czerwca 2003 r., w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania uprawnień i obowiązków kuratorów sądowych, Dz.U. 2003.112.1064.

5. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2003 r., w sprawie standardów obciążenia pracą kuratora zawodowego, Dz.U. 2003.116.1100.

6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r.w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich.(Dz. U. 2002. 239. 2037)

7. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 sierpnia 2001 r., w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania wywiadów środowiskowych o nieletnich, Dz.U. 2001.90.1010.

8. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich, Dz.U. 2001.56.591.

9. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 sierpnia 1998 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać instytucje i osoby uprawnione do przeprowadzenia mediacji, zakresu i warunków udostępniania im akt sprawy oraz zasad i trybu sporządzania sprawozdania z przebiegu i wyników postępowania mediacyjnego, Dz.U. 1998.111.701.

10. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 czerwca 2002 r. w sprawie zakresu praw i obowiązków podmiotów sprawujących dozór, zasad i trybu wykonywania dozoru oraz trybu wyznaczania przez stowarzyszenia, organizacje i instytucje swoich przedstawicieli do sprawowania dozoru, Dz.U. 2002.91.812.

11. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 października 2001 r. w sprawie ośrodków kuratorskich, Dz.U. 2001.120.1294.

12. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 marca 2004 w sprawie podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna (Dz.U.2004.56.544).

13. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 lutego 1994 r. w sprawie rodzajów, organizacji i zasad działania publicznych placówek opiekuńczo – wychowawczych i resocjalizacyjnych, Dz.U. 1994.41.156.

14.Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 września 2000 r. w sprawie ośrodków opiekuńczo-wychowawczych, Dz.U. 2000.80.900.

15.Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2000 r. w sprawie udzielania pomocy na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie i integrację ze środowiskiem osobom opuszczającym rodziny zastępcze, niektóre typy placówek opiekuńczo-wychowawczych i domów pomocy społecznej, zakłady poprawcze, schroniska dla nieletnich oraz specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze, Dz.U. 2000.81.909.

16.Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 września 2000 r. w sprawie rodzin zastępczych, Dz.U. 2000.83.939.

17.Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 kwietnia 2005 roku w sprawie Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej,Dz.U.2005.69.618

* * * * *