Kurator w społeczeństwie obywatelskim


26 marca 2005 | DODAŁ: admin | KATEGORIA: Aktualności |

Kurator w społeczeństwie obywatelskim

Materiały zawarte tomie serii „Konferencje i Seminaria” Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu, stanowią dorobek, zorganizowanej przez Komisję Sprawiedliwości i Praw Człowieka przy współudziale Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu, konferencji „Kurator w społeczeństwie obywatelskim”, która odbyła się dnia 7 kwietnia 2003 r. w gmachu Sejmu. więcej

* * * * *

Kodeks etyki kuratora sądowego


22 marca 2005 | DODAŁ: admin | KATEGORIA: Artykuły |

Kodeks etyki kuratora sądowego

dr Tadeusz Jedynak

Moralność – etyka – ujaśnienie pojęć

Etyka wywodzi się od gr. Ethos -> oznaczającego obyczaj. W starożytnej Grecji nazwą tą określano postawę człowieka – a zwłaszcza jego stosunek do innych ludzi – przejawiającą się w postępowaniu. Etos charakteryzuje ogólną orientację danej kultury, obowiązującą w niej hierarchię wartości dającą się wyczytać z ludzkich zachowań. W łacinie pojęcie Ethos oddano pojęciem moralis -> dotyczący obyczajów więcej

* * * * *

Powstanie i rozwój instytucji kurateli sądowej w Polsce


21 marca 2005 | DODAŁ: admin | KATEGORIA: Artykuły |

Powstanie i rozwój instytucji kurateli sądowej w Polsce

1. Kuratela dla nieletnich

7 lutego 1919 – dekret Naczelnika Państwa Polskiego J. Piłsudskiego o utworzeniu sądów dla nieletnich
26 lipca 1919 – Rozporządzenie MS w przedmiocie utworzenia sądów dla nieletnich, regulujące organizację tych sądów i ich aparatu pomocniczego (tzw. Opiekunów społecznych, podległych sędziom rodzinnym i wynagradzanych z funduszy sądowych). Z dniem 1 września 1919 utworzono sądy dla nieletnich w Warszawie, Łodzi i Lublinie.
25 czerwca 1929 – rozporządzenie MS w sprawie przekształcenia opiekunów społecznych w kuratorów nieletnich przy sadach grodzkich i przy sądach dla nieletnich. Kurator stał się pracownikiem sądowym, pobierającym godziwe wynagrodzenie, na podstawie określonego stosunku pracy. więcej

* * * * *

Cztery lata Nowej kodyfikacji karnej w kurateli


12 marca 2005 | DODAŁ: admin | KATEGORIA: Artykuły |

Cztery lata Nowej kodyfikacji karnej w kurateli
Andrzej Rzepniewski

Konferencja poświęcona jest zagadnieniom penitencjarnym. Przy okazji takich spotkań, szczególnie w obecnej sytuacji przepełnienia więzień, często pada pytanie o alternatywne dla kary pozbawienia wolności rozwiązania. Jednym z nich jest probacja. Fakt, iż dzisiaj nikt nie kwestionuje roli probacji w polityce karnej jest zasługą zmian, które dokonały się 4 lata temu w kodyfikacji karnej. więcej

* * * * *

Ramowy plan aplikacji kuratorskiej


3 marca 2005 | DODAŁ: admin | KATEGORIA: Niezbędnik |

RAMOWY PLAN APLIKACJI KURATORSKIEJ

Aplikant kuratorski odbywa aplikację 6 miesięcy w ZKSS do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Rodzinnych i Nieletnich i 6 miesięcy w ZKSS do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Karnych.
Czas pracy aplikanta określa się na 5 dni w tygodniu w godzinach urzędowania sądu, z wyłączeniem czasu przeznaczonego na praktyczną naukę zawodu w terenie, pod kierunkiem i w obecności patrona.
Szkolenia powinny być realizowane cyklicznie, w godzinach pracy sądu lub placówek, o których mówi się w dalszej części planu.
Szkolenia teoretyczne powinny odbywać się w stałych dniach wykładowych, w formie jednodniowych wykładów, dla wszystkich aplikantów kuratorskich.
Szkolenia praktyczne – w wyznaczonych dniach, odrębnie dla każdego aplikanta.
Dopuszcza się modyfikację organizacji szkoleń lub zwolnienie z nich z uwagi na rodzaj wykształcenia lub kwalifikacje zawodowe aplikanta kuratorskiego. więcej

* * * * *